Davor Šolaja, sekretar Vlade Brčko distrikta BiH

 

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH) je tokom 2020. godine izradila Strategiju razvoja Brčko distrikta BiH 2021. – 2027. godine. Proces izrade su vodili Odjeljenje za privredu i Odsjek za strateško planiranje Vlade Brčko distrikta BiH, dok je Odbor za razvoj bio odgovoran za osiguranje koordinacije i učešća svih relevantnih aktera.

Strategija razvoja je izrađena je uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

„Strategija razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period 2021-2027. godine je ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava i podstiče razvoj Brčko distrikta BiH u predstojećem sedmogodišnjem periodu. Njenom realizacijom treba da se omogući novi razvojni iskorak Brčko distrikta BiH u vremenu punom izazova u svim razvojnim oblastima. Strategija objedinjuje odgovarajuće ciljeve, prioritete i mjere kojima Brčko može u dugom roku da unaprijedi svoju poziciju u domaćem i regionalnom okruženju i da poboljša glavne pokazatelje ekonomskog rasta, kvaliteta života i održivog razvoja, doprinoseći njihovom poboljšanju u Bosni i Hercegovini kao cjelini, u procesu njene integracije u Evropsku uniju“, kazao je Davor Šolaja, sekretar Vlade Brčko distrikta BiH.

Strateški ciljevi razvoja Brčko distrikta BiH su fokusirani na oblasti jačanja konkurentnosti privrede, unapređenje pružanja usluga javnog sektora u skladu sa EU standardima te održivog upravljanja životnom sredinom, prirodnim i infrastrukturnim resursima. Navedeni strateški ciljevi razrađeni su kroz prioritete i mjere, odnosno ključne strateške projekte, koji će doprinijeti stvaranju boljih uslova za život građana u Brčko distriktu BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH je tokom 2020. godine značajno osnažila institucionalne kapacitete za procese strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Također, novousvojeni regulatorni okvir za strateško i operativno planiranje će omogućiti da se strateško planiranje uveže sa procesom izrade trogodišnjeg i godišnjeg budžeta.

„U skladu sa Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH koji je usvojen 18.12.2019. godine i primjenjuje se od 01.01.2020. godine, planiranje razvoja zasniva se na uzajamno usaglašenim osnovnom strateškim dokumentima, a to su strategija razvoja i sektorske strategije razvoja, prema kojem je Strategija razvoja Brčko distrikta BiH osnova za izradu programa rada Vlade Brčko distrikta BiH. Stupanjem na snagu Zakona o budžetu, strategija razvoja predstavlja osnovni planski dokument. Na osnovu strategije razrađivat će se sektorske strategije i srednjoročni planovi razvoja, te godišnji planovi rada u koje će biti uključeni strateški prioriteti sa odgovarajućim mjerama i aktivnostima. U tome je i glavna razlika u odnosu na prethodni period, u kojem je nedostajala objedinjena strateška orijentacija“, naglasio je Šolaja.

U toku 2021. godine, uz podršku ILDP-a, u Brčko distriktu BiH će biti provedene obuke za službenike koji neposredno rade na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem u institucijama Brčko distrikta BiH.

UNDP UNDP širom svijeta