Federalno ministarstvo finansija i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za finansijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.  Korisnici sredstava Grant sheme su jedinice lokalne samouprave u FBiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave dok su partneri mogli biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor.

Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira nije mogao biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM, a sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme, minimalno 30% ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jedinice lokalne samouprave su imale mogućnost apliciranja za dvije prioritetne oblasti i to:

Prioritetna oblast 1 „Administrativne i informaciono-servisne usluge:

Poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i transparentnosti javnih administrativnih i informaciono-servisnih usluga koje pružaju općine i gradovi u FBiH, tamo gdje nedostatak istih predstavlja ograničenje građanima, poslovnom sektoru i drugim zainteresiranim stranama.

Prioritetna oblast 2 „Infrastrukturne, zdravstvene i socijalne usluge“:

Izgradnja nove ili poboljšanje kapaciteta i kvaliteta postojeće javne lokalne infrastrukture tamo gdje nedostatak iste predstavlja ograničenje za poboljšanje kvaliteta života i poslovanja građana te poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga na lokalnom nivou, posebno tamo gdje je to u uslovima izazvanim širenjem virusa COVID-19 prioritet za umanjivanje posljedica pandemije na život i funkcionisanje lokalnih zajednica u FBiH.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga projekata je objavljen 01. 12. 2020. godine. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga od dana objave Javnog natječaja je bio 28. 12. 2020. u 15:00 sati.

U utvrđenom roku je zaprimljeno 63 projektna prijedloga te je evaluacija istih izvršena u dva koraka: administrativna provjera ispunjenosti uvjeta i tehnička evaluacija projektnih prijedloga.

Na osnovu finalnog poretka te smjernicama utvrđenog odnosa, kojim se 30% ukupno raspoloživih sredstava dodjeljuje za projekte iz Prioritetne oblasti 1, a  70% za projekte iz Prioritetne oblasti 2, Komisija za evaluaciju projekata odredila je projekte koji će biti finansirani:

Prioritetna oblast 1

 1. „Razvijena efikasna i odgovorna uprava primjenom e-servisa i IT alata“, Općina Velika Kladuša
 2. „Socijalna karta Starog grada“, Općina Stari Grad, Sarajevo
 3. „Digitalna transformacija za integrisani razvoj i dostupnost novih javnih usluga“, Općina Maglaj
 4. „Unapređenje i daljnji razvoj E-Uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije“, Općina Ilijaš
 5. „Jedinstveni općinski organ uprave Općine Bosanski Petrovac“, Bosanski Petrovac

Prioritetna oblast 2

 1. „Unapređenje zdravstvene kvalitete života građana Konjica“, Općina Konjic
 2. „Uspostavljanje multifunkcionalnog prostora za mlade, žene i startupe COZY HUB- Coworking Zavidovići Youth HUB“,Općina Zavidovići
 3. „Rekonstrukcija i modernizacija ulice Prvomajska“, Općina Bosanska Krupa
 4. „Zdraviji suživot ljudi i pasa lutalica u gradu Bihaću“, Grad Bihać
 5. „Rekonsktrukcija grijanja u Domu zdravlja Odžak“, Općina Odžak
 6. „Uređenje platoa nove Osnovne škole fra Petar Bakula, faza I“, Općina Posušje
 7. „Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga na području Općine Lukavac - nabavka dijagnostičke medicinske opreme za JZU "Dom zdravlja Lukavac", Općina Lukavac
 8. „Utopljavanje i adaptacija objekta Doma kulture Husino, MZ Husino“, Grad Tuzla
 9. „Rekonstrukcija krova gradske športske dvorane Čitluk“, Općina Čitluk
Icon of SDG 01 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 11

UNDP UNDP širom svijeta