Projekat EU4AGRI je 6. maja 2021. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, a koji je zatvoren 18. juna 2021. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 prijave prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. Prijave nisu prikazane prema broju ostvarenih bodova.

Naziv podnosioca prijave

Odabrana prijava

Grad Trebinje

DA

Grad Gračanica

DA

Grad Livno

DA

Opština Mrkonjić Grad

DA

Opština Bosanski Petrovac

DA

Grad Banja Luka

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

Naziv podnosioca prijave

Odabrana prijava

Opština Vlasenica

NE

Općina Stolac

NE

Općina Velika Kladuša

NE

Grad Mostar

NE

Grad Ljubuški

NE

Grad Široki Brijeg

NE

Općina Odžak

NE

Opština Stanari

NE

Opština Novi Grad

NE

Općina Kladanj

NE

Grad Gradačac

NE

Grad Bijeljina

NE

Opština Modriča

NE

Opština Gacko

NE

Opština Foča

NE

Opština Rogatica

NE

Opština Istočna Ilidža

NE

Opština Jezero

NE

Opština Prnjavor

NE

Opština Srbac

NE

Općina Čelić

NE

Opština Šamac

NE

Opština Petrovo

NE

Opština Nevesinje

NE

Opština Istočni Stari Grad

NE

Opština Rudo

NE

Općina Breza

NE

Opština Kalinovik

NE

Opština Brod

NE

Grad Cazin

NE

Općina Žepče

NE

Općina Kupres

NE

Grad Bihać

NE

Općina Trnovo

NE

Općina Maglaj

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 12. oktobar 2021. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.

 

UNDP UNDP širom svijeta