U Sarajevu je okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ održana obuka  “Upravljanje projektima iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa“.  Na obuci su učestvovali predstavnici parterskih jedinica lokalne samouprave Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Kaknja, Kalesije, Gradačca, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja iz sektora zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravstva i poljoprivrede kako bi se osigurao multisektorski pristup u radu sa fokusom na ranjive grupe stanovništva u lokalnim zajednicama.

Ova obuka, pored dvije ranije održane na teme „Klimatske promjene, smanjenje rizika od katastrofa i održivi razvoj“ i „Upravljanje rizikom od katastrofa i donošenje odluka tokom katastrofa“, ima za cilj da se unaprijede vještine kao i mehanizmi djelovanja deset partnerskih lokalnih zajednica za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i suočavanje sa  katastrofama.

“Upravljanje rizikom od katastrofa je zadatak od izuzetnog značaja koji treba biti najviši prioritet opštinskih, kao i vlasti na višim nivoima. Postoji samo jedan način da se smanje učinci prirodnih katastrofa, a to je bolje razumijevanje opasnosti, preduzimanje preventivnih mjera i razvijanja kapaciteta za odgovor. U Švicarskoj mi ovo vrlo dobro znamo iz vlastitog iskustva, kao i vi u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti imaju veliku odgovornost u nastojanju da učine svoje zajednice otpornijim na katastrofe, da pripreme i zaštite svoje stanovnike od šteta uzrokovnih prirodnim katastrofama i da uspostave preduslove za održivi razvoj“ izjavio je Daniel Hunn, Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, tokom ceremonije.

 

Daniel Hunn, Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini i Snježana Keserović

 

Ovom prilikom, Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP u BiH je izjavio “COVID-19 pandemija je pokazala da katastrofe mogu trenutno uzrokovati ekonomske gubitke i uništiti razvojne napore ostvarene tokom niza godina. Svi smo svjesni da se lokalne zajednice suočavaju s većinom posljedica katastrofa i da imaju najveće odgovornosti u smanjenju negativnih učinaka katastrofa. Zajednički program Švicarske i UN-a osmišljen je s ciljem da podrži općine da postanu otpornije kroz ulaganje u prevenciju i pripravnost na katastrofe, a ova obuka je jedna od stepenica do bolje pripravnosti.”

Kroz realizaciju zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija u BiH uveden je i Sistem za analizu rizika od katastrofa - DRAS (www.drasinfo.org ) u deset partnerskih jedinica lokalne samouprave i izvršena je edukacija predstavnika lokalnih DRR Platformi za korištenje DRAS sistema. DRAS omogućava građanima brz pristup informacijama o opasnostima sa ciljem povećanja svijesti o riziku od katastrofa, a donosiocima odluka DRAS omogućava procjene prostornih rizika kombiniranih sa podacima o opasnostima, korištenju zemljišta i ranjivosti.

Stečeno znanje i vještine kroz održane obuke kao i DRAS sistem će omogućiti partnerskim jedinicama lokalne samouprave korištenje prostornih podataka, naučnih analiza i informacija o ranjivosti prilikom procjene rizika od katastrofa, kao i kvalitetno planiranje prioritenih mjera i projekata iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa koji trebaju biti uključeni u strateške razvojne dokumente.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 8,4 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode  UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u partnerstvu sa domaćim vlastima. Program ima za cilj rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda.

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP u BiH i Aleksandar Koprivica

UNDP UNDP širom svijeta