Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, te Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo. U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

VLASNICIMA INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

ZA SUBVENCIONIRANJE ZAMJENE PEĆI/KOTLOVA NA UGALJ I OSTALA ČVRSTA GORIVA

CERTIFICIRANIM PEĆIMA/KOTLOVIMA I TOPLOTNIM PUMPAMA (PILOT PROJEKT)

Dokumenti

Javni poziv za korisnike - Zamjena kotlova, peci i toplotnih pumpi

Prilog 1 - Prijavni formular za Javni poziv

Korisnici i uslovi Javnog poziva

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo). U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru ovog pilot projekta.

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom. Također, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Postojeće peći ili kotlovi kod korisnika subvencije će biti preuzeti od strane firme izvođača radova. Korisnik nema pravo na naknadu za preuzeti kotao ili peć.

Iznos subvencije za zamjenu peći/kotlova na čvrsta goriva

 • Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 5.000,00 KM po korisniku.
 • Prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi će se subvencionirati iznosom do 40% od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 7.000,00 KM po korisniku.

Navedeni procenti/iznosi subvencioniranja odnose se na ukupne troškove, a koji uključuju:

 • izradu projektne dokumentacije zamjene peći/kotlova na čvrsto gorivo od strane ovlaštene projektantske firme (UNDP će putem javnog poziva formirati listu projektantskih firmi, a vlasnici objekata će sa jednom od tih firmi dogovoriti izradu projektne dokumentacije)
 • nabavku certificirane peći/kotla ili toplotne pumpe od ovlaštenih proizvođača/distributera (UNDP će formirati listu kotlova/peći i toplotnih pumpi koje zadovoljavaju standarde EU)
 • instalaciju certificirane peći/kotla ili toplotne pumpe od strane izvođača radova kojeg će UNDP izabrati putem javnog poziva
 • puštanje u rad certificirane peći/kotla ili toplotne pumpe od strane ovlaštenog servisa
 • stručni nadzor nad kompletnim radovima i prijem radova.

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv:

 • popunjen prijavni formular (koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Javnog poziva),
 • ZK izvadak ili pravosnažna upotrebna dozvola,
 • kućna lista i uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove  domaćinstva (CIPS uvjerenje),
 • pisana saglasnost svih suvlasnika objekta (ukoliko ih ima više od jednog) za koji se aplicira na javni poziv (izjava ili ugovor gdje su potpisi ovjereni od strane ovlaštenog organa ili notarski/advokatski obrađena isprava),
 • ovjerena izjava vlasnika - aplikanta da na objektu nisu izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.); u slučaju da postoji više vlasnika, dovoljno je da izjavu da suvlasnik – aplikant.

Najčešće postavljena pitanja

Više informacija o proceduri i koracima realizacije je dato u dokumentu Informacija o pilot projektu zamjene peci na ugalj i ostala čvrsta goriva, a najčešće postavljana pitanja i odgovori u dokumentu: Najčešća pitanja i odgovori

Mjesto i način podnošenja aplikacija

Popunjen prijavni formular za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, zajedno sa ostalom dokumentacijom navedenom pod Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv, dostaviti preporučenom poštom na adresu ili email:

UNDP BiH

Zmaja od Bosne

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Prijava na Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova – NE OTVARATI“

ili na email: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com

Ref. “Prijava na Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova”

Javni poziv ostaje otvoren do 15.02.2021. godine do 17.00 sati.

Sredstva za realizaciju Pilot projekta osiguralo je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a aktivnosti se provode kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj. Projekt Zeleni ekonomski razvoj finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, te drugim partnerima.

UNDP UNDP širom svijeta