Ilustracija

PREDMET NATJEČAJA

Federalno ministarstvo finansija i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH), poziva jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za finansijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.

Specifični ciljevi Grant sheme (prioritetne oblasti finansiranja) su:

  • Poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i transparentnosti javnih administrativnih i informaciono-servisnih usluga koje pružaju općine i gradovi u FBiH, tamo gdje nedostatak istih predstavlja ograničenje građanima, poslovnom sektoru i drugim zainteresiranim stranama. (Prioritetna oblast 1 „Administrativne i informaciono-servisne usluge“)
  • Izgradnja nove ili poboljšanje kapaciteta i kvaliteta postojeće javne lokalne infrastrukture tamo gdje nedostatak iste predstavlja ograničenje za poboljšanje kvaliteta života i poslovanja građana te poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga na lokalnom nivou, posebno tamo gdje je to u uslovima izazvanim širenjem virusa COVID-19 prioritet za umanjivanje posljedica pandemije na život i funkcionisanje lokalnih zajednica u FBiH. (Prioritetna oblast 2 „Infrastrukturne, zdravstvene i socijalne usluge“)

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava Grant sheme mogu biti jedinice lokalne samouprave u FBiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave. Partneri također mogu biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor.

VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM. Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme je minimalno 30 % ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme.

DOKUMENTACIJA

Smjernice
Obrazac projektnog prijedloga
Prilog I Plan aktivnosti
Prilog II Budzet
Prilog III Logicki okvir
Prilog IV_Administrativni i finansijski podaci
Prilog V Pismo namjere
Prilog VI Izjava o partnerstvu
Prilog VII _Izjava okolis

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.

Popunjen obrazac projektnog prijedloga i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u dva originalna primjerka u A4 formatu i uvezane te jedan elektronski primjerak snimljen na CD-u ili USB-u.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28.12.2020. u 15:00 sati. Projektni prijedlog podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom na slijedeću adresu:

UNDP BIH (ILDP projekat),

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Projektni prijedlozi dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje.

Icon of SDG 01 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 11

UNDP UNDP širom svijeta