ReLOaD je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[*]i Srbija.

Općina Vitez i projekt ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općineVitez koji su navedeni u dokumentu „Strategija razvoja općine Vitez 2014.-2020.“, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Zaštita životne sredine

1.1. Unapređenje i zaštita okoliša

1.2. Zaštita i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta

2. Socijalna inkluzija

2.1.Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva

 3. Sport

3.1. Omasovljenje sporta uz edukaciju i unapređenje sportskih vještina kod djece i mladih

4. Edukacije u oblasti poduzetništva

 4.1. Podrška pokretanju i unapređenju poslovnih ideja

5. Kultura

5.1. Zaštita, očuvanje i promicanje kulturne baštine viteškog kraja s posebnim akcentom na uključenje mladih u kulturno umjetničke aktivnosti

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Općina Vitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u razdoblju  juli/srpanj 2019. – mart/ožujak 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na ovom linku, kao i na web stranici Općine Vitez  www.opcinavitez.info

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za općinu Vitez također se može preuzeti od 15. maja/svibnja do 26. juna/lipnja 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; katica.radman@opcinavitez.info ili osobno preuzimanjem u Općini Vitez, ured 204, Katica Iličić - Radman.

INFORMATIVNE SESIJE:

  • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom 23. maja/svibnja 2019. godine u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email-a katica.radman@opcinavitez.info  najkasnije do 21. maja/svibnja 2019. godine do 14,00 sati.

  • Informativni sastanak sa zainteresiranim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 28. maja/svibnja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta/mentora a prvi sastanak sa mentorom planiran je za 28. maja/svibanja 2019. godine u sali Općinskog vijeća Vitez.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

  • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekt. Pitanja se mogu postavljati do 20. juna/lipanja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

  • Osim toga, dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i Često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Vitez i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.

    PREDAJA APLIKACIJA:

    Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj/tiskanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično/osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Info centar Općine Vitez, službenik za protokol i prijem pošte

Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 26. juni/lipanj 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Vitez (www.opcinavitez.info), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[*]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta