ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1]i Srbija.

Opština Sokolac i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Sokolac a koji su navedeni u dokumentu „Strategija razvoja Opštine Sokolac 2013.-2020.“, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.           Unaprijeđenje kulturnih i sportskih sadržaja na području opštine Sokolac, 

2.           Projekti koji podržavaju i promovišu uključivanje svih socijalno isključenih kategorija stanovništva u aktivnosti u zajednici (sa posebnim akcentom na djecu, omladinu, porodice povratnika, stara i iznemogla lica te osobe sa poteškoćama u razvoju),

3.           Projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta života,

4.           Projekti koji promovišu afirmaciju slobode, tolerancije i drugih etničkih vrijednosti,

5.           Aktivnosti edukacije i razvijanja vještina za korisnike organizacija civilnog društva iz oblasti ruralnog razvoja i poljoprivredne proizvodnje

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Opština Sokolac i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu avgust 2019. – april 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na ovom linku, kao i na web stranici Opštine Sokolac www.opstinasokolac.net  

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Sokolac također se može preuzeti od 13. maja do 24. juna 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net, srdjana.kosoric@gmail.com, ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: Opština Sokolac, Kancelarija br.11, Ul. Glasinačka 13, 71 350 Sokolac.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni trening „Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)“ od 13. do 15. maja 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u Visokoj školi biznisa. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net, srdjana.kosoric@gmail.com.

 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 23. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati sali Skupštine opštine Sokolac. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 23. maj 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Skupštine opštine Sokolac.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem Opštinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Sokolac. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 18. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 • Osim toga, dostupan je i dokument, „Informacije o čestim greškama“, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i „Često postavljana pitanja (FAQ)“. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u Opštini Sokolac i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

   

Opština Sokolac

Kancelarija br.11

Ul. Glasinačka 13

71 350 Sokolac

Rok za predaju aplikacija je 24. jun 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Opštine Sokolac (www.opstinasokolac.net), kao i na oglasnoj ploči Opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta