ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Općina Vogošća i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vogošća koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja općine Vogošća 2019.-2023., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. ZAŠTITA OKOLIŠA

  1. Podizanje opće svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša;

  2. Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

 2. RAZVOJ SPORTA

  1. Uključivanje djece i omladine u sportske aktivnosti na području Općine Vogošća;

  2. Uključivanje ranjivih grupa u sportske aktivnosti na području Općine Vogošća;

  3. Popularizacija sporta sa naglaskom na manje atraktivne sportske discipline;

  4. Održavanje i unapređenje sportskih kapaciteta na području Općine Vogošća;

 3. < >

  Edukacije koje nisu obuhvaćene redovnim programom;

 4. Projekti sprečavanje štetnih posljedica prekomjernog korištenja IT uređaja kod djece i omladine;

 5. Projekti koji podržavaju procese cjeloživotnog učenja

 6. Podrška marginaliziranih grupa žena za sticanje potrebnih kvalifikacija na tržištu rada;

 7. Podizanje stepena sigurnosti djece u školama

 • KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

  1. Poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod mladih;

  2. Izrada kulturno-umjetničkih djela koja za temu imaju Vogošću;

 • ZAŠTITA KULTURNO HISTORIJSKOG NASLIJEĐA

  1. Očuvanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno historijskog naslijeđa

 • PROJEKTI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG KARAKTERA

  1. Podrška socijalnom uključivanju marginaliziranih grupa;

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Općina Vogošća i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na ovom linku, kao i na web stranici Općine Vogošća  www.vogosca.com

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vogošća također se može preuzeti od 19. aprila do 30. maja 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; portparol@vogosca.ba ili lično preuzimanjem u općini Vogošća, kancelarija br. 71, Ulica Jošanička br. 80, 71320 Vogošća.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) 24. aprila 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u press centru sportske dvorane „Amel Bećković“. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na portparol@vogosca.ba najkasnije do 22. aprila do 12,00 sati.

 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 06. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati Velikoj sali Općine. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 06. maj 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u Velikoj sali Općine.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vogošća. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati najkasnije do 27. maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 • Osim toga, dostupan je i dokument, Informacije o čestim greškama, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i često postavljana pitanja (FAQ). Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Vogošća i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

  Općina Vogošća

Kancelarija br. 71

Ulica Jošanička br. 80

71.320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 30. maj 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Vogošća (www.vogosca.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta