ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Opština Rudo i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Rudo koji su navedeni u dokumentu Strategija lokalnog razvoja Opštine Rudo 2018.-2027., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  1. Projekti koji rješavaju problem divljih deponija i podižu svijest kod stanovništva o štetnosti divljih deponija i važnosti sakupljanja komunalnog otpada

  2. Projekti čišćenja riječnih korita i priobalnog pojasa uz povećanje svijesti o štetnosti odlaganja otpada u riječnim tokovima

 2. < >

  Jačanje kapaciteta u oblasti poljoprivrede (stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, prikupljanje i prerada šumskog voća, ljekovitog bilja i ostalih poljoprivrednih proizvoda..)

 3. Razvoj vještina i afirmacija i promocija ženskog i omladinskog preduzetništva

 4. Promocija potencijala za razvoj preduzetništva u opštiniRudo

 1. SOCIJALNA POLITIKA

  1. Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga socijalne pomoći i zaštite za ugroženupopulaciju

  2. Razvoj programa podrške na unapređenju položaja socijalno ugroženog stanovništva

  3. Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju

 1. KULTURA I SPORT

  1. Razvoj novih kulturnih i sportskih sadržaja za djecu i mlade

  2. Promocija i zaštita nematerijalne i materijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na prostoru opštine Rudo

 1. < >

  Neformalno obrazovanje u svrhu razvoja vještina i kompetencija

 2. Razvoj novih obrazovnih sadržaja za djecu i mlade

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Opština Rudo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na ovom linku, kao i na web stranici Opštine Rudo www.opstinarudo.com

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Rudo također se može preuzeti od 19. aprila do 30. maja 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; projekti@opstinarudo.com ili lično preuzimanjem u Opštini Rudo, kancelarija br. 11, Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) 22. aprila 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u Društvenom centru. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na projekti@opstinarudo.com najkasnije do 19. aprila do 12,00 sati.

  Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 7. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u maloj sali Doma kulture. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 7. maj 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u maloj sali Doma kulture.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Rudo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 27. maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 • Osim toga, dostupan je i dokument, Informacije o čestim greškama, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i često postavljana pitanja (FAQ). Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u opštini Rudo i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

 • Opština Rudo

Kancelarija br. 11

Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41

73.260 Rudo, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 30. maj 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Opštine Rudo (www.opstinarudo.com), kao i na oglasnoj ploči Opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta