OPĆINA TEŠANJ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

                                                                                                                                          

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[*] i Srbija.

Općina Tešanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Tešanj koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja općine Tešanj 2018.-2022., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1) Zaštita okoliša

1.1. Zaštita životne sredine i podizanje svijesti kroz edukaciju

2) Ruralni razvoj

2.1. Podizanje potencijala ruralnih sredina za razvoj poduzetništva (turizam,

       poljoprivreda, voćarstvo)

2.2. Razvoj sadržaja za podizanje kvaliteta uvjeta života u ruralnim sredinama

2.3. Jačanje uloge i aktivizma mladih u ruralnim 

       sredinama   

2.4. Podrška domaćoj radinosti i promocija proizvoda iz ruralnih sredina

       3) Razvoj sporta

3.1. Unaprijeđenje sportskih sadržaja za djecu, mlade i ostale građane općine za

       besplatan pristup rekreativnim sadržajima

       4) Razvoj kulture

4.1. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na 

        području općine Tešanj

4.2. Promocija i razvoj  programa koji za cilj imaju veću podršku u oblasti razvoja  

       kulture, te značajnije uključivanje aktera značajnih za razvoj ovih oblasti

     5) Podrška mladim i volonterizmu

5.1. Rad sa mladima u zajednici, promocija volonterizma i podrška marginaliziranim

       grupama stanovništva

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Općina Tešanj i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se preuzeti na ovom linku, kao i na web stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Tešanj također se može preuzeti od 19. aprila do 30. maja 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; reload@opcina-tesanj.ba ili lično preuzimanjem u Općini Tešanj, šalter sala, šalter broj 5 i 6, Trg Alije Izetbegovića 1, 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom 23. aprila 2019. godine u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na nedzad.unkic@opcina-tesanj.ba najkasnije do 22. aprila 2019. godine do 12,00 sati.

 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 08. maja 2019. godine od 10,00 do 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 08. maja 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Tešanj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 27. maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 • Osim toga, dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Tešanj i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 16,00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

   

Općina Tešanj

Trg Alije Izetbegovića 1

Šalter sala, šalter 5 i 6

74260 Tešanj

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 30. maj 2019. godine, do 16,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Tešanj (www.opcina-tesanj.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

 

[*]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta