U okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) proglašeni su nagrađeni projekti za jačanje aktivnijeg uključivanja organizacija civilnog društva, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

U sklopu poziva podržana su tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekat podržati sa 7,000 KM, drugo rangirani projekat sa 4,500 KM te treće rangirani projekt sa 3,000 KM.

1.       nagrada - Udruženje Multiple Skleroze regije Istočna Hercegovina, projekat “Zajedno za bolju zajednicu”, Opština Nevesinje

2.       nagrada -  Omladinsko udruženje Reaktiviraj, projekat “ Zenica želi da zna!” , Grad Zenica

3.       nagrada  - Ekološko društvo "Kanarinac" Laktaši , projekat “ Uključi se i ti”, Opština Laktaši

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužno je aktivno učešće građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i animiranja građana da budu dio razvojnih procesa, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP će kroz nagrađene projekte podržati i razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u partnerskim jedinicama lokalne samouprave sa ciljem jačanja njihovog aktivnijeg uključivanja u procese upravljanja razvojem.

UNDP UNDP širom svijeta