U okviru zajedničkog programa UN-a "Promovisanje dijaloga i društvene kohezije, u i između, Bosne i Hercegovine (BiH), Crne Gore i Republike Srbije (Dijalog za budućnost)“ UNDP u Bosni i Hercegovini objavljuje

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

za komponentu aktivnosti planiranih unutar Bosne i Hercegovine

 

Smjernice za aplikante

Smjernice za aplikante pružaju jasne i sažete upute svim zainteresovanim organizacijama iz Bosne i Hercegovine u procesu podnošenja projektnih prijedloga. Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva (OCD)[1] i odnosi se na organizaciju niza dijaloških događaja te izgradnju kapaciteta mladih, te djevojaka i žena u Bosni i Hercegovini.  

1.            Opšti cilj Javnog poziva

Opšti cilj Javnog poziva da poveća učešće javnosti, izgradi vještine mladih ljudi, a posebno djevojaka i žena, za konstruktivni doprinos njihovim zajednicama i produbi društvenu koheziju kroz niz dijaloških događaja koji treba da posluže zajedničkoj identifikaciji prioriteta i prijedlozima za rješavanje tih prioriteta u Bosni i Hercegovini.

Zajedničkim regionalnim programom “Dijalog za budućnost” (DFF)[2] želi se osnažiti povjerenje između različitih društvenih grupa i naroda, u i između, Bosne i Hercegovine (BiH), Crne Gore i Republike Srbije, a putem strukturiranih prilika za dijalog, djelovanje i preporučivanje politika u oblasti društvene koheziju, promovirajući istovremeno međukulturalno razumijevanje i veći građanski angažman. Zajednički regionalni program nastao je iz zajedničkog projekta koji se u BiH provodi od 2014.[3] godine, a kojeg implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO na inicijativu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U ovom zajedničkom regionalnom programu, UNDP BiH ima ulogu vodeće agencije. Zajednički program uključuje:

 • podršku dijalogu i kolaborativnom djelovanju prema zajednički identificiranim prioritetima;
 • osnaživanje adolescenata i mladih za konstruktivni angažman i liderstvo;
 • podsticanje međukulturalnog dijaloga;
 • osnaživanje objektivnog medijskog izvještavanja i pozitivnog izvještavanja;
 • i promoviranje društvenog i političkog osnaživanja djevojaka i žena.  

U sve tri zemlje učesnice, program će raditi sa adolescentima i mladima, ženama, nastavnicima, i medijima kako bi doprinijeli izgradnji njihovih kapaciteta za medijsku i informacijsku pismenost, međukulturalni dijalog, objektivno i pozitivno izvještavanje, vještine zagovaranja i liderstva.  

Mladi su ključna grupa u ovom zajedničkom programu, uzimajući u obzir njihovu vodeću ulogu kao inovatora i nosilaca promjene. Proteklih nekoliko godina zabilježen je trend sve nižih stopa političkog učešća građana općenito, a mladih pogotovo, što se odražava kroz glasanje na izborima. Ovo je posebno zabrinjavajuće za mlade zato što njihova neangažiranost kultivira dalju apatiju koja može snažno utjecati na razvoj i dobrobit njihovih društava. Najčešći razlog koji se navodi za izostanak aktivnijeg učešća – pogotovo mladih – u procesima donošenja odluka u BiH, Crnoj Gori, Srbiji je izuzetno naglašeni osjećaj da pojedinac ne može utjecati na odluke koje donosi vlada/e (razlog koji je navelo 47% aktivno uključenih). U prosjeku, samo 28,6% mladih je glasalo na izborima na kojima su imali pravo glasa[4].

Komparativni pregled studija o mladima na Zapadnom Balkanu[5] pokazuje da mladi (u dobi 15-29) imaju najviše povjerenja u porodicu i prijatelje, dok generalno ne vjeruju onima iz susjednih zemalja ili osobama drugog etničkog porijekla koje žive u njihovoj zemlji. Mladi predstavljaju ključnog partnera u Dijalogu za budućnost, partnera koji bi mogao djelovati kao pokretač za dopiranje do neaktivnih, neorganiziranih i „neumreženih“ mladih ljudi; te posebno do onih koji su podložni negativnim utjecajima i koji se osjećaju odvojenim od svega. Štaviše, DFF ima za cilj posebno doprijeti do i povezati mlade koji NISU politički uvezani (sa snažnim fokusom na mlade žene), kako bi se uspostavila jedna široka, inkluzivna regionalna platforma. Kako bi se osigurao maksimalni mogući efekat, program će nastojati osigurati institucionalnu i političku podršku za preporuke na planu politika koje budu proizilazile iz dijaloških platformi u sve tri zemlje.

Prema podacima iz nedavno provedenog istraživanja[6], rodno zasnovano nasilje, učešće u politici i odlučivanju, izostanak uključivanja načela rodne ravnopravnosti, rodni stereotipi i diskriminacija na tržištu radne snage prepoznati su kao najvažniji izazovi sa kojima se žene u regiji suočavaju. Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija br. 1325 „Žene, mir i sigurnost“ prepoznaje važnost jednakog učešća žena u odlučivanju na svim nivoima vlasti. Peti cilj Agende za održivi razvoj posvećen je rodnoj ravnopravnosti i među svojim podciljevima sadrži „osiguranje potpunog i učinkovitog učešća žena te jednakih prilika za liderstvo na svim nivoima odlučivanja u političkom, ekonomskom i javnom životu“.

Prioriteti koji se usaglase/mapiraju na dijalozima sa mladima će se dalje predstaviti na dijaloškoj platformi na nivou čitave zemlje, sa učešćem OCD-a, predstavnika relevantnih vlasti, akademske zajednice i medija, kako bi se širi prioriteti za društvenu koheziju na nivou zemlje filtrirali kroz širu platformsku diskusiju koja uključuje različite aktere. Dijaloške platforme, kao jedinstveni oblik konsultacija u ovom zajedničkom programu, predstavljaju najvažniji instrument intervencije u okviru ovog programa. Radi se o forumu sa više aktera, i sa strukturiranim okruženjem, koji maksimizira učešće i kooperaciju različitih aktera (političkih lidera, javnih institucija, mladih, civilnog društva, akademske zajednice, medija, privatnog sektora, predstavnika međunarodne zajednice) i fokusira se na dva stupa: ljudi-ljudima, i ljudi-svojim izabranim političkim liderima.

U ovom programu, dijaloške platforme će obuhvatiti širok spektar javnih, građanskih i privatnih aktera koji su skupa angažirani u strukturiranom dijalogu u kojemu identificiraju i razmatraju regionalne faktore koji ometaju društvenu inkluziju, i koji generiraju značajna rješenja i preporuke za prevazilaženje društvenih podjela unutar i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije.

Glavni cilj ovog Poziva je organizacija 4 dijaloška događaja za mlade širom Bosne i Hercegovine, 1 dijaloške platforme na nivou zemlje (BiH- najviši nivo učešća) i 1 regionalne dijaloške platforme (BiH, Crna Gora, Srbija); te izgradnja kapaciteta mladih i žena.

1.       Omladinski dijalozi

Rezolucija Ujedinjenih nacija 2250 o mladima, miru i sigurnosti jasno identificira ulogu koju mladi ljudi imaju u doprinošenju trajnom miru i ekonomskom prosperitetu njihovih društava, ukoliko postoje usvojene inkluzivne politike. Mladi, kao centralna grupa aktera u programu, će imati priliku da razgovaraju o različitim faktorima koji utječu na društvenu koheziju u Bosni i Hercegovini i u regiji, da identificiraju svoju ulogu u prevladavanju izazova i predlože rješenja na kojima se može raditi. Omladinski dijalozi će posebnu pažnju posvetiti uključivanju nedovoljno organiziranih i marginaliziranih mladih u proces konsultacija.

Teme koje bi dijalozi mladih trebali pokriti uključuju: društvenu koheziju, društvenu inkluziju, rodnu ravnopravnost, Agendu 2030 (posebice Cilj 16), izgradnju mira, zajedničko kulturno nasljeđe, osnaživanje mladih (razumijevanje procesa javnih politika (politička pismenost), zagovaranje, liderstvo, inovativne vještine crowdfundinga…).  

Učesnici: maksimum 80 učesnika po događaju, od kojih 20% trebaju biti adolescenti (učenici srednjih škola). Najmanje 50% bi trebale biti djevojke i žene.

Omladinski dijalozi trebaju biti organizirani u 4 veća grada u BiH, u toku septembra 2019.godine, kao dvodnevni događaji na svakoj od lokacija.

Kriteriji odabira učesnika u omladinskim dijalozima trebaju uključivati: godine, raznolikost, rodnu ravnopravnost, geografsku rasprostranjenost, odnos ruralnog-urbanog, kao i informaciju o tome koliko je prijavljeni učesnik/ca aktivan u njegovoj/njenoj zajednici.

 

2.       BiH Platforma Dijaloga

Platforma dijaloga na nivou BiH je događaj koji uključuje više aktera, okupljajući političke lidere na najvišem nivou, ministre, mlade, organizacije civilnog društva,  akademsku zajednicu, medije, predstavnike privatnog sektora. U okviru zajedničkog regionalnog DFF programa, jedna BiH Platforma Dijaloga je planirana za oktobar 2019. Platforme dijaloga na nivou zemlje služe razmatranju faktora koji ometaju društvenu koheziju u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i donošenje preporuka za njihovo prevazilaženje. Ove platforme ciljaju obuhvatiti učesnike iz cijele BiH. Događaji su zamišljeni kao jednodnevni događaji/konferencije.

Učesnici: maksimum 200 osoba, koje predstavljaju sve ključne relevantne grupe u ovom programu, osiguravajući pokrivanje cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine.  

 

3.       Regionalna dijaloška platforma

Platforma za regionalni dijalog bit će organizirana u Bosni i Hercegovini, kako bi se potvrdili prioriteti ranije identificirani na platformama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji, kako bi se afirmirala i utvrdila prioritetna rješenja koja se mogu implementirati, i dale kratko- do srednje-ročne preporuke koje se odnose na regionalne društvene podjele i njegovanje povjerenja među ljudima. Regionalna dijaloška platforma, planirana za novembar, će okupiti predstavnike svih grupa aktera koje su bile uključene u dijaloge u zemljama-učesnicama, sa političkim učešćem na nivou Predsjedništava. Mlade žene i djevojke će činiti najmanje 50 posto ukupnog broja učesnika, dok će na tematskim sesijama mladi razmjenjivati iskustva i naučene lekcije u naporima prevladavanja rodne nejednakosti i stereotipa u zemljama učesnicama.

Učesnici: maksimum 250 osoba[7], koje predstavljaju sve ključne relevantne grupe u ovom program iz sve tri zemlje-učesnice.

 

4.       Izgradnja kapaciteta mladih

Zajednički program predviđa izgradnju kapaciteta mladih ljudi (18-30 godina), sa posebnim naglaskom na neumrežene i neaktivne mlade širom Bosne i Hercegovine. Izgradnja kapaciteta bi se trebala fokusirati na: vještine zagovaranja, liderstva, razumijevanje procesima kreiranja javnih politika, rodnu odgovornost/ravnopravnost, crowdfunding. Cilj je jačanje vještina koje će im omogućiti da budu aktivni akteri u pozitivnoj transformaciji u svojim zajednicama, da se bore protiv stereotipa i njeguju prihvaćanje raznolikosti. Prema rasporedu implementacije projekta, komponenta izgradnje kapaciteta se može održati odmah nakon završetka dijaloga za mlade.  

 

5.       Izgradnja kapaciteta žena

U okviru zajedničkog programa, cilj je izgraditi veće kapacitete djevojaka i žena (sa posebnim fokusom na djevojke i žene iz ruralnih područja zemlje) za liderstvo i zastupanje u svojim zajednicama, radi doprinosa većoj društvenoj koheziji i povjerenju. Prilikom izrade metodologije, posebnu pažnju treba obratiti na: poznavanje ciklusa javnih politika na svim nivoima vlasti u BiH i vještine liderstva i zagovaranja (sa fokusom na digitalne tehnologije).  Prema rasporedu implementacije projekta, komponenta izgradnje kapaciteta žena treba početi u oktobru 2019. godine.

 

c. Opseg posla

UNDP BiH će angažirati partnera/e za izgradnju kapaciteta mladih, izgradnju kapaciteta žena, te pružanje tehničke podrške u pripremi i održavanju 4 dijaloga za mlade, 1 BiH platforme dijaloga i 1 regionalne dijaloške platforme.  Aplikant će biti odgovoran za dostavljanje:

1.       Detaljne metodologije i agende za dijaloge za mlade, BiH Platforme Dijaloga i regionalne dijaloške platforme, uključujući prijedlog tim moderatora, zapisničara, panelista, itd.;

2.       Detaljne metodologije i plana implementacije za radionice izgradnje kapaciteta;

3.       Logističko pokrivanje događaja a) dijaloga za mlade, b) BiH platforme dijaloga; c) regionalne dijaloške platforme

4.       Pokrivanje troškova transporta i putnih aranžmana za učesnike događaja;

5.       Izvještavanje o napretku u realizaciji aktivnosti;

6.       Konačni izvještaj i analizu sa bazama podataka učesnika i pregledom identificiranih prioriteta prema lokacija (održanih dijaloga za mlade);

7.       Bilo koji drugi zadatak prema uputi UNDP projektnog menadžera.

 

 1. Kriteriji i principi:

Projektni prijedlog koji će biti odobren treba ispunjavati sljedeće kriterije:

KRITERIJI:

1.       Uključenost: urbane i ruralne zajednice; ranjive grupe (osobe sa poteškoćama u razvoju, manjine)

2.       Raznolikost: sve društvene i etničke grupe u Bosni i Hercegovini

3.       Geografska pokrivenost: teritorija Bosne i Hercegovine

4.       Rodna ravnoteža: Potrebno je u svakom projektu osigurati učešće (zastupanje) oba spola bilo u vidu osoblja koje provodi projekt i/ili kao ciljne grupe (korisnike) projekta.

Projekti će se vrednovati uzimajući u obzir sljedeća načela:

NAČELA:

 

 • Vidljivost: Aplikanti će osigurati promociju  i vidljivost svog projekta kao i zajedničkog regionalnog programa  'Dijalog za budućnost'[8].
 • Održivost projekta nakon sprovedbe putem ovog javnog poziva će imati prednost u rangiranju.
 • Pravednost i nepristranost prema drugima: primijeniti u odabiru inicijativa za finansiranje i u svim daljnjim aspektima realizacije projekta kako bi se osigurala pravičnost, pravednost i nepristranost.
 • Raznolikost  će se poštovati u ukupnom rangiranju aplikacija.

 

 

B. Budžet

a)       Aplikanti trebaju ispuniti Aneks 2, format budžeta.

b)       Administrativni troškovi: Grant dodijeljen u okviru ovog poziva može finansirati troškove osoblja i administrativne troškove[9] do najviše 20% od traženog iznosa. Preostalih 80% sredstava mora biti predviđeno za programske aktivnosti projekta.

c)       Preporučuje se priprema rodno osjetljivog budžeta (budžet koji će jasno definisati kategorije budžeta odvojene prema polu).

 

 

 1. Ko se može prijaviti?

NOSILAC PRIJAVE PROJEKTA (APLIKANT)

Ø  Sudjelovanje u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na ravnopravnoj osnovi, organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama. Organizacije civilnog društva (OCD) su fondacije i neprofitne organizacije, lokalno registrirane na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

PARTNERI NOSIOCA PRIJAVE PROJEKTA (APLIKANTA)

Partner (i) u projektu može biti druga organizacija civilnog društva.

PODOBNOST

Nosioci prijave projekta (aplikanti) će biti isključeni iz učešća na Javnom pozivu ili iz dodjele grantova, ako u vrijeme podnošenja projektnih prijedloga:

(a)     Budu u sukobu interesa.

(b)     Budu krivi za pružanje lažnih informacija nadležnom tijelu, što je preduslov za učešće u Pozivu za podnošenje projektnih prijedloga, ili ako ne dostave potrebne informacije;

(c)     Pokušaju pribaviti povjerljive informacije, ili utjecati na Komisiju za odabir projekta ili nadležna tijela tokom postupka evaluacije projektnih prijedloga.

(d)     Nosioci prijave projekta (aplikanti) se mogu kvalificirati za dodjelu bespovratnih sredstava (grant sredstava) samo ako nisu pod ugovorom neke od UN agencija (UNDP, UNICEF, UNESCO) za obavljanje osnovnih aktivnosti Zajedničkog regionalnog programa DFF.

 

Potencijalni aplikanti neće dobiti grant bez potpisane Izjave o podobnosti, dostavljene uz projektni prijedlog.

 

Partnerske organizacije i/ili institucije:

Partnerstva mogu biti različitih vrsta; tj. mogu biti između OCD. Glavni nosilac prijave projekta mora biti jasno definisan.                       

 1. Trajanje projekta i period implementacije

Trajanje projekta može biti između 1-6 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

Projekat se mora realizovati u periodu između 1. septembra 2019 i 1. marta 2020. godine. Zahtjev za produženjem ugovora može biti opcija u izuzetnim okolnostima.

 

5.       Neprihvatljive vrste aktivnosti u okviru projektnog prijedloga

Sljedeće aktivnosti se ne preporučuju za dodjelu grantova:

 • Individualno sponzorstvo za učešće u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
 • Individualne školarine za studije ili kurseve za obuku;
 • Povremene konferencije (osim ako nisu neophodne za za uspješnu realizaciju projekta);
 • Nabavku opreme (osim ako nije neophodno za uspješnu realizaciju projekta, biće dozvoljeno maksimalno 10% od ukupnog budžeta)
 • Projekti za isključivu korist pojedinaca;
 • Projekti koji podržavaju političke stranke ili političke akademije povezane sa strankama;
 • Primarno finansiranje kandidata ili njihovih partnera (osim ako su direktno povezani sa prioritetnim oblastima ovog javnog poziva);

 

6.       Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

Prilog 1          Prijedlog projekta

Prilog 2          Budžet i plan troškova

Prilog 3          Logička matrica projekta

Prilog 4          Plan aktivnosti i vidljivosti (promocije) projekta

Prilog 5          Obrazac za administrativnu identifikaciju

Prilog 6          Obrazac finansijske identifikacije (bankovni račun)

Prilog 7          Izjava o podobnosti

 

Ddodatna dokumentacija potrebna za aplikante:

-       8. Kopija važeće registracije organizacije (za aplikanta i partnere)

-       9. Kopija statuta organizacije (za aplikanta i partnere)

-       10. Kopija godišnjeg finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) certifikovana od strane ovlaštenog računovođe, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini.

-       11. Kopija godišnjeg izvještaja organizacije za prethodnu godinu, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini.

 

Da bi prijedlog projekta bio validan i ocijenjen, i prijedlog projekta i ostala dokumentacija moraju biti podnešeni.

Od aplikanta se može tražiti da donese originalne dokumente za validaciju, u slučaju uspješnog odabira njegovog projektnog prijedloga.

 

7.       Gdje i kako prikupiti i dostaviti materijal za prijavu projekta (aplikaciju)

Dokumentacija za Javni poziv se može preuzeti na ovom linku, kao i na www.un.ba  u periodu od 29. jula do 19. avgusta 2019. godine. Druga opcija je da se zahtjev za dokumentaciju pošalje na email adresu: registry.ba@undp.org (predmet: Dokumentacija za Javni poziv izdat od strane UN zajedničkog programa Dijalog za budućnost).

Dokumentacija će biti dodatno dostupna i na  web stranicama agencija Ujedinjenih nacija koje učestvuju u projektu (UNDP, UNESCO i UNICEF).

Prijava (aplikacija)  sa obaveznom dokumentacijom, mora biti dostavljena u jednom (1) štampanom primjerku i u elektronskoj verziji (na USB sticku) preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (od ponedjeljka do petka), između 09:00 i 17:00 sati, na adresu:

UN Zgrada  

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. avgust/kolovoz 2018. u 14:00 sati. Aplikacije koje stignu nakon navedenog roka će se razmatrati samo ako poštanski znak označava datum slanja prije zvaničnog roka.

Aplikacije koje se šalju na bilo koji drugi način (npr. putem faksa ili emaila) ili dostavljene na druge adrese neće se uzimati u obzir.

Na zatvorenoj koverti se mora navesti:

Prijava za Javni poziv za projektne prijedloge u sklopu zajedničkog programa UN-a „Dijalog za budućnost“

Puno ime i adresa podnosioca prijave

Puni naziv projekta

 

8.       Evaluacija i odabir projektnog prijedloga

(1)         Prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se uzimati u obzir.

(2)         Prijave  koje sadrže svu  potrebnu dokumentaciju će biti ocijenjene od strane Komisije za evaluaciju.

(3)         Evaluacija kvalitete projekta, uključujući i predloženi budžet, će biti sprovedena u skladu sa kriterijima koji su navedeni u tabelama za evaluaciju.

 

Sistem bodovanja:

Kriteriji evaluacije podijeljeni su na sekcije i podsekcije. Svaki sekcija se obavezno ocjenjuje ocjenama između 1 i 5 na sljedeći način: 1= vrlo loše; 2= loše; 3= prosječno; 4= dobro; 5= veoma dobro. Svaki član komisije potpisuje svoju individualnu evaluacijsku tabelu, a svi članovi zajedno potpisuju zbirnu evaluacijsku tabelu za svaki projektni prijedlog. Rangiranje projektnih prijedloga se vrši na način da je prvoplasirani projektni prijedlog onaj koji ima najveći zbir bodova, nakon čega slijedi projekt s prvim sljedećim nižim zbirom bodova i tako do najnižeg zbira osvojenih bodova.

Projekat sa najvišim ocjenama će biti odabran za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava.

Tabela za evaluaciju za organizacije civilnog društva

 

 

Sekcija

Maksimalan rezultat

Rezultat

1. Finansijski i operativni kapacitet

15

 

1.1 Da li aplikanti i partneri imaju dovoljno iskustva u upravljanju projektima?

5

 

1.2 Da li aplikant i partneri imaju dovoljne stručne kapacitete? (specifično znanje u odgovarajućoj oblasti uključujući kvalifikovano osoblje)

5

 

 

1.3. Da li aplikant i partneri imaju dovoljne upravljačke kapacitete?

5

 

2. Relevantnost

40

 

2.1. Koliko je projekt relevantan u odnosu na opću temu Javnog poziva definisanu u Javnom pozivu?

7

 

2.2. Koliko su jasno definisani i strateški odabrani oni koji su uključeni u projekt (posrednici, krajnji korisnici, ciljne grupe)?

KRITERIJI

Uključenost: ciljne grupe i korisnici moraju uključivati  više od jedne od sljedećih grupa: i) adolescentni;  ii) osobe sa poteškoćama u razvoju i druge ranjive grupe;

7

 

2.3 Da li su potrebe ciljne grupe i krajnjih korisnika jasno definisane i da li im projekt prilazi na pravi način?

KRITERIJI

Raznolikost: uključene dvije ili više etničke ili nacionalne grupe

Geografsko pokrivenost: teritorija Bosne i Hercegovine

7

 

2.4 Da li projekt posjeduje dodatne kvalitete, kao što su inovativni pristupi i modeli dobre prakse?

7

 

2.5 Da li projektni prijedlog zagovara model politike baziran na pravima[10] i da li to ima utjecaja na ranjive grupe?

7

 

2.6 Da li projekt podržava/promoviše međuentitetsku, prekograničnu saradnju? 

5

 

 

3. Metodologija

15

 

3.1 Da li plan aktivnosti i predložene aktivnosti logično i praktično odgovaraju ciljevima i očekivanim rezultatima?

5

 

3.2 Koliko je dosljedan ukupan dizajn projekta? (pogotovo, da li odražava analizu identifikovanih problema, moguće vanjske faktore)

5

 

3.4 Da li su objektivno mjerljivi pokazatelji uključeni u projekt?

5

 


4. Održivost

15

 

4.1 Da li će aktivnosti predviđene projektom imati konkretan i dugoročan utjecaj na ciljne grupe?

6

 

4.2 Da li će projekt imati višestruki utjecaj? (uključujući mogućnost primjene na drugim ciljnim grupama ili implementaciji na različitim lokacijama i/ili širenju učinaka aktivnosti kao i razmjenu informacija o iskustvu stečenom kroz provedbu projekta)

5

 

4.3 Da li su očekivani rezultati predloženih aktivnosti (institucionalno) održivi? (Da li će strukture koje omogućuju da aktivnosti nastave  postojati i nakon završetka projekta? Da li će postojati lokalno „vlasništvo“ nad rezultatima projekta?

4

 

 


5. Budžet i isplativost

15

 

5.1 Da li je odnos između procijenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?

3

 

5.2 Da li su predloženi troškovi neophodni za implementaciju projekta?

7

 

5.3 Budžet

- da li je budžet jasan i da li uključuje i narativni dio? (uključujući objašnjenja za tehničku opremu?

- da li je zadovoljen princip prema kom administrativni troškovi i troškovi osoblja ne prelaze 20% od ukupnih troškova?

- da li je budžet rodno osjetljiv?

- gdje je primjenjivo, da li su priložene biografije i opisi radnih mjesta?

5

 

Maksimalni ukupan rezultat

100

 

 

Obavijest o odluci

Organizacije koje su predale projektne prijedloge, bez obzira da li su prihvaćeni ili odbijeni, bit će u pisanoj formi obavješteni o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Ujedinjenih Nacija Bosne i Hercegovine i UNDP-a.

Koraci nakon odobrenja o dodjeli bespovratnih sredstava (granta)

Nakon donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava (granta) organizaciji civilnog društva, a prije potpisivanja ugovora o provedbi/implementaciji projekta od nosioca projekta će biti zatraženo da prevede svoj projektni prijedlog na engleski jezik.

Prije potpisivanja ugovora, i ako je potrebno, Komisija za evaluaciju ima pravo da zatraži od organizacije civilnog društva da izvrši određene izmjene na projektnom prijedlogu, uključujući prilagodbe budžeta kako bi bili u skladu s pravilima i procedurama UNDP-a i dostupnosti sredstava. Obavezno prilagođavanje budžeta će se izvršiti ako troškovi kancelarije i osoblja prelaze 20% ukupnog budžeta iz tačke 1.1. u obrascu za budžet.

 

9.       Želite li saznati više o postupku?

Ako su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni nosioci projektnih prijedloga mogu poslati pitanja vezana za  Javni poziv za aplikante na email adresu: registry.ba@undp.org;  sa naznakom za Javni poziv izdat od strane UN zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost. Pitanja se mogu poslati do 19. avgusta 2019., a odgovori na upite bit će  poslani u pisanom obliku u roku od 3 dana od primitka zahtjeva.

 

 

LISTA ZA PROVJERU:

Prilog 1          Projektni prijedlog

Prilog 2          Budžet

Prilog 3          Logička matrica

Prilog 4          Plan aktivnosti i promocije projekta

Prilog 5          Obrazac za administrativnu identifikaciju

Prilog 6          Obrazac za finansijsku identifikaciju (bankovni račun)

Prilog 7          Izjava o podobnosti

Potrebna dokumentacija:

-       8. Kopija važeće registracije organizacije (za nosioca i partnere)

-       9. Kopija statuta organizacije (za nosioca i partnere i partnere)

-       10. Kopija godišnjeg finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) certifikovan od strane ovlaštenog računovođe, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini.

11. Kopija godišnjeg narativnog izvještaja organizacije za prethodnu godinu, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini.

 

 

[1] Organizacije civilnog društva (OCD) su fondacije i neprofitne organizacije, lokalno registrovane na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

[2] http://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/en/home/what-we-do/joint-projects/dialogue-for-the-future--fostering-dialogue-and-social-cohesion-.html

[3] http://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/en/home/what-we-do/joint-projects/dialogue-for-the-future-2.html

[4] The Excluded Generation: Youth in Southeast Europe (Isključena generacija: mladi u jugoistočnoj Evropi); potpuni izvještaj je dostupan na: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13780.pdf

[5] The Excluded Generation/Isključena generacija: mladi u jugoistočnoj Evropi, komparativni pregled rezultata anketa na mladima, koje je provela Friedrich Ebert Fondacija između 2011. i 2015. Cijeli izvještaj: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13780.pdf

[6] Gender issues in the Western Balkans, CSF Policy Paper no. 4, April 2018

[7] Koordiniranje učesnika iz Crne Gore i Republike Srbije obavit će UN projektni timovi.

[8] Primalac granta će dobiti detaljne smjernice o promociji i bit će vođen od strane imenovanog službenika za komunikacije UNDP-a u toku implementacije projekta

[9] Administrativni troškovi uključuju kancelarijske troškove, najam kancelarije, rukovodeće osoblje, putne troškove rukovodećeg osoblja, bankarske troškove, troškove računovođe, troškove prevoda itd.

[10] Pristup zasnovan na pravima u konceptu razvoja integrira sve norme, standarde i načela međunarodnog Sistema ljudskih prava, uključujući i “pravo na razvoj”. Ovaj pristup kombinuje ekonomske faktore i ljudska prava.

 

 

Pitanja i odgovori

 

Pitanje: da li je moguće tj. prihvatljivo aplicirati samo za jednu komponentu u okviru poziva? Tačnije da li jedna OCD može aplicirati isključivo za realizaciju komponente  5- Izgradnja kapaciteta žena?

Odgovor: Da, moguće je aplicirati samo za jednu komponentu.

---

Pitanje: Da li  aplikacija traži da se aplikanti jave na sve navedene aktivnosti ili se može prijaviti na pojedinačne aktivnosti?

Odgovor: Možete aplicirati na jednu komponentu ili sve zajedno, naprimjer provedba dijaloških događaja, ili izgradnja kapaciteta mladih, ili izgradnja kapaciteta žena.

---

Pitanje: Da li jedna organizacija civilnog društva može aplicirati na više aktivnosti, dakle podnijeti više projektnih prijedloga?

Odgovor: Ne, može aplicirati samo sa jednim projektnim prijedlogom.

---

Pitanje: Da li postoji ograničenje budžeta?

Odgovor: Planiranje budžeta treba uskladiti sa trajanjem projekta (maksimalno 7 mjeseci unutar ovog poziva) i obimom predviđenih aktivnosti (naprimjer, četiri dvodnevne radionice za po 80 mladih iz cijele BiH, itd)

---

Pitanje: Da li postoji  limit tj. maksimalan predviđen iznos grant sredstava za koji moze aplicirati  OCD u okviru ovog poziva?

Odgovor: Sredstva planirana budžetom projekta su naravno ograničena, međutim u ovom pozivu nisu navedeni limiti po komponentama. Organizacije/aplikanti trebaju se u planiranju budžeta rukovoditi odrednicama date komponente ili ukupnih komponenti, poput maksimalnog trajanja projekta, propisanih parametara poput 80 mladih po jednom omladinskom dijaloškom događaju i slično. Kao što je navedeno u pozivu, UNDP BiH zadržava pravo izmjene budžeta sa odabranim aplikantom, tj. projektom.

UNDP UNDP širom svijeta