Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednički projekat Vlade Švajcarske i UNDP-a, objavljuje konkurs za novinarski doprinos informisanju o ciljevima, procesima, rezultatima i važnosti lokalnih razvojnih procesa i projekata koji su sadržajno povezani sa strategijom lokalnog razvoja.

Konkurs/natječaj je otvoren za sve novinare/novinarke, blogere/blogerke iz ILDP partnerskih opština/ općina i gradova čiji su originalni autorski prilozi ili priče objavljeni u medijskom prostoru BiH u periodu od 1. januara/siječnja 2019. do 01. juna/lipnja 2019. godine.

 

Ciljna grupa:

Medijski profesionalci, novinarke, novinari, blogerke i blogeri (osobe koje svoje uratke objavljuju u bosanskohercegovačkim štampanim i elektronskim medijima, što uključuje online medije, blogove i vlogove), a djeluju u 33 ILDP partnerske jedinice lokalne samouprave[1] u Bosni i Hercegovini.

 

Glavna tema konkursa/natječaja:

Prijavljeni radovi trebaju za cilj imati informisanje lokalne publike (javnosti) o lokalnim razvojnim procesima i projektima koji su sadržajno povezani sa temama koje se tiču važnosti strateškog planiranja i upravljanja lokalnim razvojem za razvoj lokalne zajednice (opštine/općine ili grada), kao i učešća građana, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva u lokalnim razvojnim procesima strategije lokalnog razvoja.

Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa/natječaja, može prijaviti autor/autorka lično, imenovani predstavnik/predstavnica medija ili treća strana (uz saglasnost autora/autorke i/ili medijske kuće).

 

Pod-teme:

·        značaj lokalne razvojne strategije kao platforme za dugoročni i održivi razvoj lokalne zajednice,

·        procesi izrade i provedbe lokalne razvojne strategije (kao što su izrada strateškog dokumenta, izrada akcionih planova provedbe razvojne strategije i njihovo usklađivanje sa budžetom JLS identifikacija, odabir, izrada, finansiranje i realizacija konkretnih strateških projekata; praćenje i izvještavanje o ostvarenim rezultatima strateških projekata i razvojnih efekata lokalne razvojne strategije)

·        značaj učešća građana, poslovnog sektora, organizacija civilnog društva, izvršnih i političkih organa vlasti u lokalnim razvojnim procesima,

·        osnaživanje različitih ranjivih i manjinskih grupa u lokalnoj zajednici kroz uključiv proces izrade razvojnih strategija,

·        socijalna uključenost i rodna ravnopravnost,

·        globalni ciljevi održivog razvoja SDG's,

 

Kriteriji za ocjenjivanje

Prilikom izbora najboljih novinarskih priloga / priča uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji:

·        Adekvatnost, originalnost i oblici informisanja publike (javnosti) o lokalnim strateškim procesima, projektima  i ostalim elementima (definisanim u okviru opisa glavne teme/ odabranih pod-tema),

·        Način prezentovanja činjenica, podataka, izvora,

·        Analitički pristup (korištenje najmanje dva izvora, razumljivost kompleksne teme, stavljanje brojki/izjava/informacija u kontekst, analiziranje rezultata/efekata razvojnih procesa i projekata),

·        Spisateljski stil (za novinske i web priče, uključujući blogove), audiovizuelna prezentacija za radio i TV priče,

·        Poštivanje principa i etičkih normi izvještavanja,

·        Osnaživanje različitih ranjivih i manjinskih grupa u lokalnoj zajednici i doprinos provođenju principa socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti,

·        Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja glavne teme / odabranih pod-tema,

·        Korištenje rodno osjetljivog jezika,

·        Autor/autorka svojim radom promoviše vrijednosti koje su u skladu sa vrijednostima i stavovima koje zastupaju Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH.

 

Žiri i nagrade

Tročlani žiri sastavljen od iskusnog novinara/novinarke, predstavnika/predstavnica ILDP projekta i Odjela za komunikacije Ambasade Švicarske u BiH i UNDP-a u BiH, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku putem web stranice Ambasade Švicarske u BiH www.eda.admin.ch/sarajevo i UNDP-a u BiH www.ba.undp.org, najkasnije 01. jula 2019. godine.

Tri prvoplasirane autorke/autora, bez obzira na novinarski žanr i vrstu medija iz kojeg dolaze, biće nagrađeni sa robnom nagradom, u vidu dole navedene opreme koja će nagrađenima olakšati obavljanje svakodnevnog novinarskog posla.

 

  1. Nagrada: tablet i mikro kamera 360
  2. Nagrada: tablet
  3. Nagrada: tablet

 

Posebni uslovi

Autorski prilozi / priče trebaju biti dostavljeni na službenim jezicima BiH.

Organizator konkursa/natječaja zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ukoliko se ne prijavi dovoljan broj radova ili prijavljeni radovi ne budu u skladu sa definisanim elementima ovog poziva.

Samo autori/autorke radova koji uđu u najuži izbor za dodjelu priznanja će biti direktno informisani.

 

Slanje aplikacije za učestvovanje u konkursu / natječaju

Konkurs/natječaj  je otvoren od dana objave do 12:00 sati 01. juna 2019. godine, a vrijedi za autorske priloge ili priče objavljene u medijskom prostoru BiH u periodu od 1. januara/siječnja 2019. do 01. juna/lipnja 2019. godine.

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru (ime i prezime, djelatnost, telefon i email adresa),  i web-linka ili skenirane kopije objavljenog članaka odnosno priloga/priče (za priče/priloge objavljene u štampanim medijima), odnosno web linka na video ili audio snimak objavljenog TV ili radio priloga/priče.

Potrebno je naglasiti ukoliko je objavljeni članak/prilog/priča produciran u okviru određene kampanje ili inicijative, ili je ko-produciran od strane eksternih partnera/donatora.

Aplikaciju dostaviti u formi elektronske poruke na adresu registry.ba@undp.org sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj - ILDP“ do 12:00 sati 01. juna 2019. godine

Prijedlozi projekata zaprimljeni nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Autorska prava

Ambasada Švicarske u BiH i UNDP u BiH će poštovati prava autora/autorki, uz zadržavanje prava korištenja (publikovanja/emitovanja) dostavljenih radova. Pri svakoj distribuciji radova (u BiH i u Švicarskoj), Ambasada Švicarske u BiH i UNDP će naglasiti ime autora/autorke i medijske kuće.

 


 

[1] Abecednim redom: Berkovići, Bosanski Petrovac, Breza, Bužim, Čitluk, Doboj Istok, Doboj Jug, Han Pijesak, Jablanica, Jajce, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Livno, Lopare, Lukavac, Ljubinje, Ljubuški, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novo Sarajevo, Osmaci, Posušje, Ravno, Rogatica, Rudo, Srbac, Šipovo, Trnovo, Višegrad, Vlasenica, Zenica i Zvornik.

 

UNDP UNDP širom svijeta