Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” je četverogodišnja inicijativa (2018-2022) koja je finansirana primarno od strane Evropske Unije (EU)  u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II. Projekat sprovode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO). UNDP je odgovoran za  provedbu aktivnosti iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.

Za navedene sektore predviđen je fond od 3 miliona eura za podršku konkurentnošću i inovacijama u velikim lancima vrijednosti poljoprivredno-prehrambene industrije i podršku diverzifikacije ruralne ekonomije, koji će se realizirati kroz tri mjere: (i) podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva, namijenjena poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i malim i srednjima preduzećima aktivnim u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, (ii) podrška investicijama u preradu i marketing, namijenjena zadrugama i malim srednjim preduzećima aktivnim u preradi i proizvodnji prehrambenih proizvoda, (iii) podrška investicijama za provedbu lokalnih razvojnih strategija sa fokusom na diverzifikaciju ruralne ekonomije, namijenjena lokalnim upravama i lokalnim akcionima grupama i njihovim partnerima.

Kako bi se efikasno realizirale mjere podrške, planira se održati radionica pružaocima savjetodavnih usluga u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Svrha obuke je stvaranje mreže pružaoca savjetodavnih usluga koja će biti dostupna poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama i prerađivačima kako bi podržali potencijalne korisnike u procesu izrade projektnih prijedloga i poslovnih planova te podnošenja prijave za bespovratna sredstva.

U ovom kontekstu Vas pozivamo da podnesete prijavu za učešće u radionici koja će se održati u Sarajevu 26. juna 2019. godine. O tačnom mjestu održavanja obuke ćemo Vas naknadno informisati.

Zainteresovani pružaoci savjetodavnih usluga trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

1)      Iskustvo u pripremi i izradi poslovnih planova u sličnim oblastima (poželjno je u oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja).

2)      Minimalno iskustvo u pružanju usluga razvoja poslovanja i savjetodavnih usluga - 3 godine.

Napomena: u svrhu selekcije od potencijalnih kandidata može se tražiti primjer poslovnog plana.

Vaša prijava treba da sadrži sljedeće dokumente: (i) pismo namjere koji uključuje osnovne informacije o Vašem dosadašnjem iskustvu u pripremi sličnih prijava, uključujući izradu poslovnih planova i motivima Vašeg učešća u ovoj obuci i (ii) najnovija biografija (CV).

Sve prijave, uključujući i prateću dokumentaciju (u PDF formatu), se podnose elektronskim putem na registry.ba@undp.org, sa navedenim naslovom: „Projekat EU4Business: Prijava za učešće na radionici za savjetodavce“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 18. juni 2019. godine do 17:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Tokom trajanja javnog poziva, sva dodatna pitanja se mogu dostaviti putem elektronske pošte na registry.ba@undp.org, sa jasno naznačenim nazivom javnog poziva u predmetu poruke.

UNDP UNDP širom svijeta