RWC projekat poziva sve organizacije civilnog društva – (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije da dostave prijedloge projekata koji su u skladu s općim ciljem projekta  iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.

Omogućavanje aktivnog učešća žrtava i svjedoka u procesima za ratne zločine uključujući omogućavanje učešća žrtava u procesima suđenja u svojstvu svjedoka ili žrtava (oštećena strana) ili da posmatraju suđenja koja se odvijaju u susjednim zemljama ili suđenja sa prekograničnim elementom,

2.

Javno zagovaranje u ime individualnih žrtava ili posebnih grupa žrtava, uključujući i njihovo predstavljanje, da konkretni ratni zločini budu procesuirani,

3.

Pružanje psihološke i druge podrške (logističke, pravne, informativne) žrtvama ratnih zločina tokom njihovog djelovanja u kapacitetu svjedoka ili žrtava (oštećene strane) tokom postupaka,

4.

Zastupanje i/ili pružanje pravne pomoći žrtvama koje se pojavljuju u postupcima u predmetima ratnih zličina kao oštećena strana,

5.

Zastupanje i/ili pružanje pravne pomoći žrtvama u postupcima pred sudovima za naknadu štete (kompenzaciju) a nakon suđenja za ratne zločine.

Sredstva za odobrene projekte iznosit će od 5,000 EUR – 30,000 EUR. RWC projekat zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 12 mjeseci. Izabrani projekti trebalo bi da se provedu u periodu od decembar 2019. do novembra 2020. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženja/udruge ili fondacije), u skladu s važećim zakonskim propisima u gore navedenim zemljama. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za  prijavu/ apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za RWC projekat može se preuzeti od 17. septembra 2019. godine (utorak), slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenim web stranicama UNDP-a (http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=59427, http://www.rs.undp.org i http://www.me.undp.org). Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org, s naznakom „za javni poziv po RWC projektu“. Pitanja se mogu postavljati do četiri radna dana prije isteka roka za dostavljanje aplikacija. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnosiocima prijedloga ili javno objavljeni na web stranici.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom „za javni poziv RWC projekta: UN zgrada, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija/prijava je 14. oktobar 2019. godine, u 17:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci RWC projekat će voditi urednu evidenciju i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na navedenim web stranicima.

UNDP UNDP širom svijeta