Općina Centar Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

                                                                                                                                                

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

ReLOaD se sprovodi u sljedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.

Općina Centar Sarajevo i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

1.      OBRAZOVANJE

1.1.                Neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i projekti opismenjavanja stanovništva;

1.2.                Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;

2.      KULTURA

2.1.                Afirmacija tradicije i kulturno - historijskog naslijeđa BiH;

2.2.                Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Centar Sarajevo: projekti edukacija o praksama, izrazima, znanjima, rukotvorinama i sl., promovisanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti, očuvanje i zaštita baštine;

3.      ZAŠTITA OKOLIŠA

3.1.                Zaštita životne okoline i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam;

3.2.                Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

4.      ZAPOŠLJAVANJE

4.1.                Podrška projektima u oblasti rada i zapošljavanja za sljedeće kategorije stanovništva: osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, lica preko 50 godina starosti, žene, nacionalne manjine i ranjive kategorije društva;

4.2.                Edukacija stanovništva o uzgoju, promociji i pokretanju organske proizvodnje;

5.      SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

5.1.                Prevencija nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja, zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja;

5.2.                Projekti koji imaju za cilj promociju, edukaciju  i unapređenje kvaliteta života u zaštitu prava: djece, osoba sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, osoba koje se ne mogu brinuti o sebi, građana treće životne dobi; te projekti s ciljem promocije rodne ravnopravnosti;

6.      MLADI

6.1.                Rad sa mladima i borba protiv ovisnosti (vršnjačke edukacije o štetnosti psiho-aktivnih supstanci, faktorima rizika, fazama razvoja i sposobnosti ranog otkrivanja bolesti ovisnosti);

6.2.                Ljudska prava i demokracija  (informisanje mladih o njihovim pravima i obavezama,  učešće u izgradnji i razvoju lokalne zajednice, odnosi u građanskom društvu, timski rad, poticanje mladih na volonterizam, javno zagovaranje, odnosi sa javnošću, organizovanje kampanja  usmjerenih na smanjenje predrasuda prema mladima iz osjetljivih društvenih grupa i sl.);

7.      SPORT

7.1 Uključivanje adolescenata u sportsko-društvenu sferu života, s ciljem jačanja sportskog duha kao značajnog aspekta u razvoju zdravog načina života

7.2 Sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5)  do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu maj 2018. – januar 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Centar Sarajevo www.centar.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Centar Sarajevo također se može preuzeti od 20.februara do 19.marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; ismeta.demir@centar.ba  ili lično preuzimanjem u Općini Centar Sarajevo, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, kancelarija br. 336.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 28. februara 2018. godine od 13 do 15 sati u Centru za zdravo starenje, ul. Titova 12, Sarajevo.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

 

                                                    Općina Centar Sarajevo

Protokol

Ul. Mis Irbina 1

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 19. mart 2018. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanj


 

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2] Jedinice lokalne samouprave su općine, Općine i gradovi te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta.

UNDP UNDP širom svijeta