PROJEKAT LIR: Javni poziv za učešće u COSME treningu za trenere (ToT)

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se “Javni poziv za učešće u treningu za trenere (Training of Trainers-ToT)“.

Ovaj poziv će omogućiti predstavnicima razvojnih agencija, organizacija za podršku razvoju preduzetništva, kao i pružaocima usluga poslovnog savjetovanja, da uzmu učešće u specijalističkom trening programu za pripremu aplikacija za sredstva COSME programa Evropske unije te za pružanje savjetodavne podrške zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) za podnošenje prijava za sredstva EU COSME programa i/ili drugih EU fondova.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) je program EU-a za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za period od 2014. do 2020. godine, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,3 milijarde EUR. Sa malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i razvojnim agencijama, organizacijama za podršku razvoju preduzetništva kao glavnim ciljnim grupama, u okviru COSME programa podrška se pruža u sljedećim prioritetnim područjima:

·         olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima;

·         podrška internacionalizaciji i pristupu tržištima;

·         stvaranje povoljnog okruženja za razvoj konkurentnosti;

·         poticanje kulture poduzetništva.

 

Ciljevi ovog javnog poziva, odnosno trening programa za trenere, uključuju:

·         Jačanje kapaciteta razvojnih agencija, pružaoca usluga poslovnog savjetovanja i organizacija za podršku razvoju preduzetništva u BiH u kontekstu pripreme aplikacija za sredstva EU COSME programa te pružanje savjetodavne podrške MSP-ovima iz BiH u procesu podnošenja prijava za sredstva EU COSME i/ili drugih EU fondova namijenjenih za MSP;

·         Podizanje svijesti o značaju EU fondova za razvoj privatnog sektora u BiH, kao i razvojnim mogućnostima koja se nude u okviru istih.

Podnosiocima prijava u okviru ovog poziva na raspolaganju je učešće u specijalističkom dvodnevnom programu treninga za trenere (ToT). Trening program će biti posebno prilagođen potrebama ciljne grupe, sa fokusom na tehničke aspekte i cjelokupan proces pripreme COSME aplikacije, uz učešće relevantnih gostujućih predavača i praktičan rad na stvarnom COSME pozivu. Okvirno vrijeme održavanja treninga je u drugoj polovini mjeseca jula 2018. godine.

Sve prijave, uključujući i prateću dokumentaciju (u PDF formatu), se podnose elektronskim putem e-maila registry.ba@undp.org, sa navedenim naslovom: „Projekat LID: Prijava za učešće u treningu za trenere (ToT)-COSME“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. juli 2018. godine do 17:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Tokom trajanja javnog poziva, sva dodatna pitanja se mogu dostaviti putem elektronske pošte na registry.ba@undp.org, sa jasno naznačenim nazivom javnog poziva u predmetu poruke.

UNDP UNDP širom svijeta