--- Image caption ---

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), koji primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), raspisan je “Javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva u poljoprivredi i proizvodnji hrane (Agro-food start-up)”.

Ovim javnim pozivom se pozivaju sva fizička lica i registrovani obrti sa područja jedinica lokalne samouprave Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac da podnesu prijavu za učešće u Start-up programu podrške poduzetništvu u poljoprivredi i proizvodnji hrane (Agro-Food Start-Up).

U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava će biti na raspolaganju sljedeći paket podrške:

  1. Specijalistički višednevni trening program za poduzetnike;
  2. Bespovratna finansijska podrška za realizaciju najbolje ocijenjenih biznis planova;
  3. Mentorska podrška i praćenje tokom prve godine poslovanja.

 

Sve predložene poslovne ideje od strane fizičkih lica i djelatnosti obrta koji se prijavljuju na ovaj javni poziv moraju biti isključivo vezane za sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane, odnosno djelatnosti koje dodaju novu vrijednost primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i postižu visok nivo finalizacije proizvoda.

Fizička lica i registrovani obrti koji ispunjavaju osnovne uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 23.04.2018. godine do 17:00 sati.

Aplikacije se mogu dostaviti putem putem pošte ili direktno u UNDP ured u Sarajevu:

Projekat LIR

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „ PROJEKAT LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ – JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U SEKORU POLJOPRIVREDE I PROIZVODNJE HRANE (AGRO-FOOD START-UP)“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.   

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

UNDP UNDP širom svijeta