PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za nestrukturne mjere smanjenja/otklanjanja rizika od poplava u jedinicama lokalne smouprave (JLS) u slivu rijeke Vrbas u kojima postoji objektivna opasnost od poplava. Aplikanti koji mogu učestvovati sa prijedlozima projekata su Agencija za vodno područje rijeke Save i JU Vode Srpske, Grad Banja Luka i opštine Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad Šipovo, Kneževo, Kotor Varoš, Čelinac, Laktaši, Srbac i Gradiška. Sanacija odabranih projekata će biti implementirana od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH), a u okviru projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ čiji je donator Global Environmental Facility (GEF).

Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici UNDP BiH.

Projekti iz Javnog poziva bit će odabrani na temelju prijave nestrukturnih projekata i prateće dokumentacije.

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

         I.                        Popunjena Prijava:

 Popuniti osnovne podatke o aplikantu i predloženom projektu  prema formularu u prilogu Javnog poziva. Obrazac prijedloga projekta možete preuzeti ovdje.

       II.                        Priložena dokumentacija:

1)       Projektna dokumentacija, kopija projektne dokumentacije sa detaljnim troškovnikom radova- UKOLIKO POSTOJI;

2)       Opis vodotoka i plavnog područja sa fotografijama na kojima su vidljive sve relevantne informacije o izgledu poplavne zone i eventualnim objektima ili poljoprivrednom zemljištu u poplavnoj zoni;

3)       Izjava da će JLS u roku od 7 (sedam) dana od dana odobrenja projekta od strane UNDP-a podnijeti zahtjev višoj instanci (agenciji za vode ili drugom nadležnom tijelu) za izdavanje dozvole za izvođenje radova na predmetnom vodotoku, ukoliko JLS nije nadležna za upravljanje predmetnim vodotokom na kome su planirani radovi. U slučaju da su potrebne takve dozvole, navesti koje i od koga ih je potrebno tražiti.

4)       Izjava da će JLS riješiti sva imovinsko-pravna pitanja vezana  za izvođenje radova na vodotoku u roku od 14 dana od dostave projektne dokumentacije;

5)       Izjava da će JLS izdati službeni akt za izvođenje radova u roku od 14 dana od dostave projektne dokumentacije za radove u vodotoku;

6)       Izjava da će JLS učestvovati u finansiranju projekta sa minimalnim iznosom od 40% vrijednosti investicije. JLS će potpisati ugovor o udruživanju sredstava sa UNDP BiH i sredstva uplatiti na račun UNDP BiH prije početka realizacije projekta;

Napomene:

1.       Prijave koje ne sadrže  potrebnu dokumentaciju definisanu brojevima 2-6 neće biti uzete u razmatranje.

2.       Vrijednost učešća u finansiranju od strane JLS je minimalno 40% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije u bilo kojoj fazi projektnog procesa prekorači procjenjeni iznos, uz saglasnost strana povećava se vrijednost učešća u finansiranju, od strane JLS i/ili UNDP-a.

OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA

1)       Broj stanovnika ugroženih vodotokom, broj ugroženih objekata, namjena ugroženih objekata,  površina i lokacija poljoprivrednog zemljišta ugroženog predmetnim vodotokom. Za odabir prijedloga projekta poželjno je koristiti kartu erozije i katastar bujičarskih vodotoka u slivu rijeke Vrbas; (do 30 bodova).

2)       Troškovna efikasnost – Ukupna očekivana vrijednost investicije u odnosu na broj stanovnika/ugroženih objekata, ha poljoprivrednog zemljišta (do 25 bodova);

3)       Visina obezbijeđenih sredstava za sufinansiranje (do 20 bodova);

4)       Projektna dokumentacija i nefinansijski doprinos (do 10 bodova).

5)       Agrošumarske antierozivne mjere (do 15 bodova).

VREDNOVANJE PROJEKATA

Vrednovanje i rangiranje prijedloga projekata pristiglih na Javni poziv, vršit će posebna Komisija koju sačinjava UNDP BiH. Izbor projekata, koji će biti implementirani,  vršit će se u dvije faze:

1.       Komisija će razmotriti prijedloge za projekte primljene na bazi Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih, izvršiti vrednovanje kriterija metodom ponderisanih vrijednosti, izvršiti konačno bodovanje na osnovu težinskih vrijednosti kriterija i napraviti rang listu predloženih projekata;

2.       Komisija će provesti terensku posjetu odabranih lokacija iz prve faze i procijeniti tačnost informacija navedenih u prijavi projekta nakon čega će se izvršiti finalni odabir.

Rezultati Javnog poziva o odabiru projekata će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja o projektu od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja. Sa odabranim aplikantima zaključiće se i ugovor o udruživanju sredstava za realizaciju projekta.

PRIJAVA PROJEKTA

Kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 20.mart 2019. godine

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasapoziv za prijave” najkasnije 01.03.2019.godine.

Na upit će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na internet stranici UNDP-a će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni najkasnije do 01.03.2019.godine.

UNDP UNDP širom svijeta