Općina Kakanj u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

                                                                                                                                                

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest teritorija/ Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

ReLOaD se sprovodi u sljedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.

Općina Kakanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kakanj iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

1.    Socijalna inkluzija

1.1.  Unapređenje kvaliteta  života građana treće životne dobi

1.2.  Prevencija rodno zasnovanog nasilja

1.3.  Socijalno uključivanje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju

1.4.  Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva

1.5.  Edukacijski programi prevencije ovisnosti i podrške ugroženim grupama i pojedincima

 

2.      Zaštita životne sredine

2.1.  Povećanje svijesti stanovništva o očuvanja okoline i značaju energijeske efikasnosti (očuvanje prirodnih, neobnovljivih resursa, povećanje kvalitete zraka, obnovljivi izvori)

 

3.      Zapošljavanje, poduzetništvo, poljoprivreda i rad sa mladima

3.1.  Edukacije mladih o poduzetništvu, poljoprivredi i razvijanje programa

samozapošljavanja, zapošljavanje mladih i socijalno marginaliziranih osoba

 

4.      Kultura i sport

4.1.    Promocija  kulturno-umjetničkog stvaralaštva na području općine Kakanj

4.3.    Stvaranje preduslova za omasovljenje sporta  za djecu i mlade

 

5.      Boračkoinvalidska zastita

5.1.  Podrska zapošljavanju socijalno ugroženih pripadnika boračke populacije

5.2.  Edukacija i pomoć pripadnika boračkih populacija na poljima unapređenja

kvalitete života

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5)  do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu maj 2018. – januar 2019. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Kakanj takođe se može preuzeti od 15. februara do 14. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.orgalma.odobasic@kakanj.com.ba ili lično preuzimanjem u Općini Kakanj, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, II sprat.

Informativni sastanak za zainteresirane organizacije „Otvoreni dan“ bit će održan u Kaknju 7. marta 2018. godine, u periodu od 13,00 do 15,00 sati u sali Općinskog vijeća Kakanj.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.    

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 09. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Općine, šalter 1,  tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8,00 do 15,00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

 

                                                    Općina Kakanj

Ulica branilaca

72240 Kakanj

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 14. mart 2018. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici općine Kakanj (www.kakanj.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

 

 

[1]*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

 

 

[2]Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta.

 

 

UNDP UNDP širom svijeta