IDRM projekt: Ne treba čekati da se katastrofa desi, treba preventivno djelovati

Fri Oct 13 00:00:00 UTC 2017

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH na konferenciji za novinare predstavili su novi projekt “Međupovezivanje upravljanja rizicima od katastrofa u Bosni i Hercegovini (IDRM)” za koji je Agencija za razvojnu saradnju Italije izdvojila 350 hiljada američkih dolara.

Cilj Projekta je unapređenje politika i pravnog okvira za smanjenje rizika od katastrofa, te provedba mjera upravljanja katastrofama i klimatskim rizicima na svim nivoima vlasti u cilju zaštite građana. Projekt će biti implementiran u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Odjeljenjem za javnu sigurnost Brčko Distrikta, kantonalnim i općinskim vlastima.

Ovom prilikom Idriz Brković, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja u Ministarstvu sigurnosti BiH, naglasio je da smanjenje rizika od katastrofa podrazumijeva sveobuhvatan pristup u ovoj oblasti, uz uključivanje aktera iz različitih sektora, te kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja.

Brković je istakao “Od krucijalne važnosti je raditi na poboljšanju inter-institucionalne koordinacije i saradnje uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica sa visokim rizikom od katastrofa u procese planiranja i implementacije mjera na terenu”.

Rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Sezin Sinanoglu je podsjetila na poplave u Bosni i Hercegovini 2014. godine i šumske požare ove godine.

“Sama procjena rizika od poplava i klizišta u sektoru stanovanja, koja je izrađena 2015. godine pokazuje da više od pola miliona stanovnika u BiH, od ukupnog broja stanovnika, živi u područjima visokog stepena rizika od poplava ili klizišta, što je ogroman broj” napomenula je Sinanoglu.

“Nikada ne bi trebali da čekamo da se katastrofa desi. Umjesto toga trebamo djelovati u smislu prevencije i sprečavanja razornih efekata” dodatno je navela Sinanoglu. Kroz ovaj projekat radićemo vrlo konkretno na području pet općina kako bi unaprijedili njihovo razumijevanje smanjenja rizika od katastrofa.

Ambasador Republike Italije u BiH Nicola Minasi je naveo da smanjenje rizika od katastrofa i odgovor u tom kontekstu zahtijevaju integrisan pristup koji će obuhvatiti sve nivoe vlasti.

“Naše iskustvo u Italiji je pokazalo na potrebu usklađivanja nacionalnih politika sa odgovorom na lokalnom novu” naglasio je ambasador Minasi.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je naveo “Veoma je važno da jačamo svijest na postojanje katastrofa, da pomognemo lokalnim zajednicama da donesu određene planske dokumente. Ovaj projekt je u toj funkciji da pomognemo lokalnim zajednicama da donesu odgovarajuće procjene, nakon njih planove, procjenu svojih kapaciteta šta je to sve potrebno da urade da bi smanjili negativni utjecaj djelovanja prirodnih ili drugih nesreća”

Darko Ljuboje, zamjenik direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, izrazio je  zadovoljstvo što je uprava dio ovog projekta koji kao rezultat ima jačanje kapaciteta upravljanja rizikom od katastrofa.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra, na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz  2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila.

UNDP UNDP širom svijeta