Banja Luka - the Future City Innovation Challenge

Inovacijski izazov - Banja Luka - grad budućnosti, koji su zajednički pokrenuli UNDP i Grad Banja Luka, je otvoren i konkurentan poziv za prijedloge organizacija civilnog društva, privatnog sektora, univerziteta, medija, javnih institucija koji nude inovativna rješenja temeljena na tehnologiji, a koja bi Banja Luku učinila pametnijom, zelenijom, otpornijom, inkluzivnom i održivom. Cilj ovog Izazova grada budućnosti je oživjeti takve ideje, katalisati akcije i testirati inovativna rješenja koja doprinose tome da Banja Luka postane grad budućnosti.

Glavni ciljevi Inovacijskog izazova - Banja Luka - grad budućnosti su:

 • Stimulisati dizajn i implementaciju portfelja inovativnih rješenja temeljenih na tehnologiji koja pomažu u izgradnji pravednijeg, pristupačnijeg grada koji je i ugodniji za život.
 • Potaknuti saradnju među multi-sektorskim zainteresovanim stranama u gradu radi zajedničkog dizajniranja planova rješenja koja doprinose gradu budućnosti.

Ključni rezultati su:

 • Najmanje 5 transformativnih i skalabilnih intervencija koje doprinose tome da Banjaluka postane grad budućnosti;
 • Najmanje 3.000 stanovnika ima direktne koristi od implementacije prijedloga.

Zone grada koje će biti piloti za transformaciju

Svi predloženi projekti trebaju biti razvijeni specifično za jednu od niže pomenutih pilot zona u kojima će svi projekti biti realizovani:

Implementacija svih prijedloga unutar dva odabrana područja ne samo da će omogućiti integrisaniji pristup, već će poslužiti i kao demonstracija raznovrsnih rješenja koja zajedno mogu pomoći da se poboljša cijelo područje na mikro-nivou.

Prioritetna područja

Inovacijski izazov - Banja Luka - grad budućnosti poziva na podnošenje prijedloga u sljedećim prioritetnim područjima:

 • Javne usluge budućnosti
 • Javni prostori budućnosti
 • Otporan i siguran grad

Iako su ova prioritetna područja fokusirana na različite elemente gradskog života, zajednički nazivnik svih prijedloga je da moraju biti održivi i da ne smiju štetiti ekosistemu i da moraju održavati trenutne resurse, a da pri tome ne ugrožavaju budućnost.

Kandidati mogu podnijeti onoliko prijedloga koliko žele u jednom ili svim prioritetnim područjima.

Koji se prijedlozi ohrabruju?

Tražimo prijedloge kojima se želi uvesti sistemska promjena. Dakle, Izazov grada budućnosti ne potiče rješenja u jednoj tački koja se fokusiraju samo na tehnologiju/uređaj bez razmatranja izazova koji treba riješiti ili šireg sistema unutar kojeg će projekat donijeti promjene. Na primjer, uvođenje „pametnih kanti za smeće” i mobilnih aplikacija koje se ne bave i neefikasnim sistemom upravljanja otpadom ili ljudskim ponašanjem, predstavlja samo skupe kante za smeće. Ovaj Izazov poziva na rješenja i inovacije gdje tehnologija služi kao sredstvo za postizanje cilja, a ne kao fokus.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Sljedeći aplikanti su kvalifikovani za prijavu u okviru Inovacijskog izazova - Banja Luka - grad budućnosti:

 • Nevladine organizacije;
 • Privatni sektor.
 • Javne ustanove (agencije, instituti, umjetnost i kultura itd.) i komunalna preduzeća;
 • Javni i privatni univerziteti;
 • Javne i privatne osnovne i srednje škole;
 • Inovacijski centri i tehnološki centri;
 • Mediji.

Aplikanti mogu podnijeti prijave pojedinačno. Međutim, ovaj Izazov potiče:

 • partnerstva u okviru prijedloga između kvalifikovanih zainteresovanih strana;
 • neformalno povezane tripartitne koalicije između aplikanata koji se bave svakim od tri prioritetna područja unutar povezanog skupa od tri prijave, a koji zajedno predstavljaju međusobno povezana, međusektorska i sistematska rješenja za odabrano područje.

Finansijski okvir i detalji

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji osigurava UNDP, uz sufinansiranje Grada Banja Luka iznosi 260.000 KM.

Finansiranje Izazova grada budućnosti po projektu ne može biti veće od 50.000 KM.

Iznos PDV-a nije uključen u budžet od 50.000 KM.

Sufinansiranje od strane aplikanta nije obavezno. Međutim, sufinansiranje se snažno potiče i ono će biti pozitivno ocijenjeno.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje aplikacija je 26. juni 2020. godine.

Sve informacije, uključujući aplikacioni obrazac i najčešće postavljena pitanja i odgovore, možete naći OVDJE

Preuzmite SMIJERNICE ZA APLIKANTE - Inovacijski izazov - Banja Luka - grad budućnosti  

Icon of SDG 01 Icon of SDG 05 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11 Icon of SDG 13 Icon of SDG 17

UNDP UNDP širom svijeta