VAŽNA OBAVIJEST: Rok za prijave je produžen do 09. oktobra

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mogu biti:

  1. obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i
  2. obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

  • prerada povrća,
  • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
  • prerada mlijeka,
  • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2.550.000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145.000 KM do 290.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinansiranje podnosioca prijave i 50% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je produžen do 09. oktobra 2019. godine do 15:00 sati.

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju, te ruralni razvoj.

 

Pitanja i odgovori

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 25. septembra do 02. oktobra 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

 

1.Da li je moguće da apliciram za projekat EU4Business ukoliko trenutno nemam registrovano poljoprivredno gazdinstvo? Dakle trenutno mogu da apliciram kao fizičko lice.

Imam namjeru da registrujem gazdinstvo.

Imam zasad od 75 stabala kruške Karamut, cilj mi je da se bavim preradom tj. sušenjem i pakovanjem u ambalažu za tržište.

 

 

 

 

U skladu sa pravilima javnog poziva i tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava), samo registrovani obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća mogu podnijeti prijavu na ovaj javni poziv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      2.

Biću slobodna da uz dostavljeno prethodno pitanje dodam napomenu da sektor destilerije i ugostiteljskih objekata  predsatvlja mali udio u ukupnom prometu kompanije. Osnovni proizvod jeste grožđe iz vlastitih vinograda i vino.
U Vašim smjernicama stoji da su neprihvatljivi korisnici koji proizvode, prodaju ili vrše distribuciju alkohola (izuzetak vino i pivo).


Mi imamo primarnu proizvodnju-vinogorje od 30 ha vinograda i preradu oko 200 hl vina. Medjutim u sklopu preduzeća imamo i destilaciju tj proizvodnju rakije i još jedan manji novi podsektor maslinarstvo koji još ne daje prihod. U sklopu naše preduzeća je i Vinska galerija Vukoje i Vila Pergolla - ugostiteljski objekti.
Naša ulaganja bi se odnosila na novu liniju za primarnu i sekundarnu preradu groždja u vino. Da li mi prema Vašim propozicijama spadamo u neprihvatljive podnosioce zahtjeva?

Ukoliko prihodi od destilerije iznose manje od 15% ukupnih prihoda, možete se prijaviti na ovaj javni poziv. Također, vodite računa da je javni poziv usmjeren ka preradi te svi troškovi namijenjeni primarnoj proizvodnji predstavljaju neprihvatljive troškove.

 

 

3.


U pravilima ovog javnog poziva je navedeno sljedeće:

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti (između ostalog):
Obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća:
-  koja su u 2018. Godini ostvarili godišnji prihod manji od 10 miliona KM (ukljujuči i povezana lica)

Moje pitanje je sljedeće: Mi smo mljekara koja je u 2018. imala prihod od 30 miliona KM. Da li zbog ove činjenice nemamo pravo na sredstva iz vašeg projekta?

U skladu sa pravilima javnog poziva, preduzeća koja su u 2018. godini ostvarila prihod veći od 10 miliona KM nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

 

 

 

 

 

 

 

4.

U fomularu za biznis plan na str. 23 , tačka 8.5. Izvori finansiranja i obračun kreditnih obaveza
stoji rečenica: U neprihvatljive troškove se ubrajaju troškovi PDV-a, carinjenja, prevoza i ostali troškovi definisani javnim pozivom.
U vašim objavljenim odgovorima na pitanja stoji: 3. u skladu sa poglavljem 2.8.1: prihvatljive investicije i troškovi, troškovi transporta, instalacije i puštanje u funkciju opreme su prihvatljivi. Molim objašnjenje

 

Troškovi transporta, ugradnje i puštanje u funkciju  su prihvatljivi troškovi, a špedicija i carina nisu prihvatljivi .

 

 

 

 

 

 

5.

U pripremi poslovnog plana po Javnom pozivu  imamo dilemu u vezi sa prikazivanjem podataka iz perioda koji prethodi projektu.
Naime, posljednja obračunska godina za koju imamo financijska izvješća je 2018. a prva projektna godina je 2020. budući da sva ulaganja, prihodi i rashodi prije potpisivanja ugovora ne ulaze u projekt.  Da li u tablicama trebamo prikazati podatke za dva prethodna razdoblja, tj. 2018 sa podacima koji se odnose samo na prihvatljive sektore , te  projiciranu 2019, na temelju poslovanja do 31.08.2019, a koja bi predstavljala baznu godinu projekta, ili da samo projiciramo 2019 kao baznu godinu.

 

 

Bez obzira što će se investicije desiti nakon potpisivanja ugovora te da postoji velika vjerovatnoća da će se investicije realizirati u 2020 podnosilac prijave mora prikazivati podatke iz bazne godine u 2018 i projekciju za 2019 do 31.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Imamo nekoliko pitanja vezano za Javni poziv , a vezana su za Prilog 2. Obrazac poslovnog plana – Excel tabela:
1.       U uputstvu za popunjavanje ste naveli: "Sve tabele moraju imati jednak broj godina i biti u skladu sa ekonomskim vijekom trajanja projekta (period u kojem projekat daje ekonomski prihvatlјive prihode i rashode, a povrat investicije i otplata kredita je realizovana unutar tog perioda). Minimalni ekonomski vijek trajanja projekta mora biti 7 godina od datuma završetka projekta".  Tabela 6.2. Podaci o zemlјištu, objektima i broju životinja ima manji broj godina . Pitanje: Da li je potrebno ispraviti tabelu – dopuniti je?
2.       U tabeli 7.7. Novčani tok (excel sheet 8.7. Novčani tok) u koloni za 2019. god. u redu 2.1. Vlastiti izvori, automatski se prenose podatak iz tabele 7.5. Izvori finansiranja, ćelija J4 – vlastita sredstva i to sa PDV-om, a u redu 4.1. EU4Business podrška automatski se prenosi podatak iz tabele 7.4  Struktura i dinamika ulaganja izražen bez PDV-a i to sve za 2019. god. iako se planira i popuni podatak da je datum dobijanja EU4Business podrške u 2020. god. Pitanje: S obzirom da u tabeli Novčani tok treba da se unose iznosi sa PDV-om, kako to ispraviti jer se iznosi prenose iz već popunjenih tabela, jedan sa PDV-om a drugi bez PDV-a, i to u oba kolonu 2019. god. umjesto u kolonu za 2020. god.?
3.       Kako u tabeli 7.5. Izvori finansiranja (excel sheet 8.5. Izvori finansiranja) u kojoj je navedeno da UKUPNI IZNOS PROJEKTA treba da bude jednak UKUPNOM IZNOSU IZVORA FINANSIRANјA (po godinama i ukupno) popuniti podatke , odnosno unijeti iznose pravilno a da se pri tome pravilo projektuju u tabelu 7.7. Novčani tok (excel sheet 8.7. Novčani tok)?
4.       Da li ćete Vi objaviti nove tabele, ili da mi ispravljemo ove postojeće ako su naša pitanja i navodi (pitanja od 1 do 3) tačni?

 

1. Neophodno je uvijek držati se uputstva pri čemu je potrebno popuniti sve tabele uključujući i podatke o zemljištu, objektima i broju životinja. Dakle,  potrebno je popuniti tabelu  do najmanje 7 godina kako je objašnjeno u uputstvu u poslovnom planu.   
2. Poslovni plan u excel tabelama sa formulama je naveden kao primjer, nije neophodno se uvijek držati striktno postavljenih izračuna. Ukoliko možete popuniti poslovni plan koristeći druge izračune ili uskladiti datum možete to uraditi ukoliko služi istoj svrsi. Primjer je urađen sa planovima da će sredstva biti dodijeljena u 2019. godini te ta mogućnosti još postoji ako se proces selekcije bude odvijao bržom dinamikom. Obzirom da je vaša projekcija dobijanja EU sredstva u 2020. godini potrebno je da uskladite formulu u skladu sa tim.                         
3.   U vezi sa tabelama - Izvori finasiranja, ukoliko je  vaša projekcija da će se investicija realizirati u 2019. i 2020. godini možete uskladiti tabele u skladu sa očekivanom projekcijom.

Možete izvršiti  promjene  u tabelama pri čemu ste obavezni pridržavati se osnovnih principa forme poslovnog plana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom su sljedeća:
1.       Zašto se u tabeli 7.2. (sheet 8.2.) Ukupni prihodi automatski prikazuje pola od ukupne vrijednosti amortizacije na novokupljenu opremu u redu 3.1. EU4Business podrška, i to po godinama počev od 2020. godine. Zar ne bi trebalo da se iznos podrške prikaže u ukupnom iznosu koji je odobren, a u godini u kojoj se potpisuje Ugovor- 2020. god.
2.       Da li su troškovi uvođenje standarda HACCP prihvatljivi troškovi, s obzirom da će se morati uvesti standard, ukoliko firma dobije EU4Business podršku.

 

1. Ukoliko vi ne praktikujete odloženo uknjiženje novčane podrške, možete zanemariti formule i prikazati sav iznos planirane podrške od projekta EU 4Business u 2020. godini.  Ukoliko primjenjujete odloženo uknjiženje onda se obračun vrši na slijedeći način: obračun amortizacije ukupne invesitcije X 50% (koja stoji u tabeli struktura i dinamika ulaganja) visina podrške od projekta i to prikazujete za 2019., 2020., 2021. itd godinu te se na taj način prikazuje samo pola amortizacije.                                         
2. Troškovi uvođenje HACCP standarda su prihvatljivi trškovi.

 

8.

Molimo odgovor na još jedno pitanje u vezi sa  Javnim pozivom.
Da li se tabela Ekonomski tok i tabela NSV u cjelosti automatski generiraju iz prethodnih tabela i ako "da" molim da provjerite jesu li ispravne excel formule za preuzimanje podataka u tabeli Ekonomskog toka i tabeli NSV.

Tabele ekonomskog toka, tabela sadašnja vrijednosti u cijelosti automatski generišu rezultate iz prethodnih tabela ali je poželjno da provjerite još jednom obzirom da je excel format koji smo priložili uz javni poziv primjer te ponekad ne može biti primjenjljiv za sve poslovne projekcije.

 

9.

Obraćamo Vam se u ime našeg partnera kojem pomažemo u pripremi projekta.
Radi se o jednom od najvećih proizvođača svježeg voća i povrća u Hercegovini koji posjeduje 70 ha vlastitih nasada, a također se bavi i otkupom i distribucijom svježeg voća i povrća od manjih lokalnih proizvođača. Ovim projektom prije svega u cilju unapređenja prodaje instalirao bi mašine za sortiranje, kalibriranje i pakiranje u mala pakovanja svježeg voća i povrća. Takva mala pakiranja su već sada tražena na domaćem tržištu, a na ino tržištu su postala skoro obvezna.
Molimo Vas da li se ova nabavka strojeva uklapa u kriterije koji se podržavaju javnim pozivom za mjere podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Potpuno je jasno da se projektom poboljšava prodaja zbog suvremenog načina pakiranja što je u skladu sa dijelom naslova javnog poziva. Također ovdje naglašavamo da se i proizvodi koji bi se plasirali nakon implementacije projekta drugčije tretiraju na tržištu svježeg voća i povrća pa ta tehnički zahtjevna operacija se može tretirati kao proizvodna.

 

 

 

Na osnovu Vašeg pitanja nismo u mogućnosti da damo odgovor obzirom da je samo pitanje generičke prirode. Molimo Vas da specificirate o kojem se proizvodu, pakovanju i proizvodnom procesu radi. Generalno, samo pakovanje svježeg voća predstavlja dio primarne proizvodnje, koja nije predmet ovog javnog poziva. Ukoliko se radi o doradi (npr. sjeckanju) i pakovanju, u tom slučaju se radi o preradi, što je predmet ovog javnog poziva. Konkretno, pakovanje svježe jabuke u flopack pakovanje od 4 jabuke ne predstavlja preradu voća bez obzira na sortiranje i kalibriranje prije samog procesa pakovanja.                                                              
Proizvodnja, otkup, skladištenje i pakovanje svježeg voća i povrća ne spada u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te u tom slučaju se ne možete  prijaviti na javni poziv. Prethodni javni poziv za podršku investicijama u primarnu proizvodnju podržavao je takav vid projekata ali nažalost nije više aktivan.

 

 

 

 

 

 

10.

Postavila bih  nekoliko pitanja vezano za učešće u Javnom pozivu:
1.      Vlasnik obrta ima još jedan objekat koji je lično na njemu uknjižen, kao fizičkom licu, i namjerava da aplicira na ovaj projekat, kako bi doradio objekat. Objekat je namijenjen za proces prerade mesa. Pitanje glasi: da li treba taj objekat, koji je u njegovom vlasništvu, iznajmiti obrtu čiji je on takođe vlasnik, na period od 10 godina, da bi imao pravo i da bi se ispunili uslovi da aplicira.
2.      Prodajne cijene proizvoda se mijenjaju u toku godine. Da li u tabeli 7.1. Plan prodaje u koloni koja je predviđena za unos cijena, unijeti prosječnu godišnju cijenu.
3.      Pitanje je vezano za tabelu 7.4. Struktura i dinamika ulaganja. Naime, u tabeli A su vrijednosti iz tabele B pomnožene (automatski formulom) sa 1,20. Ako su u tabeli A Prihvatljivi+neprihvatljivi troškovi, a neprihvatljivi troškovi su iznos PDV-a koji je 17%, da li treba iznos iz tabele B pomnožiti sa 1,17 da bi dobili iznos u tabeli A?
4.      Da li u tabeli 7.5 Obračun kreditnih obaveza, navesti podatke o lizingu za mašinu i da li je na tu mašinu potrebno obračunavati amortizaciju. Ako je potrebno, na koju vrijednost mašine se amortizacija obračunava?
5.      Pitanje vezano za tabelu 7.4. Struktura i dinamika ulaganja i tabelu 7.3 Obračun amortizacije. U tabeli 7.4. Struktura i dinamika ulaganja nova oprema se upisuje u tabelu B u kolonu za 2020. godinu, a u tabeli 7.3 Obračun amortizacije, automatski se obračunava amortizacija i za 2019.godinu. Pitanje je da li treba taj iznos amortizacije za 2019.god. obrisati, pa krenuti od 2020. god. s obzirom da se, ukoliko sredstva budu odobrena, nova oprema nabavlja u 2020.godini, pa shodno tome nema otpisa, tj. amortizaciju u 2019. godini.
6.      Pitanje vezano za prethodno. Takođe u Bilansu stanja, u koloni 2019. u redu 1.1. materijalna imovina, automatski se projektuje vrijednost iz tabele 7.4. Struktura i dinamika ulaganja polje B6-osnovna sredstva, koja se nabavljaju tek u 2020. godini, umanjeno za iznos amortizacije (tabela 7.3. ćelija G13) koji se odnosi na 2019. godinu.Takođe taj iznos amortizacije se automatski projektuje i u Bilans uspjeha u red Amortizacija (Ukupni rashodi, kolona 2019.). Molim Vas za objašnjenje.

1. U skladu sa pravilima javnog poziva, objekat može biti iznajmljen radi vršenja proizvodne djelatnosti. Ukoliko želite da koristite iznajmljeni objekat, uz prijavu na javni poziv morate dostaviti i ugovor o zakupu.                                                                                                                                 2. Tačno je da se prodajne cijene mijenjaju te iz tog razloga trebate navesti prosječnu cijenu ili realnu procijenjenu cijenu. 3. u tabeli sturkture i dnamike ulaganje (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi troškovi) treba prikazivati vrijednosti stavke sa PDVom ili pomnožite vrijednosti svake stavke ulaganja sa 1.17 ako želite koristiti formule.                                                4. D,a treba prikazati podatke o lizingu u tabeli obračuna kreditnih obaveza i treba obračunati amortizaciju na nabavljenu opremu putem lizingu.                                                                                  5. ako planiranje nabavke i puštanje u funkciju opreme očekivano u 2020 onda treba obračunati amortizaciju počevši od 2020 a ne od 2019.                                                                                                 6.  Ako planirate nabavku  u 2020 treba uskladiti formulu da povlači vrijednosti ulaganja (osnovna sredstva) iz polja 2020.                                                                                                          
Potrebno da uskladite  tabelu obračun amortizacije tako da započne obračun amortizacije u 2020 odnosno datum nabavke i puštanje opreme u funkcju, na taj način će ćelije koje se odnose na amortizaciju u bilansu uspjeha  generisati automatski ispravne obračune amortizacije. 

 

 11.

 
Molimo vas da nam objasnite na koji način da prikažemo investiciona ulaganja (građevinski objekti i oprema) koji su izvršeni u 2019. godini do izrade poslovnog plana.
Naime, tabele su sačinjene na način da se postojeća ulaganja odnose na ulaganja zaključno sa 2018. godinom.
U tabeli 8.3. Obračun amortizacije- prvi dio se odnosi na novokupljenu imovinu (gdje se podaci povlače iz tabele 8.4. Struktura i dinamika ulaganja po projektu), a drugi dio na postojeću imovinu (iz ove tabele se zbir "neto knjigovodstvene vrijednosti" - ćelija E27 prenosi u tabelu 8.8. Bilans stanja, Materijalna imovina 2018 g, što znači da se ne može unijeti pod "postojeća imovina"). Jedini način da se prikaže, a da bude realno prikazano u Bilansu stanja i Ekonomskom toku je da se unese u tabelu "Novokupljena imovina", ali da se razdvoji ulaganje do izrade poslovnog plana i ulaganje koje će biti po projektu. Da li je to moguće?
Korisnik koji želi da aplicira je imao značajna investiciona ulaganja u 2019. godini koja će sa predloženom investicijom u poslovnom planu sačinjavati jedinstvenu poslovnu cjelinu, a takođe značajno će uticati na finansijske projekcije u poslovnom planu.

 

 

 

 

 

 

Potrebno je prikazati samo ulaganje koja će nastati do godinu dana poslije potpisivanja ugovora i jedino ta ulaganja se uzimaju u obzir kada se radi finansiranje ili sufinasiranje od strane korisnika. Zato ne postoji prostor gdje se prikazuju takvi troškovi. Izračuni koji su postavljeni u tabelama su samo primjer i nisu uvijek primjenljivi ili obavezni. Ako možete popuniti tabele poslovnog plana drugim izračunima, a služe  istoj svrsi slobodno uradite, ali preporučujemo da koristite postavljene izračune gdje god je to moguće. U vašem slučaju, ako već imate neku investiciju koja se desila u 2019 prije potpisivanja ugovora,  obavezno je da uskladite tabelu obračun amortizacije i dodate vrijednosti stavka te imovine  na kraju tabele te vršite obračun amortizacije počevši od  2019 ili 2020 ovisno od datuma stavljenja imovine u funkciju.
Vrijednosti investicija treba dodati postojećoj imovini  u 2019 i obračunata amortizacija te dodati zbiru obračunate amortizacije postojeće imovine  evidentirane kao neto književna vrijednosti u 2018 , te isto mora biti uknjiženo i u ostalim tabelama koje ste naveli.  Dakle, ne treba prikazivati investicije u 2019 prije potpisivanja ugovora kao ulaganja u 2019  nego povećanja imovine u 2019  (već postojeća imovina u 2019) . Ako se bude tako prikazali kao ulaganja onda će se morati uskladiti i tabelu strukturu i dinamiku ulaganja, izvori finansiranja i još mnoge tabele što će  komplikovati izrade poslovnog plana i njegovu evaluaciju.

 

 

12.

Ovim putem vam se obraćam ispred tvrtke XX (ime poznato UNDP-u)  koja je poslala prijavu na Javni poziv. Prilikom navođenja prikupljenih dokumenata na popisnom listu napravili smo mahinalnu pogrešku, stavivši da se u prijavi nalazi HACCP standard, a ne nalazi se.

Vaša prijava je ispravna i neće se  diskvalifikovati zbog pomenute greške.

 

 

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 21. do 25. septembra 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

 

1.

1. Kako da ispunimo dio troska/iznosa neprihvatljivih troskova? Tu ulazi npr carina i slicno? Da li mi pisemo okvirne iznose (obzirom da ne znamo tacne cifre) i da li iznos neprihvatljviih troskova ulazi u naš dio od 50% sufinansiranja ili? Tu se odmah veze ispunjavanje liste prihvatljiih  i neprihvatljivih troskova iz PRILOGA 1?            

2. Šta se smatra pod naših 50% ulaganja? Samo prihvatljivi troškovi po pozivu ili i neprihvatljivi? Zašto pisemo iznos neprihvatljivih troskova ako se oni ne smatraju dodatnim ulaganjem. Obzirom da planiramo nabaviti mašinu koja je jako komplikovana za instalaciju i  skupa za prevoz, da li instalacija i prevoz mogu ući u prihvatljive troškove.                                                                1.1. Navedena tabela nam nije jasna (uz pitanje broj 1.)

Neprihvatljive investicije i troškovi ne ulaze u dio od 50% sufinansiranja projekta  npr. carina pdv i ostali troškovi navedeni u stavci 2.8.2, smjernica javnog poziva. Na osnovu ponude za opremu može se iskazati vrijednost carine i PDV-a. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi se prikazuju u tabeli Ukupni troškovi projekta.            

Instalacija opreme i stavljane u funkciju, te prevoz opreme i mašina do mjesta investicije su prihvatljivi troškovi po ovom javnom pozivu.

 

  

      2.

Mi smo firma koja se bavi proizvodnjom vina od grožđa i zanima me da li mi sa takvom djelatnošću možemo aplicirati za dobivanje sredstava iz razloga jer pretpostavljam da smo zakasnili vezano za rok do 27.9. Kada je idući rok za prijavu projekta?

Vinarstvo predstavlja prihvatljiv sektor te se možete prijaviti na ovaj javni poziv. Javni poziv je produžen do 9. oktobra 2019. godine te se još uvijek mozete prijaviti.

 

3.

Nismo sigurni da li je prihvatljiv trošak "Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor proizvodnih pogona vinarije". Oprema bi se koristila kako bi se osigurala proizvodnja od štete prouzrokovane radnom snagom i vandalizma.

Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor u svrhu kontrole, praćenja, nadzora i sigurnosti proizvodnih procesa je kao takav prihvatljiv po ovom javnom pozivu.

 

4.

U vezi poglavlja 5. Zadovoljavanje standarda, navodi se pitanje da li će projekat ispuniti EU standarde. Možete li objasniti na koje standarde se tačno misli (firma se bavi preradom voća i povrća), ako se uzme u obzir i činjenica da se ide prema izvozu na INO tržište. U vezi dostavljanja dokumentacije za Projekat, navedeno je da se dostavljaju ORIGINALI (ili ovjerene kopije), te KOPIJA. Ukoliko pod originalom podrazumijevamo ovjerenu kopiju, da li onda KOPIJA podrazumijeva isključivo kopiju originala (ili ovjerene kopije) bez ovjeravanja. Da budem preciznija, da li se dokumenti U KOPIJI moraju ovjeravati?

U stavci 2.5 smjernica javnog poziva, investicije finansirane putem Projekta EU4Business po realizaciji moraju ispuniti zakonom propisane uslove u preradi poljoprivredno-prehrambenih  proizvoda. Nakon realizacije investicije  pogon za preradu mora ispunjavati uslove HACCP standarda i biti certificiran. Pod KOPIJOM se podrazumijevaju dokumenti koji su kopija originala ili ovjerene kopije originala. To znaci da KOPIJA ne treba da bude ovjerena dok OVJERENA KOPIJA mora biti ovjerena.

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 13. do 20. septembra 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

 

 

1.

Molimo odgovor na pitanje u vezi sa javnim pozivom. Naša firma  (osim aktivnosti iz pod-sektora prerada mlijeka) obavlja  i druge aktivnosti (trgovina,ugostiteljstvo) u veoma malom obimu u udnosu na glavnu aktivnost koja je prihvatljiva za podršku. Jasno je u smjernicama navedeno da se u poslovnom planu projiciraju samo aktivnosti u pod-sektorima koji su prihvatljivi za podršku.

Interesuje nas da li to znači da i u baznoj godini 2018.g (kod svih navedenih tabela koje imaju baznu godinu 2018.g) eliminišemo sve podatke koji su rezultat aktivnosti iz neprihvatljivih sektora za podršku. Pogotovo nas zanima za Bilans stanja  tabela 8.8, da li treba u koloni bazna godina eliminisati aktivnosti iz neprihvatljivih sektora, a sa druge strane kao prilog u sastavu liste potrebne dokumentacije dužni smo dostaviti ovjerenu kopiju originala Bilansa stanja za 2018.g koji uključuje stavke iz neprihvatljivih sektora za podršku.

 

 

 

 

 

U poslovnom planu se unose samo podaci iz prihvatljivih sektora prerade (prihvatljivi sektor predmet investicije i ostali prihvatljivi sektori ako ih ima) u skladu sa uputstvom br. 15 tabelarnog poslovnog plana koje glasi:  Investicija kroz poslovni plan može se opravdati isključivo  prihodima i rashodima iz poslovanja vezana za preradu proizvoda iz prihvatljivog podsektora predmet prijave i ostalih prihvatljivih podsektora u skladu sa smjernicima javnog poziva. Prihodi i bilo koji financijski rezultati iz trgovine i drugih neprihvatljivih podsektora ili privrednih aktivnosti se ne uzimaju u obzir prilikom izrade poslovnog plana za opravdanje investicije.  

 

U baznoj godini treba isključivo unijeti  aktivnosti iz prihvatljivih sektora, tako da se bilansi (bilans stanja, uspjeha) ne moraju  poklapati sa predstavljenim informacijama u poslovnom planu, međutim u slučaju odabira vaše prijave prilikom terenskom posjete, komisija će provjeriti prikazane podatke u poslovnom planu u Vašim poslovnim knjigama. Dakle, tačno kako ste naveli - potrebno je  eliminisati sve prihode i rashode i ostale stavke iz neprihvatljivih sektora, a priložiti Vaš kompletan i ovjeran finacijski izvještaj za 2018.

 

 

 

 

2.

U vezi sa Javnim pozivom,  molim vas da mi odgovorite da li je moguće tražiti isplatu odobrenih sredstava jednim dijelom avansno, a jednim dijelom refundiranjem? Isplata bi bila u skladu sa dinamikom finansiranja investicije, gdje bi se dio investicije koji se odnosi na opremu nabavio na početku implementacije projekta, a dio investicije koji se odnosi na građevinske radove bi se finansirao krajem implementacije projekta, nakon završetka građevinskih radova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplata sredstava odabranim korisnicima se može vršiti na dva načina:                                 

1. Korisnik finansira cjelokupnu investiciju sopstvenim ili kreditnim sredstvima, a po završetku investicije Projekat EU4Business vrši isplatu odobrenih sredstava (refundiranje troškova).
2. Korisnik dobije avansnu uplatu odobrenih bespovratnih sredstava za realizaciju predmetne investicije. U ovom slučaju će se koristiti instrument bankovne garancije za osiguranje odobrenih sredstava. Instrument bankovne garancije je detaljnije opisan u poglavlju 2.6. 

Kombinovanje dva navedena načina za isplatu nije moguća.

 

 

 

 

 

 

  

      3.

Preduzeće koje želi da aplicira na Poziv posjeduje HACCP, a ima i zaključen ugovor sa konsultantnom (sa datumom prije objave poziva) o pripremi za uvođenje drugog standarda (IFS). Priprema i  certificiranje po ovom standardu bi trebalo biti završeno u narednih pola godine. Da li preduzeće ima dodatne bodove po osnovu standrada koje je u fazi pripreme, a priprema je počela prije objave poziva? 

 

 

Na strani 23.tabela: ocjena prijava na osnovu kvalitativnih kriterija, definisana su pravila za bodovanje prijava. Za usvojene standarde dužni ste priložiti kopiju istih uz prijavu, a standardi koji su  u procesu dobijanja se neće dodatno bodovati.

 

 

 

 

 

 

4.

Novoosnovana firma XX (ime poznato UNDP-u) je uspostavljena u februaru 2019. godine u cilju operacionalizacije primjene nove tehnologije i inovacije u podsektoru prerade zivinarskog mesa, odnosno pretvaranje zivinarskog otpada u visokokvalitetno djubrivo-pelet, namijenjeno domacem i izvoznom trzistu. 
 

S obzirom da je preduzece osovano u februaru 2019. god kada smo vec implementirali investiciju od  230.000 KM, te imamo djelimicno obezbijedjena sredstva za dalje neophodne investicije u narednih 12 mjeseci, ukljucujuci i zaposlenje novih radnika, molimo vas da potvrdite da li spadamo u kategoriju “prihvatljivih” podnosioca prijave imajuci u vidu da nemamo bilanse za 2018. god iz razloga sto u tom period nismo bili registrovani, odnosno bilansi se odnose samo za 2019. god. Pregledom dokumentacije za javni poziv, ispunjavamo sve kriterije osim dostavljanja bilansa za 2018. god.
 
Molimo vas da nam potvrdite prihvatljivost podnosioca prijeve, kako bismo mogli nastaviti sa pripremom aplikacije.

 

Investicije u proizvodnji đubriva  iz animalnog  otpada  su neprihvatljive po ovom javnom pozivu. Mjera podrške investicijama se odnosi  isključivo u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivradno prehambenih proizvoda. U Tački 2.7.1. opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave.

 

 

5.Želimo da apliciramo na  EU4Business – Javni poziv te bismo željeli da napravimo jedan sastanak gdje bismo Vam postavili više pitanja u vezi sa Javnim pozivom.

 

 Sva pitanja možete poslati na našu mail adresu registry.ba@undp.org sa napomenom za EU4business projekat. Odgovori na postavljena pitanja se nalaze na našoj web stranici UNDP  http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba.

 

6.Mi smo novosonovano preduzeće koje se bavi uslugama održavanja higijene i imamo namjeru u skorije vrijeme zaposliti veći broj žena na izvršenju naših usluga. S obzirom, da kao i svaki početak poslovanja, tako je i naš finansijski ograničen, te radi toga Vam i upućujemo ovaj mail, kako bismo dobili informaciju da li Vi imate programe/projekte/grantove za mala preduzeća, kojim bi se omogućila kupovina profesionalnih mašina ili pokrivanje troškova kupovine sredstva, alata i mašina za rad preduzeća? Ako postoji određeni način za realizaciju našeg plana, molimo Vas da nas uputite.

 

 

Javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vaša prijava nije prihvatljiva po ovom javnom pozivu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Moje ime je XX (ime poznato UNDP-u) i obraćam Vam se u ime tvrtke XX (ime poznato UNDP-u)   kao potecijalnog korisnika bespovratnih sredstava u vezi sa  objavljenim javnim pozivom za dostavljanje prijedloga investicionih projekata za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Tvrtka je 2014.godine registrirala poslovnu jedinicu XX (ime poznato UNDP-u)  te izgradila objekat za skladištenje i prepakiravanje zamrznutog voća i povrća. U sklopu objekta se nalazi pogon sa instaliranim modernim strojevima za pakiranje zamrznutog voća i povrća,sa svim popratnim prostorijama. Tvrtka ima implementiran HACCP standard te sve potrebne dozvole za rad kao i rješenje za izvoz u zemlje EU.

Od 2014.godine do danas ova poslovna jedinica je ostvarila odlične rezultate u gore navedenim sektorima, realizirala izvoz povrća i voća u sve zemlje bivše Jugoslavije, te u znatnoj mjeri ojačala položaj na domaćem tržištu.Naglašavam da tvrka  otkupljuje zamrznuto voće od firma isključivo iz Bosne i Hercegovine i na taj način sudjeluje u razvoju domaće proizvodnje. Na osnovu svega gore navedenog pojavila se potreba za proširenjem skladišnih kapaciteta zbog čega smo odlučili investirati u izgradnju minusnih hladnjača kapaciteta cca 1500 paletnih mjesta sa potrebnim popratnim prostorijama i opremom za manipulaciju roba. Pošto se radi o investiciji koja će iznositi cca 1 000 000 KM, ova mjera podrške bi nam značajno pomogla u realizaciji projekta te smo odlučili da Vam se obratimo sa pitanjem da li naša planirana investicija zadovoljava kriterije vašeg javnog poziva i da li možemo aplicirati na istu?

 

 

U skladu sa općim kriterijma prihvatljivosti prijave u poglavlju 2.7.1.podnosioci prijave moraju ispuniti sve navedene opće kriterije, a koji su navedeni u javnom pozivu rednim brojem od 1 do 17. Također ispunjenost prihvatljivosti  posebih kriterija u poglavlju 2.7.2.1.  planirana investicija je ekonomski održiva i opravdana što se dokazuje kroz poslovni plan u zadatim formatima u prilogu 2. Smjernica za podnosioce prijava (dokaz: popunjen opisni i tabelarni poslovni plan); planirana investicija se odnosi na povećanje stepena prerade i/ili dodavanja vrijednosti poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kroz uvođenje novih ili unapređenje postojećih prerađivačkih kapaciteta;  planirana investicija povećava stepen inovacije u poslovanju kroz uvođenje/unapređenje tehnološke opremljenosti, kao što je navedeno u prijavnom obrascu.          

                                       
Ako vaša prijava ne zadovoljava opće i posebne kriterije, onda je kao takva neprihvatljiva po javnom pozivu. Posebno, iznos ostvarenih prihoda ne smije biti veći od 10 miliona KM u 2018. godini (uključujući povezana lica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.


Da li ima neki UN fond koji daje podsticaje za stočarstvo?

Mjera podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju je završena kad je u pitanju EU4Busuness projekat. Ovim javnim pozivom nije obuhvaćena primarna poljoprivredna proizvodnja, tako da vaša prijava nije prihvatljiva. Zamolili bismo Vas da pratite buduće javne pozive koje će vjerovatno uključivati sektor stočarstva.

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 07. do 12. septembra 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

 

 

1.

Mi smo farma u Tomislavgradu registrirana kao poduzeće (d.o.o.) koja u svom vlasništvu ima do 100 grla, te se bavimo proizvodnjom mlijeka.
Naše pitanje je slijedeće: da li možemo mi kao farma aplicirati sa projektom čiji je predmet izgradnja (građevinski radovi) mljekare koja je u vlasništvu zadruge koja postoji već tri godine i registrirana je. Međutim prema drugim uvjetima (financijskim izvješćima) zadruga kao takva nije kompatibilna za aplikaciju. Navedneo znači da bi se postojećim projektom nastojala pokrenuti postojeća zadruga, a ne izravan prelazak s primarne proizvodnje na preradu aplikanta osnivanjem nove mljekare.

 

 

 

 

 

 

 

Na strani 4.javnog poziva u tački 2.1.definisani su prihvatljivi podnosioci prijava. Da bi Vaša zadruga ispunila opće kriterije prihvatljivosti treba zadovoljiti sljedeće uslove (da prerađuje minimalno  1000 litara mlijeka dnevno i da posluje pozitivno). Trenutno zadruga ne zadovoljava opće kriterije te kao takva  je neprihvatljiva za ovaj javni poziv. Vi kao registrovana farma za proizvodnju mlijeka možete se prijaviti na ovaj  javni poziv uz ispunjenje općih i posebnih kriterija. Vaša farma ne može podnijeti prijavu na javni poziv u ime i za račun drugog poslovnog subjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      2.

Da li mozemo sudjelovati u Javnom pozivu za projekat pod tockom 3. Sektor prerade voca, povrca, vinarstvo i maslinarstvo, 3.1 Izgradnja, tocka 3.1.3 Smjernica, ako se investicija se odnosi na adaptaciju upravne zgrade (kancelarija i ostalog)? Koju dokumentaciju je potrebno pribaviti za adaptaciju zgrade, imajuci u vidu da je ista sagradjena 1962.god, nema gradjevinsku dozvolu, u vlasnistvu je podnositelja prijave (upisana u zemljisnoj knjizi sa uknjizenim pravom vlasnistva).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U skladu sa posebnim kriterijama navedeni u tački 2.7.2, u pod tački 2.7.2.1 kiteriji konkurentnosti: Podnosilac prijave treba ispuniti sljedeće posebne kriterije konkurentnosti:
• planirana investicija je ekonomski održiva i opravdana što se dokazuje kroz poslovni plan u zadatim formatima u prilogu 2. Smjernica za podnosioce prijava (dokaz: popunjen opisni i tabelarni poslovni plan);
• planirana investicija se odnosi na povećanje stepena prerade i/ili dodavanja vrijednosti poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kroz uvođenje novih ili unapređenje postojećih prerađivačkih kapaciteta;
• planirana investicija povećava stepen inovacije u poslovanju kroz uvođenje/unapređenje tehnološke opremljenosti, kao što je navedeno u prijavnom obrascu;
Vaša planirana investicija odnosi se samo na adaptaciju objekata (kancelarije,upravna zgrada).
Uzimajući u obzir gore navedeno, Vaša predložena investicija ne može biti prihvatljiva obzirom da ne ispunjava tri navedna kriterija konkurentnosti. Kad su u pitanju građevinski radovi na postojećim objektima moraju imati suglasnosti i odobrenja od nadležnih institucija (općina,kanton i sl), kao i sam projekat rekonstrukcije odnosno adaptacije istih.

 

3.

Vezano za natječaj EU4Business – Javni poziv, molimo Vas tumačenje vezano za proizvođače i dobavljače opreme odnosno linije za preradu lješnjaka. Naime, istražujemo tržište, odnosno tražili smo ponude više dobavljača, no oni su nam ponudili opremu istog proizvođača. Da li su takve ponude prihvatljive kao usporedne kada dođe vrijeme kontrola (naravno pod uvjetom da su važeće što se tiče datuma)?

 

 

 

Ponuda treba minimalno da sadrži: naziv, sjedište i matični broj dobavljača;  naziv, sjedište i matični broj podnosioca zahtjeva, ako je podnosilac zahtjeva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i obrt /preduzetnik; Namjena i tehničko - tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmjer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke, kao i ukupnu cijenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cijenu i iznos PDV-a izražene u KM, odnosno u eurima za strane dobavljače, kao i da sadrži podatke o osnovnom modelu i dodatnoj opremi; rok važenja  ponude;broj i datum i mjesto izdavanja ponude;ovjeru dobavljača,rok isporuke robe ili radova;izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o tačnosti. Također je moguće da Vam više dobavljača ponude istu opremu, posebno ako se radi o specifičnim mašinama i opremi, što nije praksa ali nije ni zabranjeno.  Međutim, ukoliko se ne radi o opremi koju proizvodi mali broj proizvođača, preporučili bismo Vam da kontaktirate dobavljače koji Vam mogu ponuditi opremu drugih proizvođača. Porijeklo roba koje su predmet investicije mora poticati iz prihvatljivih zemalja za EU osim u slučaju da je vrijednosti robe bez PDV-a ispod praga konkurentskog postupka od 100,000 Eura.

 

4.

Mi se bavimo  tovom bikova, nemamo nikakav podsektor niti pripadamo prerađivačkoj industriji.
Da li možemo aplicirati za Projekat EU4Business?

 

 

 

 

 

 

Ako se bavite primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (tov junadi) zadnje tri godine i upisani su u registar gazdinstva i registrovani ste kao obrt, preduzetnik, zadruga i preduzeće, a želite se baviti preradom mesa,  u vašem slučaju je dozvoljen samo podsektor prerada mesa te možete podnijeti prijavu na ovaj javni poziv.

 

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 30. avgusta do 06. septembra 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

 

 

1.

Poštovani, javljam se iz Livna BiH. Namjeravao sam da se prijavim za bespovratna sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke  i prehrambenih proizvoda. Da li moram sam popunim prijavu ili ima neka stručna osoba?
Moj plan je slijedeći: Imam  mlin za pšenicu i proizvodnju brašna T-400, T-500 , T-850 itd, jedini u Livanjskom kantonu koji sam odjavio zbog premalo posla i nemogućnosti daljnjeg rada.
Zbog naših mušterija koji se sve manje bave sijanjem pšenice i dovozom u mlin na zamjenu za brašno, svi su prešli na kupovinu gotovog proizvoda KRUHA.
U planu bih imao objekat u krugu mlina gdje imam i plac, ponovno oživljavanje mlina, kupovina domaćih pšenica od naših poljoprivrednika. Mljevenjem u svom mlinu dobio bih 100% domaće brašno, a u tom objektu planirana je pekara i i proizvodnja 100% domaći kruh, slastičarstvo

(torte i kolači).
Ukoliko spadam u tu skupinu za pravo na dobijanje sredstava te ako ima tko zainteresiran da tu prijavu popunim točno da mi javite na e-mail?

 

 

 

Ovim javnim pozivom nije obuhvaćena prerada žitarica (proizvodnja brašna i proizvoda nastali iz brašna). Takođe vaša firma je odjavljena i kao takva ne ispunjava opće kriterije prihvatljivosti poziva.

 

  

      2.

Vazi li Javni poziv za domaćinstvo koje se bavi poljoprivredom i uzgojem svinja te koje nije registrovano.  Nosilac domaćinstva nije zaposlen, žena penzioner.

 

 

 

 

Podrška  se odnosi na mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitiete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave primarnom proizvodnjom i registrovana zadnje tri godine u RG, a  koja se žele baviti preradom kao i firme koje se već bave preradom poljoprivrednih proizvoda. Vi  ne ispunjavate kriterije po ovom javnom pozivu.

 

 

3.

Pisem Vam povodom javnog poziva  EU4Business te me zanimaju neki detalji.
Imamo registrovano poljoprivredno gazdinstvo te smo do sada uzgajali maline, ali od ove godine smo odlučili da se bavimo uzgojem tovljene ribe te nas zanima da li sa tom idejom mozemo aplicirati na Vas javni poziv. Obzirom da poljoprivredno gazdinstvo nije registrovano kao pravno lice, da li bi nam to bila smetnja? UKoliko  da, da li postoji mogucnost da te smetnje otklonimo kako bi aplicirali na javni poziv ?

 

Podsektor ribarstva odnosno proizvodnja i  prerada ribe nije prihvatljiv pod-sektor prerade za finansiranje putem ovog javnog poziva.

 

 

4.

Zanima me konkretno Vas Javni poziv u dijelu  prerade voca i povrca. Mi trenutno radimo i imamo manju liniju soka odnosno radimo hladno presani sok bez dodatka vode aditiva i secera. Trenutno radimo na povecanju obima poslovanja te zelimo da povecamo proizvodnju, a ujedno i prosirimo asortiman proizvodnjom dzemova i susenog voca.
Imamo dosta novih proizvoda koji jos nisu dosli u fazu da se realizuju na trzistu te dosta  inovacija i ideja.
Mi trenutno imamo registrovano poljoprivredno gazdinstvo i ujedno se bavimo uzgojom plastenicke jagode i proizvodnjom kornisona. Da li mi mozemo aplicirati za vas projekat, i ako mozemo, koja je dokumentacija potrebna?

 

Pravila javnog poziva jasno  definišu prihvatljive podnosioce prijava. U tački 2.1. definisani su prihvatljivi podnosioci prijava (obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom zadnje tri godine i upisani su u registar gazdinstva, a planiraju da kroz ovaj javni poziv investirati u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda).                                        

Ako ste samo registrovani kao  poljoprivredno gazdinstvo, a da niste jedno  od gore navedenog,  ne ispunjavete opće kriterije prihvatljivosti javnog poziva.

 

 

5.

Da li se moze proizvodnja trešnje i smilja uvrstiti u program Javnog poziva?

 

 

 

Vaša investicija se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju te kao takva nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

 

 

6.


Pitanje postavljam u ime para konsultanata (imena poznata UNDP-u), a u vezi EU4Business – Javnog poziva.

Naime, poziv je objavljen 29. jula, a krajnji rok za podnošenje prijava je određen 27. septembar. S obzirom da je poziv objavljen u toku sezone godišnjih odmora i intenzivnih radova u poljoprivredi, interesovanje za podnošenje prijava od strane potencijalnih klijenata se javilo unazad nekoliko dana. S tim u vezi, da bismo mogli planirati naše vrijeme za pomoć pri izradi aplikacija interesuje nas da li postoji mogućnost da UNDP produži rok za podnošenje prijava npr. za 15 do 30 dana.

Nadamo se da ćete razmotriti naše pitanje/prijedlog te da ćete blagovremeno objaviti produženje roka, npr. u narednih 5-7 dana. Ovome u prilog ide i dodatni krug informativnih sastanaka, kao i činjenica da bi u tom slučaju aplikacije i u kvantitativnom i u kvalitativnom pogledu bile bolje.

 

 

Ovim putem Vas obavještavamo da je krajnji rok za podnošenje prijava produžen za dvije sedmice odnosno  do 09.10.2019.god. do 17:00 sati.        

 

Također ove obavijesti su  objavljene na web stranicama www.ba.undp.org i www.eu4business.ba                       

 

 

7.

Hvala Vam na dosad datim odgovorima. Imam još jedno pitanje o kriterijima konkurentnosti. Naime, u svom prvom pitanju u vezi sa prihvatljivosti investicije koja se odnosi na postavljanja instalacije za parni kotao koji smo ranije nabavili (što nije bila jedina planirana aktivnost), naveli ste da investicija zadovoljava samo jedan poseban kriterij konkurentnosti, a tri ne zadovoljava radi čega nije prihvatljiva. To me je ponukalo da vas pitam trebaju li svi posebni kriteriji biti ispunjeni, na što sam dobio jasan odgovor. Naime, u našem projektu planiramo provesti nekoliko aktivnosti kako bi postigli zacrtane projektne ciljeve, a aktivnosti se odnose na nabavku nove opreme za modernizaciju postojeće proizvodnje, nabavku opreme za uvođenje novih proizvoda, sanaciju podova, zidova i plafona i instalaciju opreme radi stvaranja povoljnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnom pogonu, te nabavku i postavljanje opreme za skladištenje novih proizvoda.

 

Kako bih imao potpunu sliku o postavljenim zahtjevima, molim vas za odgovor na slijedeće pitanje:

Da li svaka pojedinačna aktivnost koju namjeravamo provesti treba ispunjavati sve posebne kriterije konkurentnosti ili se ti kriteriji primijenjuju na projekat u cjelosti, gdje će određena planirana aktivnost dovesti do realizacije jednog kriterija, a neka druga aktivnost do drugog ili trećeg, a realizacijom svih planiranih aktivnosti bi se postigli svi traženi kriteriji?

 

Ispunjenost kriterija se posmatraju kao cjelina na nivou firme u vašem slučaju fabrike za preradu mlijeka. Prihvatljive investicije i troškovi su definisani u javnom pozivu u tački 2.8.1. Takođe sve investicije koje su nastale prije potpisivanja ugovora su neprihvatljive, a definisane su u tački 2.8.2. kao neprihvatljive investicije i troškovi.                                      

U skladu sa posebnim kriterijama navedeni u tački 2.7.2, tačno u podtački 2.7.2.1 kiteriji konkurentnosti: Podnosilac prijave treba ispuniti sljedeće posebne kriterije konkurentnosti:
• planirana investicija je ekonomski održiva i opravdana što se dokazuje kroz poslovni plan u zadatim formatima u prilogu 2. Smjernica za podnosioce prijava (dokaz: popunjen opisni i tabelarni poslovni plan);
• planirana investicija se odnosi na povećanje stepena prerade i/ili dodavanja vrijednosti poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kroz uvođenje novih ili unapređenje postojećih prerađivačkih kapaciteta;


• planirana investicija povećava stepen inovacije u poslovanju kroz uvođenje/unapređenje tehnološke opremljenosti, kao što je navedeno u prijavnom obrascu.                                                                               

Napomena: sve predložene investicije moraju biti relevantne i neophodne za provedbu predložene investcije koja dovode do ispunjenje traženih kriterija konkurentnosti.

 

 

8.

Firma XX (ime poznato UNDP-u). je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom i otkupom meda, prerađevina od meda, otkupom voća i preradom voća u voćne sokove i marmelade. Proizvodi od meda se plasiraju bilo kao med ili mješavine meda i voća ili kao poklon paketi različitih sadržaja. Pored toga, radimo miješanu marmeladu i med pakovanu u posebna pakovanja za ugostiteljstvo. Omjer prihoda  koje ostvarujemo kao firma od gore navedenih proizvoda je negdje oko 50:50. Obzirom na iskazanu potražnju za proizvodima od voća planiramo proširenje kapaciteta za preradu voća kroz nabavku savremene linije za preradu i pakovanje voća i voćnih sokova. Analizirajući smjernice kao i prateće dokumente za pripremu projekta javile su se određene nedoumice tj da li kao firma možemo aplicirati na Javni poziv?

Stoga smo odlučili da Vas konsultujemo prije nego pokrenemo pripremu projekta. Naglašavamo, firma smo koja se etablirala u sektoru meda, no u proizvodnom portfoliu imamo i preradu voća. Cjelokupna investicija bi bila u opremu i preradu voća.

 

 

U stavki 2.3.defisani su prihvatljivi podsektori za podršku. Ukupna investicija se mora odnositi na jedan  prihvatljivi podsektor što je u vašem slučaju prerada voća. Vaša firma na osnovu navedenih iskaza u postavljenom pitanju može konkurisati na ovaj javni poziv ukiliko ispuni i ostale kriterijie i uslove javnog poziva.  Da vas napomemo da opravdavanje investicije mora biti isključivo iz prihoda i rashoda iz prihvatljivih podsektora prerade u skladu sa upustvom u tabelarnom poslovnom planu red 15 (kroz poslovni plan predložena investicija se može  opravdati isključivo  prihodima i rashodima iz poslovanja vezanih za preradu proizvoda iz prihvatljivog podsektora što je predmet prijave i ostalih prihvatljivih podsektora u skladu sa smjernicima javnog poziva.

Prihodi i bilo koji financijski rezultati iz trgovine i drugih neprihvatljivih podsektora ili privrednih aktivnosti se ne uzimaju u obzir prilikom izrade poslovnog plana za opravdanje investicije. Dakle, potrebno je razdvojiti prihvatljive  prihode i rashode  i ostale stavke od neprihvatljivih stavki prilikom izrade poslovnog plana.

 

 

 

9.

Mi smo firma koja se bavi otkupom i reciklazom plasticnih vrecica i najlona, te me zanima mozemo li mi aplicirati za ovaj projekat?

 

 

 

Ovaj javni poziv se iskljucivo odnosi  na mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vaš projekat ne pripada ovoj grani

 privrede te nije prihvatljiv za finansiranje putem ovog javnog poziva.

 

10.

Zovem se XX (ime poznato UNDP-u) iz Stoca. Upisan sam u Registar poljoprivrednih gospodarstava FBiH od 27.02. 2018. godine, te se bavim poljoprivrednom proizvodnjom te prerađivačkom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
Pitanje: Da li mogu konkurirati na Vaš javni poziv u dijelu prerada voća (konkrentno sušenje smokava), i to nabavom novog  stroja za sušenje voća s ukupnom cijenom cca 5.000,00 KM?

 

Minimalni iznos podrške  po jednoj prijavi iznosi 145.000 KM iznosa cijelog projekta što znači da minimalni iznos projekta ne može biti manji od 290.000 KM. Projekti koji budu manji od ovog iznosa neće biti uzeti u razmatranje.

 

 

11.

Vezano za natječaj EU4Business – Javni poziv, molimo Vas tumačenje vezano za podatke koji se unose u poslovni plan. Naime, tvrtka se bavi ratarstvom (uzgojem žitarica i uljarica), uzgojem lijeske i stočarstvom, a ulaganje će biti vezano uz preradu lješnjaka.

Da li se svi podaci u excel poslovnom planu upisuju samo za lješnjak ili lješnjak i stočarstvo (kao prioritetni sektor) ili za sve sektore (podaci o zemljištu, zaposleni, plan prodaje, prihodi, amortizacija)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U excel listu  (3.2.struktura i obim proizvodnje) poslovnog plana,  u tabelu 3.2.1. proizvodi od primarne prozvodnje, ako vaše preduzeće ima  vlastitu primarnu proizvodnju, unosi se  količina proizvoda koja se koristi kao sirovina u vašu preradu  u ovom slučaju lješnjaka jer podsektor prerade lješnjka je prihvatljiva aktivnost. Dakle, u vašem slučaju možete unijeti u pomenutu tabelu samo svježi  lješnjak koji je proizvoden u vlastitim plantažama. Također,  obzirom da se vaše preduzeće ne bavi preradom stočarskih proizvoda, ne možete unijeti informacije o primaarnoj stočarskoj proizvodnji u pomenutu tabelu 3.2.1.
Dodatno  u tabelu 3.2.2 može se unijeti samo prerađeni proizvodi isključivo koji pripadaju prihvatljivim sektorima prerade što znači da dolazi u obzir samo proizvodi od lješnjaka. 
U listovima 4.1, 4.2, 4.4  Zaposleni i dinamika zaposljenja se unosi informacija o zaposlenim u podsektor prerade lješnjaka
6.2 Podaci o zemljištu i objektima se unese informacije u sađenim ppvršinama lješnjakom ukoliko imate vlastite zasade i informacije o objektima za preradu lješnjaka
 8.1  8.1. Plan prodaje se unose isključivo količine i vrijednosti prerađenih proizvoda lješnjaka  prodaje treba da se odnosi na prerađeni proizvod.

 

 

 

12.

Da li je preduzeće sa širokim spektrom djelatnosti:
- proizvodnja (i primarna prerada) i prodaja ribe
- iznajmljivanje prodajnog prostora primarnim poljoprivrednim proizvođačima (voće, povrće, mliječni porizvodi) - pijačni prostor
- trgovina i ugostiteljstvo,

koje namjerava investirati u kapacitete za preradu mlijeka (mini sirara) prihvatljivo za apliciranje na poziv?
Namjera je kooperantski odnos sa primarnim (malim) poljoprivrednim proizvođačima podići na viši nivo, te preko standardizovane tehnologije prerade mlijeka omogućiti plasman proizvoda na već poznato (ugovoreno) tržište (hotel u velikom turističkom kompleksu). U trenutnim okolnostima, mliječni proizvodi pomenutih proizvođača iz više razloga nisu prihvatljivi za ciljano tržište.

 

 

Na stranici broj 4. pravila javnog poziva jasno definišu prihvatljive podnosioce prijava.     Stavka 2.1."Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava)"  znači da preduzeća koja nemaju primarnu proizvodnju mlijeka i nisu zadnje tri godine upisane u registar  poljoprivrednih gazdinstva,također se ne bave  preradom mlijeka u količini od minimalno 1000 l dnevno, ne ispunjavaju opće kriterije prihvatljivosti podnosioca prijave.

 

Iz vašeg navedenog u pitanju, vi ne ispunjavate uslove ovog javnog poziva.

 

 

13.

Pripremamo poslovni plan u skladu sa javnim pozivom potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjere podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na osnovu projekcije bilansa uspjeha za 2019., te na osnovu očekivanih nabavki do kraja 2019. kao i na osnovu baznih podataka, formirali smo planirano stanje bilansa stanja  na dan. 31.12.2019.

Naše lokalno zakonodavstvo priznaje izradu novčanog toka ili tzv. indirektnom ili direktnom metodom  što nam ne bi bio problem da tako uradimo novčani tok za 2019.
Međutim, u poslovnom planu iz javnog poziva data je nešto drugačija forma novčanog toka koji ne možemo da sastavimo tako da kumulativni neto priliv odgovara poziciji „ novac na računu i blagajni“ u bilansu stanja 31.12.2019.g.

Molimo vas da nam stavku po stavku pojasnite šta se unosi u pojedina polja novčanog toka. Opis stavki koji je dat u obrascu novčanog toka nije nam pomogao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prilog 2. tabelarni format poslovnog plana se koristi u cijlom našem regionu uključujući i Bosnu Hercegovinu, a isti je korišten i u prethodnom javnom pozivu. Forma poslovnog plana je osmišljena u skladu sa naboljim tržišnim praksama o korištenju EU bespovratnih sredstava  u regiji i BiH. U prethodnom javnom pozivu za podršku primarnoj proizvodnji korišten je jednostavni format poslovnog plana koji je imao identičan novčani tok  tako da priloženi format uz smjernice javnog poziva se ne može promijeniti.
Podnosilac prijave mora slijediti zadani format i upustva za popunjavanje poslovnog plana. Stavke u novačnom toku su jasne i formulama su povezane sa ostalim tabelama poslovnog plana.

U prilivima 1. stavka "Ukupni prihodi bez podrške od EU4Business" predstavlja sve prihode prikazani u tabeli ukupnih prihoda bez iznosa sredstava koji se traži od projekta u prijavi, a povezana sa prihodima u tabeli bilans uspjeha koji su također povezani sa tabelom ukupnih prihoda.
U prilivima 2. stavka "Izvori finasiranje" predstavlja zbir vlasititih sredstva i kredita (ako se namjerava uzimati). To su sredstva potrebna za finansiranje investicije i vlastita sredstva i kredit koji su povezani formulama sa tabelom Izvori finansiranja.
U prilivima  3. stavka "Ostatak projekta" se sastoji od stalna imovina i obrtna imovina, a to je ostatak neamortizovanih stalnih sredstava i ostataka obrtnih sredstva ukoliko ostaje. To se uknjiži u zadnjoj godini vijeka trajanja projkta.

U prilivima 4. stavka "EU4Business podrške" iznos bezpovratnih sredstava koji se traži putem prijave na javni poziv i ova stavka povezana je sa tabelom strukura ulaganja.
U odlivima 1. stavka "Ulaganje u stalna imovina" predstavlja iznos planirane investicije u stalna sredstva koja su predmet ovog javnog poziva (oprema, mašina, objekti itd).
U odlivima 2. stavka "Ulaganje u obrtnu imovinu" predstavlja obrtna sredstva potrebna za investiciju koja su predmet ovog javnog poziva. Obje stavke povezane su formulama sa tabelom dinamika i struktura ulaganja.
U odlivima 3. stavka "Materijalni i nematerijlni troškovi" predstavlja troškove neohodne za pokretanje poslovanja, a stavka je formulom povezana sa ukupnim materijalnim i nematerijanima troškovima prikazanima u tabeli materijalni inputi i materijalni troškovi.
U odlivima 4. stavka "Troškovi osoblja" su troškove bruto plate za stalne zaposlenike i prevremene radnike, a stavka je povezana formulom sa tabelom projekcija zaposlenih. 
U odlivima 5. stavka "porez na dobiti" predstavlja porez koji obračunat na dobit u projekciju bilans uspjeha i stavka povezana formulom sa tabelom bilans uspjeha.
U odlivima 6. stavka "anuitet kredita" su troškovi glavnica i kamata kredita ako već postoji ili se namjerava uzimati kredit za finansiranje investicije, a mogu se ubrajati i drugi financijski troškovi kao što su troškovi bankovne garnacije ukoliko podnosilac prijave odluči za avansno plaćanje uz priloženje bankovne garancije.
Neto priliv je razlika između priliva i odliva i na kraju imamo kumulativni priliv.
Prilikom pripreme poslovnog plana treba početi od strukture i dinamike proizvodnje, dalje materijalni input i materijalni troškovi i tako nastaviti do kraja. U Vašem slučaju treba prvo obračunati projektovani komulativni priliv za 2019. godinu i onda uknjžiti u stavku Novac na računu i blagajni za projektovanu godinu 2019. a svakakao su povezani formulom sto znači da se račun komulativni prilivi u novčanom toku automatski upišu u bilans stanju na stavki Novac na računu i blagajni.

Za 2018 potrebno je iznos prepisati iz vašeg bilansa iz 2018.godine.

 

 

14.

Želimo vas da obavijestimo da smo riješili problem formiranja tabele novčanog toka.
Međutim, zbog kreiranja drugih tabela ipak nam treba konsultant pa vas molimo da nas uputite kako i kome da se obratimo da dobijemo pomoć zvaničnog konsultanta sa vaše liste prihvatljivih konsultanata. Bavimo se preradom mlijeka i proizvodnjom raznih proizvoda od mlijeka.

Također koristimo priliku da postavimo pitanje vezano za listu prihvatljivih investicija vezano za sektor prerade mlijeka.

Naime, planiramo da u projekat vaše podrške između ostalog  (inače smo planirali još i nabavku mašina za pakovanja) uvrstimo i izgradnju objekta za tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevencija zagađenja okoliša.  U istom objektu, samo odvojen prostor, smjestili bismo i kotlovnicu na plin. Trenutno, toplu vodu za potrebe proizvodnje snabdijevamo putem kotlovnice na drva, a zbog sve većih problema u snabdijevanju drva želimo da smanjimo rizik istalisanjem kotlovnice na plin.

Zbog obima planirane investicije za navedene objekte, nismo sada u prvoj fazi planirali i nabavku opreme za prečišćavanje niti same kotlovnice na plin. To planiramo uraditi krajem 2020.g ili početkom 2021.g i to ćemo finansirati iz vlasitih sredstava te najverovatnije da ćemo tražiti podršku od Fonda za okoliš. Dakle, u prvoj fazi vezano za ovaj dio ulaganja riječ je smo o objektu u koji će se u drugoj fazi smjestiti oprema za prečišćavanje i kotlovnica na plin.

 

Nažalost, ne možemo Vam preporučiti pojedinačnog konsultanta obzirom da nije u sladu sa našim procedurama i praksom. Međutim, možemo Vas uputiti na listu konsultanta i svjetodavaca koji su pohađali radionice o izradi poslovnih planova koje je projekat organizirao. Lista konsultanata  sa kontaktima se nalazi na našim internet stranicama www.eu4business.ba  ili www.ba.undp.org. te ih možete dalje kontaktirati.


U skladu sa posebnim kriterijama konkurentnosti u poglavlju 2.7.2.1.  planirana investicija mora ispuniti prva tri kriterija odnosno ekonomska opravdanost, doprinos povećanju stepena inovacije i dodatne vrijednosti. Četvrti kriteriji mora se ispuniti jedino ako investicija se odnosi na postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljevih izvora što znači da  Vaša investicija kao cijelina mora ispuniti gore navedene kriterije.  Investicija u mašinu za pakovanje je prihvatljiva, a izgradnja samih objekta bez opreme (oprema za prečišćavanje i kotlovnice) ne mogu biti prihvatljiva investicija.

Međutim, kako ste naveli da planirate ove investicije u 2020. godini  iz vlastitih sredstava, preporučujemo da ih prijavite na ovaj javni poziv jer zadati rok trajanja investicije je godinu dana od datuma potpisivanja ugovora koji objektivno neće biti ranije od januara 2020. godine. Dakle, možete prijavite u cijelini investiciju koja obuhvata mašinu za pakovanje, izgradnju objekata i opremu za prečiščavanje i kotlovnica na plin.

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 26. do 29. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

 

 

1

Mi smo firma koja se bavi preradom malina i i gljiva. Nemamo izgrađene prerađivačke kapacitete. Prije ovog javnog poziva smo krenuli sa nabavkom određene opreme i sa obezbjeđivanjem lokacije na kojoj ćemo graditi hladnjaču. Trenutno smo u fazi završetka projekta i pribavljanja dokumentacije za neophodne dozvole za gradnju.

Obzirom da je avgust mjesec u nasoj firmi neradni, kasnimo sa ovim aktivnostima.

1. Da li možemo aplicirati na javni poziv bez građevinske dozvole, jer je naša birokratija veoma spora i istu očekujemo u oktobru ili novembru, a sto bi činilo sastavni dio aktivnosti po našem projektu?

2. Da li po pozivu možemo aplicirati i za opremu za transport svježih i smrznutih malina tj vozilo hladnjaču?

 

1. Prijava neće biti prihvaćena ako nije dostavljena građevinska dozvola za bilo koju vrstu izgradnje koja zahtijeva građevinsku dozvolu, a u skladu sa poglavljem 2.7.2, tačkom 11.  
                                            
2. Vozilo za transport svježih malina je neprihvatljiva investicija u skladu sa poglavljem  2.8.2. te se ne nalazi na listi prihvatljih investicija u skladu sa prethodnim poglavljem 2.8.1.                                                                                                                                 

 

  

      2


Pišem u ime firme XXX (ime poznato UNDP-u), i imala bih pitanje u vezi POGLAVLJA 2. Opći podaci, tačnije "Navođenje detaljne radne historije podnosioca prijave", te u vezi podpoglavlja 2.2. Radna biografija podnosioca prijave. Odnosno, koja je razlika između pomenutih, radna historija podnosioca prijave i radna biografija podnosioca?

Da li se radna historija, odnosi na firmu, a radna biografija na vlasnika, ili postoji drugo objašnjenje?

 

 

U obrascu opisnog djela poslovnog plana u poglavlju 2, pod radnom biografijom ili historijom se misli na biografiju vlasnika ili odgovornog lica preduzeća, podnosioca prijave. Pored navedenog možete opisati i radnu historiju preduzeća ako smatrate da će doprinijeti pozitivno vašoj prijavi.

 

 

3

 

Obracamo Vam se sa pitanjem da li se nasa firma XXX (ime poznato UNDP-u) moze prijaviti na Javni poziv za sufinansiranje pokretanja proizvodnje prirodne izvorske vode u prvoj fazi, a kasnije i proizvodnje sokova na bazi bilja i cvijeta pojedinih biljaka.
Naime, mi smo registrovani za proizvodnju prirodne izvorske vode. Koncesioni Ugovor sa Vladom Republike Srpske smo potpisali 20.08.2019 godine. Posto smo dobar dio građevinskih radova već završili, potrebno nam je sufinansiranje za nabavku opreme za sam proces proizvodnje.
Ukoliko se naš projekat moze uklopiti u raspisani javni poziv molimo Vas za informaciju kako bismo mogli početi sa pripremama za apliciranje na isti.
Unaprijed zahvaljujemo.

 

 

Punjenje vode je neprihvatljiv podsektor u skladu sa poglavljem 2.3. smjernica javnog poziva te se stoga ne možete prijaviti na javni poziv.

 

 

4

Vezano za natječaj EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, molimo Vas za informaciju koji tečaj eura treba uzeti kod preračuna eura u KM za ponude stranih dobavljača?

 

 

Ponuda se može predati  uz prijavu u EUR ili kod konverzije primjenjuje se srednji kurs od 1 EUR=1.95583 KM

 

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 18. do 26. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

"Čitajući uslove koje postavljate gazdinstvima koja se bave proizvodnjom mlijeka (Smjernice za podnosioce prijava), pronašli smo na stranici br. 10. oznaka - b) sektor prerade mlijeka, jedan uslov : "" kapacitet dnevne prerade mlijeka od minimum 1.000 litara"". Zamolio bih Vas za dodatno pojašnjenje ovog uslova, imajući u vidu specifičnosti proizvodnje kozjeg mlijeka. Naime, godišnji prinos mlijeka po kozi, kada isključimo periode dojenja, iznosi oko 150 l, što bi iznosilo malo manje od 0,5 L mlijeka  dnevno. Da bi farma koza proizvela 1.000 l mlijeka dnevno, morala bi raspolagati stadom koje broji više od 2.000 koza ili bi morala vršiti na dnevnoj bazi otkup kozjeg mlijeka od izuzetno velikog broja pojedinačnih proizvođača. Poznato je da je brojnost koza (koje su tokom više decenija bile zabranjene u bivšoj državi) u BiH još uvijek veoma niska. Moje pitanje za Vas je: Da li ovaj uslov u pogledu dnevne prerade važi i u slučaju proizvodnje/prerade kozjeg mlijeka ? Jasno je da bi toliki proizvodni kapacitet uveliko prevazilazio raspoložive količine mlijeka za preradu.Ukoliko važi, da li planirate u dogledno vrijeme raspisati javni poziv koji bi bio dostupan manjim poljoprivrednim proizvođačima/prerađivačima kozjeg mlijeka? "

 

U skladu sa posebnim kriterijima vezanim za podsektor mlijeka, podnosilac prijave  mora imati kapacitete prerade mlijeka od 1000 litara dnevno na početku ili po završetku investicije, ovisno o obliku organizacije.  Kada je prerada u pitanju, niste ograničeni samo na vlastitu proizvodnju, tako da dio nedostajućeg mlijeka iz vlastite proizvodnje možete nadoknaditi kroz otkup od drugih proizvođača kako biste bili u mogućnosti da ispunite posebne kriterije u smislu kapaciteta, a i da ekonomski opravdate investiciju (uključujući tražena bespovratna sredstva).

2

Obraćam Vam se u ime klijenta koji se bavi primarnom proizvodnjom kozjeg mesa i mlijeka na teritoriji opštine u RS koja spada u kategoriju izrazito nerazvijenih. Gazdinstvo se nalazi na nadmorskoj visini iznad 600 metara, a stado trenutno broji između 50 i 100 koza. Registrovano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava RS tokom 2018. godine, ali kontinuitet proizvodnje postoji nekoliko godina unazad.
Cilj projekta bi bio uspostavljanje kapaciteta prerade kozjeg mlijeka, prvenstveno u sir, ali možda i u još neke proizvode na bazi kozjeg sira, rješenje energetske mreže, izgradnja upravnog objekta, marketinške aktivnosti itd.
Međutim, čitajući uslove koje postavljate gazdinstvima koja se bave proizvodnjom mlijeka (Smjernice za podnosioce prijava), pronašli smo na stranici br. 10. oznaka - b) sektor prerade mlijeka, jedan uslov : " kapacitet dnevne prerade mlijeka od minimum 1.000 litara".
Zamolio bih Vas za dodatno pojašnjenje ovog uslova, imajući u vidu specifičnosti proizvodnje kozjeg mlijeka. Naime, godišnji prinos mlijeka po kozi, kada isključimo periode dojenja, iznosi oko 150 l, što bi iznosilo malo manje od 0,5 L mlijeka  dnevno . Da bi farma koza proizvela 1.000 l mlijeka dnevno, morala bi raspolagati stadom koje broji više od 2.000 koza ili bi morala vršiti na dnevnoj bazi otkup kozjeg mlijeka od izuzetno velikog broja pojedinačkih proizvođača. Poznato je da je brojnost koza (koje su tokom više decenija bile zabranjene u bivšoj državi) u BiH još uvijek veoma niska.
Moje pitanje za Vas je:  da li ovaj uslov u pogledu dnevne prerade važi i u slučaju proizvodnje/prerade kozjeg mlijeka ? Jasno je da bi toliki proizvodni kapacitet uveliko prevazilazio raspoložive količine mlijeka za preradu.
Ukoliko važi, da li planirate u dogledno vrijeme raspisati javni poziv koji bi bio dostupan manjim poljoprivrednim proizvođačima/prerađivačima kozjeg mlijeka ?

 

Molimo Vas da pronađete odgovor pod pitanjem broj 1.

3

Poštovani, s obzirom da ja imam i primarnu proizvodnju i preradu kozijeg mlijeka, interesira me da li je i za preradu kozijeg mlijeka minimum 1000 litara dnevna prerada, da mih mogao aplicirati na Vaš Javni „Poziv za dostavljanje prijedloga investicionih projekata za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“. Napominjem da je dnevna količina od 100 litara proizvodnje i prerade kozijeg mlijeka poprilično visok kriterij, kada je u pitanju kozije mlijeko. Ja sam po Vašem predhodnom Javnom pozivu aplicirao za povećanje kapaciteta farme koza, ali nažalost niste prepoznali moja nastojanja, da povećam primarnu proizvodnju. Trenutna moja proizvodnja mlijeka je cca 700 litara dnevno, a kapaciteti prerade su cca 3000 litara dnevno

 

Molimo Vas da pronađete odgovor pod pitanjem broj 1.

4

Imamo upit vezano za Javni poziv za dostavljanje prijedloga investicionih projekata za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Naime, jedan od interesanata za apliciranje planira da ulaže sredstva u izgradnju novog objekta za preradu mesa. Pitanje se odnosi na neophodne dozvole, te nas zanima da li je prilikom apliciranja na poziv dovoljno da aplikant posjeduje lokacijske uslove za izgradnju objekta ili je neophodno da ima i lokacijske uslove i izdanu građevinsku dozvolu?

 

Za izgradnju objekata kao i instaliranje opreme u već postojeće objekte, isti moraju da ispune sve zakonom propisane uslove (građevinska dozvola, lokacijska dozvola/uslovi, ako je u pitanju prerada mesa i mlijeka VK broj i dr.).

 

5

Da li Vinarija može nominovati trošak "barrique bačvi" u listu prihvatljivih troškova? Inače, radi se hrastovim bačvama koje su izuzetno poznate u svijetu i koriste se za čuvanje visokokvalitetnog vina, a upravo ova Vinarija želi da lansira novi proizvod i ova stavka je neophodno u ovom prerađivačkom procesu.

 

Oprema za skladištenje i čuvanje vina, bilo da se radi o inoks posudama odnosno bačvama ili posudama izrađenim od drveta, su kao takvi prihvatljiva investicija za podsektor vinarstva. Ovo je navedeno u tački  3.3.12.: oprema za praćenje, mjerenje i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom) su prihvatljivi troškovi.

 

6

Vezano za natječaj EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, molimo Vas informaciju na koji način se dokazuje veličina poduzeća.

 

Na stranici broj 4. smjernica javnog poziva, pravila javnog poziva definišu prihvatljive podnosioce prijava pod stavkom 2.1."Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava)" . Konkretno, što se tiče veličine preduzeća, navedeno je da preduzeće, uključujući i povezana lica može imati maksimalni godišnji prihod od 10 miliona KM u 2018, a što se provjerava u bilansu uspjeha (koji je također potrebno dostaviti u sklopu mandatorne dokumentacije za prijavu).

 

7

Naše poduzeće se bavi preradom mlijeka i planira širiti kapacitete za preradu. Imamo postojeći objekt koji posjeduje sve važeće dozvole.
1. Pitanje je da li u navedene troškove izgradnje objekta spadaju i troškovi nadogradnje/proširenja  postojećeg objekta za preradu?                                                                                 2. na koji način se računa i plaća PDV ? u Smjernicama su navedeni minimalni i maksimalni iznosi po projektu bez PDV-a. Ako npr. naš projekt vrijedi 580.00,00 KM i od toga je iznos traženih sredstava 290.000,00 KM, da li se isplaćuje taj iznos bez PDV-a ili se korisniku  obračunava i isplaćuje PDV na taj iznos?

 

1.  Troškovi izgradnje objekta spadaju u troškove nadogradnje/proširenja postojećeg objekta za preradu u skladu sa definicijom izgradnje objekata koja je definisana po važećim zakonima u BiH: Izgradnja objekata u skladu sa važećim zakonima u BiH podrazumijeva izgradnju, građenje, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, odnosno adaptaciju objekata u skladu sa relevantnim zakonima kojim se uređuju planiranje i izgradnja. Definicija stoji u fusnoti na stranici 8 smjernica javnog poziva.         

2. Ukoliko Vaša prijava bude odabrana za finasiranje, projekat će doznačiti traženi iznos bespovratnih sredstava sa PDV-om na osnovu fiskalne fakture koju će Vaše preduzeće izdati.

 

8

Molim vas na odgovor na pitanje u vezi s javnim pozivom za dostavljanje prijedloga investicionih projekata za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda:

Ukoliko se preduzeće (d.o.o.), koje je upisano u registar gazdinstva kao i u registar klijenata, bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom manje od tri godine, na koji način može i treba da dokaže da se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda osim potvrde iz registra klijenata?

 

Ako se Vaše preduzeće bavi samo primarnom proizvodnjom i upisano je u registar gazdinstva i registar klijenata i aktivno manje od tri godine, nemate pravo da podnesete prijavu na javni poziv u skladu sa poglavljem 2.1 smjernica javnog poziva. Ako se Vaše preduzeće bavi preradom, možete se prijaviti pod uslovom da ispunjavate ostale kriterije, a dokaz koji je potrebno dostaviti je šifra djelatnosti za preradu i upotrebna dozvola kojom potvrđuje da se preduzeće bavi preradom.

 

9

1. U točki 2.7.1 javnog poziva je izrijekom navedeno da podnosioc mora ispuniti SVE navedene kriterije, dok je u točki 2.7.2. navedeno da su posebni kriteriji podijeljeni u dvije grupe i da su također eliminacioni. Obzirom da se u tekstu govori u množini, molim pojašnjenje da li se ta množina odnosi na dvije grupe ili na više kriterija unutar jedne grupe, odnosno je li također potrebno ispuniti SVE nabrojane kriterije konkurentosti ili je dovoljno da projekat ispunjava samo neke od navedenih?

2. U obrascu poslovnog plana u dijelu 3.2 Struktura i obim proizvodnje, navedeno je da je potrebno prikazati obim proizvodnje za svaku godinu trajanja projekta, a u tabeli su navedene godine do 2028. Je li potrebnao navoditi tražene informacije za sve navedene godine?

3. Prilikom kupovine sofisticirane opreme iz inozemstva značajni dio troškova predstavljaju troškovi transporta opreme, njene instalacije i puštanja u pogon. Spadaju li ovi troškovi u prihvatljive troškove?

4. Prilikom proizvodnje sira nastaje sirutka kao nusproizvod koja se uglavnom ispušta u kanalizaciju. U okviru projekta planiramo nabavku opreme kojom bi se sirutka preradila u albuminski sir. Možete li mi pojasniti da li ova oprema spada u kategoriju 1.2.1 ili 1.2.8?

5. U obrascu poslovnog plana u tabeli 6.2 traže se Podaci o zemljištu,objektima i broju životinja. Odnosi li se ova tabela samo na poljoprivrednike ili i na prerađivače?

6. U obrascu poslovnog plana u dijelu 2.2. Radna biografija podnosioca prijave, da li se radna biografija odnosi na tvrtku kao pravno lice ili vlasnika/odgovorno lice?

7. U točki 3.1 Javnog poziva u kojoj se navodi potrebna dokumentacija koju trebaju dostaviti svi podnosioci prijava u točki 15. kao dokaz o kupljenim količinama sirovine sa domaćeg tržišta navdeno je da se kao dokaz mogu dostaviti analitičke kartice ovjerene od strane ovlaštenog računovođe i/ili ugovori o kupovini. Molim pojašnjenje kako tumačiti "i/ili" ako imamo analitičke kartice jesu li ugovori potrebni ili nisu?

 

1. U općim kriterijima navedenim u poglavlju 2.7.1, podnosilac prijave mora ispuniti sve kriterije koji su  relevantni po predloženoj investiciji. Npr. ako je podnosilac prijave podnio prijedlog investicije koja se odnosi na izgradnju objekta, prijava mora sadržavati važeće dozvole za izgradnju. Ukoliko se investicija ne odnosi na izgradnju, onda nisu potrebne dozvole za izgradnju objekata. Dalje, u poglavlju 2.7.2 po stavkom posebni kriteriji: u prvoj grupi posebnih kriterija, odnosno kriterija konkurentnosti, podnosilac prijave mora ispuniti prva tri kriterija (ekonomska opravdanost, dodana vrijednost i inovacija), a četvrti kriterij mora ispuniti jedino ako se predložena investicija odnosi na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U drugoj grupi posebnih kriterija (posebni kriteriji za podsektor), podnosilac prijave mora ispuniti pomenuti kriterij koji se odnosi na podsektor kome njegova investicija pripada i mora ispuniti posebni kriteriji koji se odnosi na djelatnost preduzeća (postojeći prerađivač ili preduzeće koji se bavi primarnom proizvodnjom u registru gazdinstava).

2. Tabele u dijelu 3.2 i ostalim dijelovima mora biti u skladu sa uputstvom koji stoji odmah na početku obrasca poslovnog plana, red 5 koji kaže: Sve tabele moraju imati jednak broj godina i biti u skladu sa ekonomskim vijekom trajanja projekta (period u kojem projekat daje ekonomski prihvatljive prihode i rashode, a povrat investicije i otplata kredita je realizovana unutar tog perioda). Minimalni ekonomski vijek trajanja projekta mora biti 7 godina od datuma završetka projekta. Godina početka ulaganja treba da bude uklјučena u ekonomski vijek trajanja projekta. Dakle, ne morate navesti tražene informacije do 2028, ali ekonomski vijek projekta, uključujući godinu početka investicije, ne može biti manji od 7 godina.

 3. u skladu sa poglavljem 2.8.1: prihvatljive investicije i troškovi, troškovi transporta, instalacije i puštanje u funkciju opreme su prihvatljivi.

4. Oprema za proizvodnju albuminskog sira od sirutke spada pod listu prihvatljivih investicija tačke 1.2.8.  

5. Pod listom 6.2 tabela: 'Podaci o zemljištu, objektima i broju životinja' se odnosi na prerađivače i poljoprivredne proizvođače. Prerađivači moraju unijeti podatke o zasijanim površinama i broju životinji ako imaju primarnu proizvodnju. Ukoliko nemaju primarnu proizvodnju, onda moraju unijeti podatke o objektima koje posjeduju.

 6. U obrascu 2.2 podnosilac prijave treba unijeti radnu biografiju vlasnika ili odgovornog lica.            7. U tački 3.1 traženo je da podnosilac prijave dostavi ovjerenu analitičku karticu od računovođe i/ili ugovor o kupovini kako bi se utvrdilo koliki je udio sirovine u proizvodnom procesu. 'i/ili' znači da ukoliko nije jasno prikazano na analitičkoj kartici koliki je udio domaće sirovine, onda je potrebno kao dokaz dostaviti i ugovore o otkupu domaće sirovine. Važno je da se iz priloženih dokaza jasno vidi koliki je udio sirovine u proizvodnom procesu.    

 

10

U javnom pozivu u dijelu 2.8.3 navedeno je da sadržaj ponude između ostalih podataka treba sadržavati i rok važenja ponude. Ima li značaja koliki je taj rok, treba li on biti duži od projektiranog datuma potpisivanja ugovora januar 2020 ili ne? Po našem iskustvu do sada, proizvođači obično navode rok od 60 dana za validnost ponude.

 

Rok važenja ponude određuje potencijalni dobavljač opreme ili usluge. Bitno je da ponuda još važi u određenom periodu nakon što se podnese prijava. Ukoliko rok ponude istekne, onda morate tražiti novu ponudu (ukoliko je Vaša prijava odabrana za finansiranje od strane projekta).

 

11

U Smjernicama je naveden minimalan i maksimalan iznos sredstva koji se odobrava po projektu, a financiranje je barem 50% sredstava aplikant i 50% sredstva fonda. Znači li to da je minimalan ukupni iznos projekta (računajući samo prihvatljive troškove) 290.000,00 KM (145.000,00 KM aplikant i 145.000,00 KM Fond) odnosno maksimalan  580.000,00 KM?

 

Da, minimalni iznos projekta uključujući finasiranje od projekta i sufinansiranje od korisnika je 290,000 KM bez PDV (50%: 145,000 KM od projekta i 50%: 145,000KM) i odnosi se isključivo na prihvatljive investcije i troškove. Maksimalni iznos koji možete dobiti od projekta je 290,000 KM bez PDV-a, a minimalni iznos Vašeg učešća mora biti 290,000 KM bez PDV-a (Vi možete investirati i više, ukoliko investicija zahtijeva veća sredstva), a isto se odnosi isključivo na prihvatljive investicije i troškove.

 

12

Pitanje postavljam u ime firme xx doo, za koju radim poslovni plan. Naime, firma se bavi preradom mlijeka. Pregovori oko nabavke 6 novih punilica za jogurt zapocete su sa dobavljacem prije objavljivanja javnog poziva za preradjivace, jer firma nije ni znala za ovaj projekat EU4Business i javni poziv. Klijent ima obavezu da uplati 40% avansa jer dobavljaču treba oko 120 dana za izradu opreme.
Klijentu se žuri,  ima vlastita sredstva i uplatio bi tih 40% avansa koji bi ustvari predstavljali dio onih 50% vlastitog učešća u ovom projektu. Avans bi se uplatio sredinom septembra jer su tako dogovorili sa dobavljačem, a moje pitanje je da li bi se taj avans priznao kao dio vlastitog učešća, u slučaju naravno da poslovni plan bude odabran na ovom javnom pozivu, obzirom da bi se uplatio prije nego klijent preda prijavu na ovaj javni poziv.

 

Svi troškovi investicije koji su nastali prije potpisivanja ugovora, bez obzira da li se radi o sredstvima finansiranja od projekta ili sufinansiranja od korisnika nisu prihvatljivi u skladu sa tačkom 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi navedeni u tački 4 su prihvatljivi samo ako su nastali nakon potpisivanja ugovora sa projektom EU4Business i tokom implementacije projekta.

 

13

Postovanje. Ja se bavim proizvodnjom i preradom voća na svom gazdinstvu. Sada bih htio da unaprijedim preradu, tj.  da izgradim objekat za destilaciju voćnih rakija. Da li moja djelatnost spada u ovaj poziv i ako ne, da li će biti nešto u narednom periodu?

 

Destilacija voćnih rakija, proizvodnja i trgovina alkoholnih pića su neprihvatljiva aktivnost u skladu sa poglavljem 2.2 smjernica javnog poziva.

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 13. do 16. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

a) Ukoliko korisnik prijavljuje ulaganje samo u nabavku opreme za preradu (bez građenja) i opremu postavlja u vlastiti postojeći objekt, da li je potrebno dostaviti neki dokument vezano uz taj objekt?
b) Ukoliko korisnik prijavljuje ulaganje samo u nabavku opreme za preradu (bez građenja) i opremu postavlja u postojeći objekt koji ima u najmu, da li je osim ugovora o zakupu ili koncesiji za objekte, potrebno dostaviti još neki dokument vezano uz taj objekt?

U tački 2.7.1. i 2.7.2 Opći i posebni  kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave je naglašeno: Za  sve objekte u preradi bilo da je riječ o izgradnji ili instaliranju opreme, koji su u vlasništvu ili zakupu moraju  posjedovati važeće dozvole (npr. upotrebna, građevinska i ostale) zakonom tražene zavisno od stepena i sektora  prerade poljoprivredno- prehrambenih proizvoda.

2

Kako možemo primijetiti, dozvoljeno je angažovati konsultante na pripremi prijave, izradi poslovnog plana i ostale dokumentacije. Interesuje nas da li podnosilac prijave te troškove može uključiti u svoj dio opravdanih troškova? I ukoliko može, u kojem procentu, odnosno da li je  8% kao i za ostale konsultantske troškove?

Svi troškovi koji su nastali prije potpisivanja ugovora (konsultantski, savjetodavni, dozvole, takse i drugo), a vezani su za investiciju,  smatraju se neopravdanim i neprihvatljivim.

3

Molim vas za pojašnjenje vezano za javni poziv za dostavljanje prijedloga investicionih projekata za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ono što nas zanima jeste: da li se projekt može odnositi na proizvodnju ekološki prihvatljive ambalaže za hranu od recikliranog papira, kao marketing segmenta u smislu ambalaže, pakiranja prehrambenog proizvoda?

Projekti, odnosno investicije koje ne obuhvataju podsektore prerade definisane javnim pozivom, su neprihvatljivi po javnom pozivu, te investicija u proizvodnju bilo koje vrste ambalaže za dalju distribuciju je neprihvatljiva.

4

Vezano za točku 4. Bodovanje i odabir korisnika iz natječaja EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, u tablici ocjene bazne godine navodi se parametar „vrijednost grane“.

Molimo Vas tumačenje na što se on odnosi, odnosno gdje možemo vidjeti njegovu vrijednost budući da u smjernicama nije dato objašnjenje.

Vrijednost grane se odnosi na vrijednost grane industrije.

Za granu industrije za preradu voća i povrća (uključujući maslinarstvo i vinarstvo), koristi se koeficijent obrta imovine: ukupni prihodi grane industrije za 2018/aktiva grane industrije za 2018 =  0.39. 

Za granu industrije prerade mesa koristi se koeficijent obrta imovine: ukupni prihodi grane industrije za 2018/aktiva grane industrije za 2018 =  1.29.     

Za granu industrije prerade mlijeka, koristi se koeficijent obrta imovine: ukupni prihodi grane industrije za 2018/aktiva grane industrije za 2018 = 1.12.    

5

Mi trenutno prerađujemo cca. 500 l mlijeka/dan i to je jedini uslov koji ne ispunjavamo (u javnom pozivu je navedeno da je minimum 1000 l dnevne prerae). Zanima nas da li je to eliminatorni nedostatak i da li ima smisla da pišemo prijavu?

Podonosioci prijave moraju ispuniti opće i posebne kriterije, kao i ostale uslove koji su definisani u Smjernicama javnog poziva. Postojeći prerađivači mlijeka moraju posjedovati kapacitete prerade od 1000 l dnevno u skladu sa tačkom 2.7.2.2. Smjernica javnog poziva. Projekat ne može promijeniti bilo koji kriterij javnog poziva.

6

Naša tvrtka se bavi otkupom i preradom mlijeka i planiramo se javiti na objavljeni natječaj za prerađivače. U sklopu projekta namjeravamo modernizirati način proizvodnje, nabaviti opremu za novu vrstu proizvoda i opreme za promjenu glavnog energenta. Naime, mi trenutno koristimo lož ulje kao glavni energent za proizvodnju pare i tople tehnološke vode i već dugo planiramo prelazak na plin kao glavni energent. U tu svrhu smo već nabavili plinski kotao, a obzirom da zadnjih godinu dana provodimo građevinsku rekonstrukciju objekta u narednom periodu smo planirali i zamjenu glavnog kotla sa plinskim, pa nas zanima da li su za projekat prihvatljivi troškovi nabavke i ugradnje instalacija potrebnih za prelazak na plin (sve osim kotla kojeg smo već nabavili).

U skladu sa posebnim kriterijama navedenim u tački 2.7.2. tačnije u podtački 2.7.2.1. Kriteriji konkurentnosti: Podnosilac prijave treba ispuniti sljedeće posebne kriterije konkurentnosti:

• planirana investicija je ekonomski održiva i opravdana što se dokazuje kroz poslovni plan u zadatim formatima u prilogu 2. Smjernica za podnosioce prijava (dokaz: popunjen opisni i tabelarni poslovni plan);

• planirana investicija se odnosi na povećanje stepena prerade i/ili dodavanja vrijednosti poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kroz uvođenje novih ili unapređenje postojećih prerađivačkih kapaciteta;

• planirana investicija povećava stepen inovacije u poslovanju kroz uvođenje/unapređenje tehnološke opremljenosti, kao što je navedeno u prijavnom obrascu;

• ukoliko se planirana investicija odnosi na postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, biomase ili obradu otpada, ista mora biti tehničko-tehnološki izvodljiva (dokaz: studija tehničko-tehnološke izvodljivosti).                         

S tim u vezi,  predložena investicija, nažalost,  ne može biti prihvatljiva obzirom da ne ispunjava tri od navedena četiri kriterija konkurentnosti.

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 8. do 12. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

Da li XXX (ime poznato UNDP-u) koja oko 97% svojih prihoda ostvaruje prodajom vina, a oko 3% prodajom loze rakije koja se proizvodi kako bi se iskoristili ostaci iz vinograda, može da aplicira na ovaj poziv?

 

 Investicija u preradi grožđa za dobivanje vina kao gotovog proizvoda je prihvatljiva po javnom pozivu. Dok npr. nije prihvatljiva investicija u rakijske kotlove i ostalu opremu za proizvodnju  alkohola iz grožđa.

2

Vezano za točku 4. Bodovanje i odabir korisnika iz Smjernica javnog poziva u tablici ocjene bazne godine navodi se parametar „vrijednost grane“. Molimo Vas tumačenje na što se on odnosi, odnosno gdje možemo vidjeti njegovu vrijednost budući da u smjernicama nije dato objašnjenje.

Vrijednost grane se odnosi na koeficijent obrta za industrijsku granu u kojoj preduzeće djeluje. Koeficijent će se izračunati na osnovu ukupnih ostvarenih prihoda industrijske grane (prerada mesa, prerada voća, povrća, maslina i vina, prerada mlijeka) i ukupne aktive te industrije grane.

3

Mi proizvodimo prosječno par litara mlijeka dnevno jer magarice daju svega 250 ml mlijeka dnevno. Da li se i na nas odnosi minimalna dnevna kolicina od 1000 litara koju faktički niti jedna farma magaraca u svijetu ne moze ostvariti?

Pravila i kriteriji  javnog poziva su jasno definisana, te kao takva  se ne mogu mijenjati.

4

Mi smo zemljoradnička zadruga registrovana kao zadruga koja okuplja 30-ak zadrugara koji se bave primarnom proizvodnjom u oblasti stočarstva odnosno uzgoju krava za proizvodnju mlijeka. Naša projektna ideja podrazumijeva pokretanje mini-mljekare u okviru Zadruge koja bi od sirovog mlijeka zadrugara vršila dalju preradu mlijeka u mliječne proizvode kao što su sirevi, kajmak, kiselo mlijeko i slično. Zanima nas da li je ovako definisana projektna ideja prihvatljiva za apliciranje na ovaj javni poziv?

Zadruge su prihvatljivi podnosioci prijave u okviru mjere  podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Investicije u preradu mlijeka (izgradnja i oprema za mljekaru) su prihvatljive po javnom pozivu, te kao takva vaša aplikacija je prihvatljiva. Također morate voditi računa o ispunjenosti  opštih i posebnih  kriterija.

5

Vezano za objavljeni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava molim Vas da nam odgovorite da li XXX (ime poznato UNDP-u) kao preduzeće koje se bavi između ostalog proizvodnjom prirodne izvorske vode i bezalkoholnih napitaka može konkurisati za ova sredstva i pod kojim uslovima?

Proizvodnja piva i ostalih alkoholnih pića,  osim prerade grožđa u vino je neprihvatljiva investicija. Ukoliko se vaša investicija odnosi na proizvodnju bezalkoholnih napitaka iz prerade voća kao takva je prihvatljiva po ovom javnom pozivu.

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 29. jula do 7. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

Mi smo firma XXX (ime poznato UNDP-u) koja se bavi proizvodnjom organskog tečnog gnojiva. Sav repromaterijal koji koristimo u proizvodnji gnojiva nabavljamo u BiH, cjelokupna proizvodnja je u BiH.
Registrovani smo, sa dužim periodom poslovanja. Imamo 6 zaposlenih.

Da li mi kao ovakva firma možemo da se prijavimo na javni poziv EU4Business?

Investicije u proizvodnji organskog ili mineralnog  tečnog odnosno  granulisanog đubriva su neprihvatljive po ovom javnom pozivu. Mjera podrške investicijama se odnosi  isključivo u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

2

Uputio bih vam jedan prijedlog da u vašim projektima uvrstite, ako je moguće i granu ribarstva, jer ima ogroman broj ribnjaka ali je grana posrnula i došla do gašenja.
Stoga vas molim da li imate neku vrstu projekta da i mi možemo aplicirati odnosno prijedlog sa naše strane da uvrstite granu ribarstva u neki naredni projekat.

Pod-sektor ribarstva nije prihvatljiv za finansiranje putem ovog javnog poziva.

3

Da li su ovim projektom obuhvaćeni i pčelari početnici?

Sektor pčelarstva nije prihvatljiv sektor za finansiranje putem ovog javnog poziva.

4

Čitajući Smjernice za projekat: "Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije -EU4Business" pronašao sam rečenicu: "Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145,000 KM do 290,000 KM (bez PDV-a)".
Da li to znači da npr. farmer koji ima registrovan obrt, farmu sa 15 muznih grla i želi da investira u nabavku opreme za primarnu proizvodnju mlijeka, cjevovodi, laktofrizi i slična oprema u vrijednosti do 30,000 ili 40,000 KM automatski otpada i ne može se prijaviti na ovaj javni poziv?

Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na investicije u prerađivačke kapacitete i marketing za projekte minimalnog iznosa od 145,000 KM. Predloženi projekat ne ispunjava opće zahtjeve ovog javnog poziva.

5

Javljam vam se u vezi pitanja za učešće u EU4Business projektu. Naime, mi smo obrtnička djelatnost XXX (ime poznato UNDP-u) iz Sarajeva. Oformljeni smo u januaru ove godine, i bavimo se mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom sa akcentom na cjelogodišnji uzgoj svježeg začinskog bilja u saksijama pod vještačkim osvjetljenje (LED lampe).
Obzirom na to da smo tek formirana obrtnička djelatnost i da nemamo niti možemo da učestvujemo sa 50% od ukupne količine odobrenih sredstava po aplikantu (kako je naznačeno u opisu projekta), zanima nas da li bi i da li spadamo u grupu obrtnika koji bi mogli aplicirati na dati projekta?

Primarna proizvodnja kao ni proizvodnja začinskog bilja nisu prihvatljive oblasti za finansiranje  putem ovog javnog poziva.

6

Imam pitanje za ova sredstva.  Je li se javni poziv odnosi samo za velike projekte ili mogu i manji iznosi od navedenih?

Minimalni iznos za finansiranje kroz projekat EU4Business iznosi 145,000 KM. Prijave koje se budu odnosile na iznose ispod minimalnog iznosa se neće uzimati u obzir.

7

XXX (ime poznato UNDP-u) i javljam se iz Ključa. Bavim se plasteničkom proizvodnjom. Želimo učestvovati u Vašem projektu sufinansiranja.

Vaša investicija se odnosi na primarnu proizvodnju koja nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

8

Naša farma XXX (ime poznato UNDP-u) bavi se uzgojem muznih magarica i trenutno imamo ukupno 72 grla računajući pastuhe i ždrebad. Zanima nas da li možemo učestvovati u javnom pozivu EU4Business projekta u pod-sektoru mljekarstvo? Proizvodnja magarećeg mlijeka se uvećava, te želimo da uvedemo nove proizvode.

Ukoliko će se projekat odnositi na preradu mlijeka, onda se možete prijaviti. Primarna proizvodnja mlijeka nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

9

Zovem se XXX (ime poznato UNDP-u) i pročitao sam oglas na stranici Općine Tešanj o "EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda".

Interesuje me da li se ovo može odnositi na uzgoj jagoda, grožđa ili nekog drugog povrća/voća u plastenicima/staklenicima? Da li moram imati prijavljenu firmu prije prijave na ovaj konkurs? Koliko mora biti moj ulog pri pokretanju ovog posla? Do kada traje ovaj konkurs? I da li ima minimum radnika koje trebam zaposliti?

Ovaj javni poziv se isključivo odnosi  na mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vaš projekat pripada primarnoj proizvodnji te nije prihvatljiv za finansiranje putem ovog javnog poziva. Fizička lica ne mogu podnijeti prijavu na ovaj javni poziv. Samo obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća mogu podnijeti prijave.

10

Obraćam Vam se u ime XXX (ime poznato UNDP-u) u vezi ovog javnog poziva od 29.07.2019. Mi se bavimo proizvodnjom piva - zanatska pivara. Od marta ostvarujemo i izvoz u Švajcarsku. Za proširenje izvoza, u čemu vidimo najveću šansu za nas, neophodno nam je proširenje kapaciteta i nabavka dodatne opreme za poboljšanje proizvodnog procesa a time i finalnog proizvoda.
U javnom pozviu su striktno naglašene određene oblasti iz kojih aplikanti mogu dolaziti, među njima i vinarstvo. Postoji li ikakva šansa za nas da apliciramo za nabavku opreme za proizvodnju piva?

Proizvodnja piva i ostalih alkoholnih pića, osim prerade grožđa u vino je neprihvatljiva investicija po ovom javnom  pozivu.

11

Vezano za natječaj EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, molimo Vas informaciju gdje na web-u možemo vidjeti pitanja i odgovore.

Sve informacije vezane za javni poziv, uključujući i odgovore, su dostupne na web stranici UNDP  http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba.

 

12

Da li u pod sektor prerade mesa, spada i proizvodnja ribe? S obzirom da smo mi riblja farma koja se bavi proizvodnjom ribe i radimo filete što bi moglo uključiti preradu, pa me zanima da li možemo mi aplicirati na ovaj poziv?

Pod sektor ribarstva odnosno proizvodnja i  prerada ribe nije prihvatljiv pod-sektor prerade za finansiranje putem ovog javnog poziva.

13

Ja sam XXX (ime poznato UNDP-u), diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, i radim u firmi XXX (ime poznato UNDP-u), kao koordinator za razvoj. Firma se bavi proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda, u prvom redu snack proizvoda (čips, flips, kikiriki) te čokoladiranih draže proizvoda. Posjedujemo 3 ISO standarda, za kvalitet, bezbjednost hrane i zaštitu okoline. Imamo u planu izgradnju novog proizvodnog objekta gdje bi implementirali standarde IFS i BRC  koji bi nam omogućili izvoz naših proizvoda na prostor Evropske unije, povećao konkurentnost na domaćem tržištu i povećao broj zaposlenih u firmi. Da li mi sad u sklopu Javnog poziva koji ste objavili (29.07.2019.) i koji je u toku a koji je u vezi investicija u preradu i marketing, možemo predati naš projekat prema vašim smjernicama i konkurisati za grant sredstva

Javnim pozivom su definisani pod-sektori za preradu (voće, povrće, mlijeko, meso, prerada maslina i grožđa) tako da investicije u preradu navedenih pod-sektora su prihvatljive. Na primjer prerada krompira u čips je  prihvatljiva, dok prerada žitarica i proizvoda od žitarica je neprihvatljiva. U zavisnosti od toga na šta se konkretno Vaš projekat odnosi, možete razmotriti prijavu na ovaj javni poziv.

14

Molio bih za malo pojašnjene, a vezano za minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi. U javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava u tački 2.6.2  Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika stoji da bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145,000 KM do 290,000 KM (bez PDV). Da li to znači da se projekti koji imaju manji iznos od 145,000 KM ne mogu prijaviti, tj. neće biti razmatrani.

Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi 145,000 KM iznosa cijelog projekta, što znači da minimalni iznos projekta ne može biti manji od 290,000 KM. Projekti koji budu manji od ovog iznosa neće biti uzeti u razmatranje.

15

Imam farmu za tov pilića kapaciteta cca. 55000 po turnusu. Interesuje me da li mogu aplicirati na ovaj javni poziv u svrhu širenja proizvodnje ili pokretanja neke nove proizvodnje kao što je tov junadi.

Vaša investicija se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, te kao takva nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

UNDP UNDP širom svijeta