Javna kampanja o uticaju žive na ljudsko zdravlje u Domovima zdravlja u Federaciji BiH

Tue Aug 08 00:00:00 UTC 2017

Nermina Skejović-Hurić, stručna savjetnica u Odjelu za zaštitu okoliša Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i šefica Službe Doma zdravlja Novi Grad Sarajevo, mr. sci. prim. dr. Jasminka Smlatić Muhadžić

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji i izgradnji kapaciteta za provedbu budućih odredbi (MIA)”, koji finansira Globalni fonda za okoliš, u saradnji sa resornim ministarstvima realizuje informativnu kampanju kako bi se skrenula pažnja stanovništva na štetnost žive po ljudsko zdravlje.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) živa je svrstana u jednu od 10 hemikalija sa najštetnijim utjecajem po javno zdravlje čijem su djelovanju izloženi ljudi i životinje. Među grupama ugroženim od štetnog djelovanja žive su: fetusi, novorođenčad, dojenčad, trudnice, dojilje, žene koje žele da ostanu trudne, te osobe koje imaju bolesti jetre, bubrega, nervnog sistema i pluća.

Kako bi se podigao nivo svijesti stanovništva o štetnom djelovanju žive na zdravlje ljudi, UNDP je uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva, osigurao dostupnost informativnog materijala u zdravstvenim institucijama u Federaciji BiH.

Danas su Nermina Skejović-Hurić, stručna savjetnica u Odjelu za zaštitu okoliša Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Amila Selmanagić Bajrović, rukovodilac UNDP projekta posjetile Dom zdravlja Novi Grad Sarajevo u kojem je informativni materijal o štetnosti žive dostupan građanima.

Tom prilikom Skejović-Hurić je izjavila „Bosna i Hercegovina je u procesu pridruživanja Minamatskoj konvenciji o živi, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je zaduženo za proces ratifikacije Konvencije kao i koordiniranje aktivnosti na njihovim provođenju. Nažalost, izlaganje udisanju i gutanju žive može proizvesti niz štetnih uticaja na bubrege, srce, vid, neurološke probleme, gubitaka pamćenja, osip na koži. Iz tog razloga se u sklopu UNDP-vog projekta MIA radi se na edukaciji i jačanju svijesti po pitanju žive.“

Šefica Službe J.U. Doma zdravlja Novi Grad Sarajevo mr. sci. prim. dr. Jasminka Smlatić Muhadžić, specijalista pedijatar, je navela da ova institucija uvijek podržava aktivnosti podizanja svijesti o važnim temama, a sve u cilju promocije zdravlja među stanovništvom.

Rukovodilac UNDP Projekta Selmanagić Bajrović zahvalila se predstavnici Doma zdravlja na odazivu i osiguravanju dostupnosti materijala građanima, kao i Skejović-Hurić na kontinuiranoj podršci  i konstruktivnoj saradnji na MIA projektu.  

„U sklopu UNDP projekta biće realizovane aktivnosti usmjerene na donosioce odluka kako bi se stvorile institucionalne i strateške pretpostavke za buduću implementaciju Minamatske konvencije te razvila svijest o važnosti pristupanja ovoj Konvenciji sa ciljem zaštite zdravlja ljudi od štetnog utjecaja žive“ dodala je Selmanagić Bajrović.

MIA projekt pruža podršku Bosni i Hercegovini u poduzimanju inicijalne procjene stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupanjem Minamatskoj Konvenciji i uspostavili temelji budućih aktivnosti u pravcu provođenja Konvencije. Projekt se realizuje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vladom Brčko Distrikta BiH

Dodatne informacije:

Minamatska konvencija o živi predstavlja globalni sporazum čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od različitih uticaja žive i proizvoda koji sadrže živu. Konvencija je usvojena u oktobru 2013. godine u Japanu.

UNDP UNDP širom svijeta