Održana radionica projekta „Jačanje procesa donošenja odluke BiH u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi (MIA)“

Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2016

U prostorijama UN Zgrade u Sarajevu danas je održana radionica u okviru projekta „Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi (MIA)“ koji se finansira od strane Globalnog fonda za okoliš (engl. Global Environmental Facility – GEF). Projekat implementira UNDP u Bosni i Hercegovini.

„Vjerujemo da ćemo u idućih 18 mjeseci uspjeti da završimo projekat usvajanjem inventara žive u BiH, što će nam dati osnovu za identifikaciju prioriteta koje bismo mogli realizirati u BiH, tokom procesa pristupanja Minamatskoj konvenciji što je jedna od obaveza koje moramo ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji,“ rekao je Sanjin Avdić, voditelj Sektora za energiju i okoliš UNDP-a u BiH

Radionica je imala za cilj da prisutne upozna sa ključnim informacijama vezanim za planiranu metodologiju provedbe inventara žive i dinamiku implementacije projektnih aktivnosti kao i sa aktivnostima vezanim za pristupanje Minamatskoj konvenciji.


Radionicu je moderirala g-đa Nermina Skejović-Hurić, koordinator aktivnosti za pristupanje Minamatskoj konvenciji ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koja je pisutne upoznala sa svrhom, principima, ciljevima i obavezama koje proizilaze iz Minamatske konvencije kao i statusom pristupanja BiH Minamatskoj konvenciji i njenim obavezama u procesu pristupanja EU a koje se tiču EU zakonodavstva o živi, što je bilo od iznimnog značaja za prisutne na ovoj radionici.

Radionicu je otvorio g-din Senad Oprašić, GEF operativni kontakt (eng. GEF operational focal point) ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. U svom uvodnom izlaganju, g-din Oprašić je istakao slijedeće: „Ovaj projekat koji GEF finansira u vrijednosti od 200.000 USD će pomoći u oblasti upravljanja živom i živinih spojeva, čime ćemo moći odrediti iduće pravce djelovanja u cilju potpune eliminaciju korištenja žive. Iskreno se nadam da će se ovaj projekat sprovesti na način da izvučemo najveću korist, te da budemo spremni za iduće izazove i projekte koje se očekuju od GEF-a u koordinaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i implementacionih agencija.“

Na radionici je prisustvovalo oko 50 predstavnika relevantnih ministarstava, zavoda i agencija na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta i kantona.

O Minamatskoj konvenciji:
Minamatska konvencija o živi predstavlja globalni sporazum čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od različitih uticaja žive i proizvoda koji sadrže živu. Konvencija je usvojena u oktobru 2013. godine u Japanu.

Bosna i Hercegovina je u procesu pripreme pristupanja Minamatskoj konvenciji. Ovim projektom se nastoji poduzeti inicijalna procjena stanja žive kako bi se Bosni i Hercegovini omogućilo da utvrdi zahtjeve i potrebe za pristupom Minamatskoj Konvenciji i uspostavi temelje za buduću provedbu ove Konvencije.

 

UNDP UNDP širom svijeta