Naši ciljevi

Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju.

Naš cilj je održiv, demokratski i miroljubiv razvoj BiH unutar postojećih granica, gdje socijalni, ekonomski i okolišni aspekti razvoja koegzistiraju u harmoniji, povećavajući kvalitet života svih bh. građana podjednako.

Naša pozicija i programi potpuno su u skladu sa evropskim težnjama društva i pretpostavljaju demokratske, političke, ekonomske i okolišne standarde koji su u punoj mjeri usaglašeni sa Poveljom UN-a i programskim pristupima UN-a.

Programske aktivnosti UNDP-a u BiH vođene su Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2010-2014, koji su odobrili Vijeće ministara BiH i Tim Ujedinjenih nacija u BiH (UNCT).

UNDP UNDP širom svijeta