Energija i okoliš

Aktivnosti Sektora uglavnom su fokusirane na jačanje mehanizama upravljanja okolišem i podršku razvoju kapaciteta na lokalnom nivou za održivi razvoj i upravljanje prirodnim resursima.

Kroz svoje aktivnosti, Sektor za energiju i okoliš također je usmjeren prema konceptima socijalnog uključivanja i uprave. Dominantni fokus je na sveobuhvatnoj participatornoj izradi i implementaciji politika, kako bi se osigurale kvalitetne i inkluzivne usluge osnovne socijalne zaštite i zapošljavanja, a posebna pažnja pridaje se omogućavanju pristupa i učešća socijalno isključenih i ranjivih grupa.

Detaljno

UNDP UNDP širom svijeta