Detaljno

Zaštita biološke raznolikosti u Livanjskom poljuZaštita biološke raznolikosti u Livanjskom polju

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata prirodnim resursima, koji bi mogli biti jedan od pokretača razvoja i ekonomskog rasta. Mogućnosti su velike u šumarstvu, avanturističkom i specijaliziranom turizmu i vodenim sportovima, energetskom sektoru (hidroenergija i korištenje biomase), proizvodnji i uslugama. Međutim, generalna svijest kreatora politika i građana o složenoj i suptilnoj vezi između okoliša i razvoja još uvijek je prilično niska, što rezultira time da ovi resursi nisu adekvatno iskorišteni niti zaštićeni. Iako je postignut napredak u harmonizaciji zakonskih aspekata zaštite okoliša u oba entiteta, implementacija okolišne legislative nastavlja biti upitna. Državni zakon o okolišu ili, kao minimum, usklađena moderna legislativa u oba entiteta, neophodni su kako bi se u čitavoj zemlji osigurao isti pristup zaštiti okoliša i njenim izazovima.

BiH je među prvih pet zemalja s najvećim obiljem biološke raznolikosti u Evropi, sa velikim brojem endemskih vrsta i relikata. BiH pruža stanište za 30% ili 1800 endemskih vrsta balkanske flore i bezbroj ugroženih vrsta. Međutim, tek 2,5% njene teritorije je zaštićeno (u poređenju sa 10-15% drugdje u Evropi), što je daleko ispod EU prosjeka. Šume pokrivaju 53% teritorije, a obilni vodni resursi BiH predstavljaju pravo blago u današnjem svijetu.

Klimatske promjene, opadanje biološke raznolikosti, zagađenje i nestajanje ozonskog omotača su globalni problemi, protiv kojih se zemlje ne mogu boriti odvojeno. BiH se smatra izrazito osjetljivom na prijetnje klimatskih promjena zbog svojih klimatski osjetljivih ekonomskih sektora, kakvi su sektori poljoprivrede, šumarstva i hidroenergetski sektor. Zato je za BiH izuzetno važno usvajanje i implementacija međunarodnih konvencija o klimatskim promjenama i pitanjima biološke raznolikosti (Okvirna konvencija o klimatskim promjenama i Konvencija o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih nacija).

Zaštita biološke raznolikosti u Livanjskom poljuZaštita biološke raznolikosti u Livanjskom polju

Jedan od najvažnijih ciljeva UNDP-a jeste promjena svijesti o okolišu i upravljanju energijom, kako bi se ostvario potencijal ovog sektora za postizanje održivog razvoja i unapređenje života ljudi.

Kroz projekte koji za cilj imaju razvoj politika i unapređenje infrastrukture, UNDP BiH nastoji da ojača i razvije ljudske i finansijske kapacitete lokalnih, entitetskih i državnih vlasti, te tako stvori povoljan ambijent za aktivnosti na polju energije i okoliša. UNDP također podržava BiH u ispunjavanju njenih obaveza u implementaciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama.

Različiti projekti podržavaju lokalni razvoj kroz korištenje energetskog potencijala (projekti za korištenje biomase i prebacivanje na druga goriva, projekti za energetsku efikasnost i infrastrukturu za obnovljivu energiju, razvoj mehanizama za praćenje i izvještavanje o potrošnji energije i njihovo vertikalno usklađivanje kroz lokalne, kantonalne, entitetske i državne vlasti) i zaštitu okoliša (uključivanje biološke raznolikosti u prostorno planiranje, smanjenje emisije stakleničkih gasova, ispunjavanje obaveza BiH iz multilateralnih sporazuma, izrada Lokalnih akcionih planova za zaštitu okoliša, otvaranje fondova za zaštitu okoliša), otvarajući prilike za stvaranje “zelenih poslova” i ekonomsku dobit od biološke raznolikosti i prirodnih bogatstava za BiH građane. Kroz svoje projekte, UNDP istovremeno podiže svijest ljudi o mogućnostima koje pruža njihovo prirodno okruženje i o važnosti njegove zaštite.

Infrastrukturni projekti UNDP-a za BiH općine osiguravaju dostupne, bezbjedne i održive sisteme za vodosnabdijevanje i otpadne vode. Pristup pitkoj vodi i kanalizacijskim sistemima sada je povećan i ciljevi za 2015. godinu su blizu ostvarenja. Međutim, potrebni su daljnji napori kako bi se ostvario pristup za sve. Zbog oštećenja u ratu i nedostatka investicija i održavanja, većina sistema za vodosnabdijevanje i otpadne vode – koji su stari i više od 25 godina – ima velike gubitke unutar mreže (u prosjeku 60%).

UNDP UNDP širom svijeta