Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje

Sektor pomaže vlastima u BiH na državnom, entitetskom i lokalnom nivou da postignu više standarde efektivnosti upravljanja kroz bolje planiranje, budžetiranje, osiguravanje javnih dobara za građane i odgovornost. Uključenje demokratskog upravljanja se osigurava putem aktivnosti Sektora i uglavnom se fokusira na lokalno upravljanje, inkluzivne politike fokusirane na građane i zakonodavstvo koje se tiče pristupanja EU. Sektor pruža podršku aktivnostima usmjerenim prema socijalno isključenim grupama u ruralnim zajednicama, izbjeglicama i interno raseljenim osobama, osobama sa invaliditetom, starijim osobama, Romima, te osobama koje žive sa HIV-om i tuberkulozom.Detaljno

Naši ciljevi

Vidljiv i mjerljiv doprinos smanjenju siromaštva, kroz realizaciju aktivnosti u okviru sektora ruralnog i regionalnog razvoja, čime se primarno osigurava ciljana podrška najsiromašnijim i najugroženijim grupama stanovištva putem poboljšanja javnih usluga na općinskom niovu, zapošljavanja, stvaranja dohotka i poslovnog razvoja, a kroz uspostavu lanaca ponude i pristupu tržištima, poboljšanjima lokalne infrastrukture, energije i okoliša. Socijalna uključenost i koncept javnog upravljanja se provlače kroz aktivnosti unutar četiri tematske cjeline. Osnovno usmjerenje je ka razvoju i sprovođenju politika na participatornim osnovama, a radi osiguranja inkluzivne i kvalitetne osnovne socijalne zaštite i usluga vezanih za zapošljavanje. Naši ciljevi

Provedeno 100 projekata i poboljšan kvalitet života za 100.000 građana

iše od 200 održanih foruma lokalnih zajednica, realizovana 76 infrastrukturna projekta i 34 projekta društvene uključenosti, 125 modernizovanih prostorija mjesnih zajednica, sedam otvorenih društvenih centara, brojne obuke koje su prošli predstavnici mjesnih zajednica, samo su neki od dosadašnjih rezultata projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji je u godinu dana provedbe utjecao na kvalitet života više od 100.000 građana u BiH, od čega 40.000 žena.Više

Naše priče

Održan sastanak o umrežavanju mjesnih zajednica i razmjeni dobrih praksi
Aktivizam građana – ključ uspjeha mjesnih zajednica

Uspješnost mjesnih zajednica zavisi od aktivizma i predanosti građana u realizaciji potreba za razvoj lokalne zajednice, što predstavlja osnovu za kreiranje promjena u lokalnoj upravi odViše 

Održana tematska sjednica povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije
Biti LGBTI osoba u BiH – jednaka prava za sve ljude

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini trebaju biti poštovana, bez izuzetaka i bez diskriminacije iz čega proističe da svaki građanin bez obzira na to kojoj populacijiViše 

Više

Projekti i inicijative

  • Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

    Glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija. Kao sredstva ostvarenja ovog cilja odabrani su podsticaji lokalnom razvoju koji će predvoditi zajednica, te revitalizacija lokalne vlasti u mjesnim zajednicama kao nivou gdje je vlast najbliža građanima i njihovim organizacijama koje su na usluzi zajednicama, uz mogućnost stvarnog učešća i provedbe.Više 

  • Koordinirani nacionalni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu

    Projekat se bavi pitanjima prevencije i liječenja HIV/AIDS-a kroz seriju ciljanih aktivnosti usmjerenih na smanjenje prenošenja HIV-a i unapređenje liječenja HIV-a, te putem pružanja njege i podrške populacijama koje su u najvećem riziku. Više 

  • Biti LGBTI osoba u istočnoj Evropi

    Cilj projekta je jačanje baze podataka, izrada izvještaja „Biti LGBTI osoba u.... " za sve četiri odabrane države, izrada instrumenata zagovaranje na jezicima spomenutih država, iniciranje dijaloga između donosioca odluka izvršne, zakonodavne i sudske vlasti sa LGBTI organizacijama civilnog društva, njihovim saveznicima i drugim akterima. Projekt u konačnici ima za cilj smanjenje nejednakosti i isključenosti LGBTI osoba.Više 

Pogledajte sve projekte

UNDP UNDP širom svijeta