Detaljno

Otvaranje renoviranih laboratorija za dijagnozu tuberkulozeOtvaranje renoviranih laboratorija za dijagnozu tuberkuloze

Kompleksna struktura vlasti u Bosni i Hercegovini ne samo što predstavlja opterećenje za ekonomiju zemlje – vlast i javna uprava troše oko 50% BDP-a – već je također i veoma neefikasna. BiH se nalazi u posljednjih 20% zemalja kada je riječ o efikasnosti vlasti, što je najniža pozicija među 15 istočnoevropskih zemalja. Ovo odsustvo efikasne vlasti pogađa društvo i bh. građane na više nivoa, otežavajući socioekonomski razvoj i povećavajući socijalno isključivanje.

Najranjivije grupe u BiH – povratnici i interno raseljene osobe, osobe koje žive u udaljenim ruralnim područjima, mladi, žene, starije osobe, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om i tuberkulozom, Romi, osobe sa invaliditetom i žrtve spolno zasnovanog nasilja – očekivano su najpodložnije siromaštvu i/ili socijalnom isključivanju. Sistem socijalne zaštite nije u stanju da se efikasno bavi smanjenjem siromaštva, jer su programi socijalnih novčanih transfera u BiH zasnovani više na statusu (na primjer, na vrsti invaliditeta ili mjestu prebivališta) nego na stvarnim potrebama korisnika. Budžetska izdvajanja za isplate novčane socijalne pomoći su značajna; međutim, najsiromašnija petina stanovništva prima svega 17% od ovih sredstava, što je znatno ispod njihovih potreba.

Današnje bh. društvo karakteriziraju socioekonomska polarizacija i socijalno isključivanje, uz rastuću nejednakost u primanjima, obrazovanju i zdravlju (prema podacima iz 2007. godine, BiH ima GNI indeks od 0,4). Kako bi se prevazišle posljedice ekonomske, socijalne i političke krize, i kako bi se borilo protiv trenda socijalnog isključivanja, urgentno je potrebna sveobuhvatna reforma socijalnog sektora i pomoći.

Zbog ovakvog stanja, Sektor za socijalno uključivanje i demokratsku upravu slijedi put održivog razvoja sa ciljem iskorjenjavanja siromaštva i smanjenja socijalne i ekonomske nejednakosti i isključivanja. Aktivnosti Sektora fokusirane su na marginalizirane grupe, kao što su siromašni (u ruralnim područjima), mladi, domaćinstva čiji su nositelji žene, osobe sa invaliditetom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om i TBC-om. Njegovi, na istraživanju bazirani projekti ostaju fundamentalni, naročito zbog hroničnog nedostatka pouzdanih podataka u BiH i odsustva izrade činjenično zasnovanih politika u zemlji.

Ključne komponente budućih UNDP-ovih programa u ovom Sektoru, kao i korisne alate za stimuliranje nacionalnih debata koje bi trebale inicirati prijeko potrebne političke akcije za socijalno uključivanje, čine publikacije: Izvještaj o humanom razvoju 2013; Studija o sistemu socijalne zaštite u BiH; Analiza zakonskih nedostataka u odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom; Izvještaj o korištenju informaciono-komunikacijskih tehnologija; Select All: e-dostupnost za osobe sa invaliditetom: izvještaj o provedenoj analizi za Jugoistočnu Evropu; i Korak više za digitalno doba: napori u e-vođstvu u Jugoistočnoj Evropi.

Sektor se bavi pitanjima zapošljavanja mladih, žena i Roma kroz svoj Program zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP), zajednički UN-ov program koji se implementira na 17 lokacija u BiH. Program odražava proaktivan pristup iz perspektive humanog razvoja prema socijalnoj dobrobiti nezaposlene omladine, koji je završen 19.06.2013. fokusirao se na kombiniranje infrastrukturnih investicija i akcija podrške, kako bi se unaprijedili uslovi za veće zapošljavanje i uključivanje mladih. Do danas je 42.000 mladih osoba prošlo edukativne obuke, a njih preko 4.500 pronašlo je priliku za zaposlenje. Dolazeći program Regionalne podrške Romima baziraće se na infrastrukturi YERP-a, posebno ciljajući na mlade nezaposlene Rome.

Aktivnosti sektora protežu se i na pružanje podrške liječenju HIV/AIDS-a i tuberkuloze. Osnovni princip našeg pristupa jeste obezbijediti učešće ključnih zdravstvenih ustanova u adresiranju izazova vezanih za HIV i TBC u BiH. HIV i TBC programi promoviraju decentralizirane aktivnosti koje podržavaju akcije na nivou zajednica, kao što je uspostavljanje centara koji pružaju besplatno testiranje, medicinsku pomoć i psiho-socijalno savjetovanje. Uprkos niskoj stopi HIV/AIDS-a u BiH, potreban je nastavak aktivnosti na prevenciji povećanja i na osiguranju kvalitetnog liječenja, njege i podrške za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om. Također, rano liječenje smanjuje rizik od prenošenja HIV-a drugima. Što se tiče TBC-a (a BiH ima jednu od najviših stopa prevalencije u Evropi), unaprijeđena mreža laboratorija i poboljšan sistem monitoringa i evaluacije sada osiguravaju visokokvalitetne i lako dostupne usluge.

Kroz projekat „Osnaživanje marginaliziranih grupa u e-upravljanju“, obezbjeđena je pomoć zemljama u regionu Jugoistočne Evrope za provođenje obaveza e-dostupnosti iz UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u praktične akcije. Projekat demonstrira kako informaciono-komunikacijske tehnologije (ICT) i elektronske javne usluge mogu biti od koristi osobama sa invaliditetom. Pet pilot-projekata pokazuju kako se uz niske troškove mogu poduzeti konkretne i efikasne akcije da bi se unaprijedio život osoba sa invaliditetom i pomoglo onima koji žele da rade na e-dostupnosti. Na osnovu naučenog iz ovih projekata, Sektor također razvija program koji za cilj ima prevenciju spolno zasnovanog nasilja pomoću korištenja ICT-a i socijalnih mreža.

UNDP u BiH od 2002. godine podržava inicijativu regionalne zajednice ICT stručnjaka pod imenom Inicijativa za elektronsku Jugoistočnu Evropu (eSEE), kroz programe koji jačaju institucionalne, zakonske i ljudske kapacitete na području ICT-a za dobro upravljanje. UNDP BiH također je domaćin sekretarijata eSEE inicijative – instrumenta Vijeća za regionalnu suradnju (RCC), koji djeluje kao baza znanja i informacijski ICT centar za devet zemalja Jugoistočne Evrope. Izgrađena su snažna partnerstva sa organizacijama civilnog društva, a nekoliko prvih proizvoda – poput Izvještaja o analizi e-dostupnosti – obezbijedili su osnovu, mapiranje i analizu akcija na polju e-dostupnosti, te preporuke u pogledu procesa pridruživanja EU i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Sektor pruža podršku BiH u definiranju uloge kulture u miru, pomirenju i prevazilaženju prošlosti te promoviranju međukulturnog dijaloga i vrijednosti. U više od 40 zajednica stvorena su radna mjesta za socijalno marginalizirane grupe, kao što su nezaposlene žene i mladi. Ovi su poslovi posebno osmišljeni kako bi unaprijedili zanatske vještine i dizajn proizvoda u cilju promoviranja kulturnog nasljeđa u zajednicama.

Kako je BiH zemlja u kojoj je poštivanje različitosti ugroženo nasljeđem konflikta 1992-1995 često pristrasnim medijskim izvještavanjem, Sektor poduzima sve napore kako bi pomogao sektoru civilnog društva u ciljanim zajednicama da promovira interkulturalni dijalog i poštivanje različitosti putem međuentitetskih razmjena kulturnih radnika i zajedničkih kulturnih nastupa, te kroz usmjereni dijalog sa mladima, studentima i širom javnošću iz različitih etničkih skupina o temama koje se tiču njihovih problema.

UNDP UNDP širom svijeta