Detaljno

Alt text for image

 

Početkom 1990-ih Bosna i Hercegovina bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, čija je  karakteristika imao sistematsko i široko rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i rezultirao je sa oko 100.000 poginulih i široko rasprostranjenim i sistematskim oblicima seksualnog nasilja.

Suočavanje sa događajima iz bliske prošlosti – naročito u smislu odnosa sa zaostavštinom rata koja se tiče pitanja tranzicijske pravde – prepoznato je kao osnovni preduslov za pomirenje i razvoj BiH u demokratsku i stabilnu zemlju.

Postkonfliktna pitanja u BiH nastavljaju biti problem za održivi razvoj – procjenjuje se da je 2,8% teritorije kontaminirano minama, još uvijek postoji oko 18.000 tona viškova vojne municije, a oko 750.000 komada nekontrolisanog oružja je ostalo u posjedu civila, što predstavlja veliku prijetnju sigurnosti zemlje i regiona. Procesuiranje ratnih zločina i postizanje pravde za žrtve u velikom su zakašnjenju, a prijeko potrebna reforma pravosuđa je u zastoju. Također, BiH je ranjiva u velikom broju slučajeva prirodnih nesreća kao što su poplave, suše, požari i zemljotresi, a kapaciteti za ublažavanje i smanjivanje rizika, te efikasno reagovanje na katastrofe, su decentralizirani i ograničeni.

Reforma sudstva u BiH predstavlja jedan od ključnih uslova za pristupanje EU. Procjenjuje se da je pravosudni sistem BiH u zaostatku od preko dva miliona slučajeva, uključujući građanske parnice, ratne zločine, organizirani kriminal i administrativne slučajeve. Osiguravanje jednakosti pred zakonom i njegova jednaka primjena od ključnog su značaja za napredak zemlje. Usluge kao što su pružanje podrške žrtvama i svjedocima i pružanje besplatne pravne pomoći i dalje su ograničeno dostupne i nemaju adekvatne resurse i kapacitete.

Borba protiv spolno zasnovanog nasilja i njegovo procesuiranje, kao i procesuiranje slučajeva seksualnog nasilja u ratu 1992-1995, pokazali su ograničen napredak zbog nepostojanja usklađene legislative i efikasnih mehanizama za procesuiranje slučajeva spolno zasnovanog i seksualnog nasilja.

Sektor za pravdu i sigurnost radi na tome da osigura da sudske institucije funkcionišu nezavisno i efikasno, i da dostupnost i postizanje pravde te poboljšana sigurnost u BiH budu u skladu sa zahtjevima evropskih integracija, kao što je to navedeno u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU (SAA) i Strategiji partnerstva.

Kroz koordinirane aktivnosti na područjima pravde i sigurnosti, ovaj sektor za cilj ima stvaranje temelja za integrirane i održive sudske usluge, dostupne svima, unutar bezbjednog i sigurnog okruženja. Pošto je prevazilaženje pomenutog nasljeđa rata uslov sine qua non za učvršćivanje stabilnosti i napredak demokratskog procesa u BiH, UNDP predlaže holistički pristup putem konsolidovanog seta alata kako bi se adresirala postkonfliktna pitanja i premostio jaz između implementacije Acquis Communautaire EU i neophodnih institucionalnih reformi, i postizanja i ostvarivanja pravde za žrtve rata.

Fokus je, između ostalog, na jačanju kapaciteta naših nacionalnih partnera u BiH pravosuđu, kako bi se transformirali u moderne, efikasne institucije koje se mogu adekvatno baviti ratnim zločinima i drugim slučajevima, omogućavajući jednak pristup pravdi za žrtve i svjedoke, kao i za druge ranjive i socijalno isključene grupe. Posebna pažnja se pridaje razvoju državne politike tranzicijske pravde koja uključuje mehanizme za definiranje, kazivanje istine i utvrđivanje činjenica, reparacije i jedinstvena načela sjećanja i memorijala za sve žrtve rata, kao i napredak procesa pomirenja.

Bolja bezbjednost i sigurnost u cijeloj zemlji stimuliraju se kroz inicijative o radu policije u zajednici, sigurnosne forume, ubrzano deminiranje, smanjenje zaliha vojne municije i unapređenje lokacija gdje su uskladištene – uključujući tehničku podršku državnim fabrikama oružja i stvaranju radnih mjesta, kao i kroz prevenciju spolno zasnovanog nasilja. Od posebnog značaja za BiH, kao i za cijeli region, je podrška koju UNDP pruža kampanjama prikupljanja oružja i smanjenju količine nelegalnog oružja u civilnom posjedu, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta kroz pomoć Koordinacionom odboru za mala oružja i lako naoružanje (SALW) i SALW strategiji (2013-2016).

Pored toga, Sektor za pravdu i sigurnost pruža tehničku podršku povećanju kapaciteta za smanjenje rizika od prirodnih nesreća na svim nivoima i razvija efektivne mehanizme suradnje kako bi se smanjili rizici od prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih nesreća, te osiguralo efikasno reagovanje onda kada je to potrebno.

UNDP UNDP širom svijeta