Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi

Čime se projekat bavi?

 Ceremonija otvaranja agencije besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.Ceremonija otvaranja agencije besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.

Nedostatak pravne pomoći najviše pogađa izbjeglice, samohrane majke, romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici i spolno zasnovanog nasilja, i žrtve trgovine ljudima.

Pored nedostatka političke volje i podrške za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći, nedovoljno finansiranje također sprečava sistematski pristup razvoju pravnih standarda i kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći.

Šta smo radili?

U saradnji sa domaćim partnerima smo radili na uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u cijeloj zemlji, koji bi osigurao minimalne standarde jednakosti za sve građane u pristupu uslugama besplatne pravne pomoći. Ovo uključuje pružanje podrške za:

 • Izradu legislative i usklađivanje postojećih zakona na svim nivoima vlasti;
 • Uspostavljanje vladinih agencija za besplatnu pravnu pomoć, tamo gdje ne postoje;
 • Osiguranje osnovne infrastrukture za agencije za besplatnu pravnu pomoć (rekonstrukcija prostorija, namještaj, računarska oprema);
 • Profesionalno usavršavanje pružalaca besplatne pravne pomoći, uključujući kreiranje dvogodišnjeg kurikuluma i pružanje kurseva obuke;
 • Izradu adekvatnih alata za komunikaciju, monitoring i podizanje nivoa svijesti (baza podataka za vođenje predmeta, web stranica i brošure orijentirane prema javnosti);
 • Uspostavljanje mreže za koordinaciju i suradnju između pružalaca besplatne pravne pomoći;
 • Omogućavanje dostupnosti pristupa pravdi ranjivim kategorijama u ruralnim i udaljenim područjima.

Šta smo do sada postigli? • U periodu od aprila 2013. do juna 2017. godine Mreža besplatne pravne pomoći pružila je preko 82.957 usluga siromašnim i ranjivim kategorijama građana;
 • Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ispred institucija BiH izrađen i usvojen;
 • Pet novih kantonalnih zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Sarajevo, Mostar, Bihać, Goražde, Livno) su izrađeni i usvojeni, te je uspostavljeno pet novih kantonalnih zavoda za besplatnu pravnu pomoć, kao i Ured za besplatnu pravnu pomoć u okviru Ministarstva pravde BiH za institucije na nivou BiH;
 • Kroz program malih grantova dodijeljenih organizacijama civilnog društva, osigurano je pružanje usluga besplatne pravne pomoći u 15 opština na području četiri kantona/distrikta u kojima još uvijek ne postoje agencije za besplatnu pravnu pomoć;
 • Šest postojećih ureda za besplatnu pravnu pomoć (Tuzla, Trebinje, Doboj, Mostar, Zvornik i Zenica) potpuno su rekonstruirani i opremljeni;
 • Uspostavljena je funkcionalna Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći između 12 postojećih vladinih pružalaca usluga i šest organizacija civilnog društva;
 • Izrađena je baza podataka za vođenje predmeta za pružaoce besplatne pravne pomoći;
 • Izvršena je procjena potreba za obukom; izrađen je dvogodišnji kurikulum i realizirana su dva kursa obuke iz specifičnih oblasti za članove Mreže;
 • Izrađena je i pokrenuta web stranica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći;
 • Izrađena i distribuirana brošura o besplatnoj pravnoj pomoći za korisnike usluga, te informativni leci u cijeloj BiH.

Izazovi i buduće potrebe

 1. Osiguranje daljnje pomoći za  izradu legislative o besplatnoj pravnoj pomoći u Srednje-bosanskom kantonu i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Podrška uspostavljanju dvije preostale Agencije za besplatnu pravnu pomoć i jačanje kapaciteta  postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u pogledu infrastrukture;
 3. Jačanje funkcioniranja Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći i osiguranje kontinuirane obuke;
 4. Kontinuirani rad na web stranicama sa informacijama o uslugama pravne pomoći, te bazi podataka, kako bi se podigla svijest javnosti o uslugama besplatne pravne pomoći i poboljšala komunikacija sa korisnicima.

Finansiranje projekta

Faza I Trajanje: juli 2009 – mart 2013
Finansijer
Iznos
  2012
UNDP $ 35,633
  2011
Vlada Danske $ 66,934.41
  2010
UNDP $ 200,000
Vlada Švicarske $ 104,100
  2009
UNDP/BCPR $  2,691,818.00
   
Faza II
Trajanje: jun 2013 – jun 2017
  2013 - 2016
UNDP/BCPR $ 1,143,324.47
   

Realizacija sredstava po godini

2016 $ 125,282.35
2015 $ 235,285.54
2014 $ 532,317.05
2013 $ 250,439.53
2012 $ 812,985.84
2011 $ 924,518.09
2010 $ 770,401.18

Geografska pokrivenost

UNDP UNDP širom svijeta