Projekat Evropske unije za smanjenje viškova i sigurno skladištenje municije (EU STAR)

Prevelike zalihe municije zbog rizika od moguće nekontrolisane eksplozije i dalje predstavljaju značajnu opasnost za sigurnost ljudi i zajednica u BiH. Potencijalno najgori scenario ne samo da bi ugrozio živote ljudi i infrastrukturu Ministarstva odbrane/Oružanih snaga BiH (MO/OS BiH), već takođe može predstavljati humanitarnu krizu manjih razmjera, zbog posljedica koje može imati na stanovništvo i infrastrukturu lokalne zajednice.

Prema zvaničnim podacima MO BiH iz juna 2016. godine, OS BiH su odgovorne za upravljanje oko 17.000 tona municije. Očekuje se da će biti potrebno uništiti dodatnih 6.000 tona nesigurne municije kako bi se došlo do željenog konačnog stanja, a to je održivi sistem upravljanja municijom u BiH.

Projekat EU STAR nastavlja aktivnosti u skladu sa već postignutim rezultatima i naučenim lekcijama iz projekta EXPLODE koji je finansirala Evropska unija (EU), a koji je implementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) od aprila 2013. do novembra 2016. godine, te nastavlja podržavati sveobuhvatni zajednički napor u uspostavljanju održivog sistema upravljanja municijom u BiH.

Status:

Completed

Datum početka projekta:

June 2017

Očekivani datum završetka:

April 2020

Funding Support by

Realizacija sredstava u prethodnoj godini

Misija projekta EU STAR

Misija projekta EU STAR je smanjiti rizike i opasnosti za mir, stabilnost i razvoj u BiH kroz značajno umanjenje zaliha nesigurne/nestabilne municije, kao i potpuni prenos znanja sa projekta na osoblje MO i OS BiH, doprinoseći razvoju održivog sistema upravljanja municijom u BiH.

Specifičnosti projekta EU STAR

Cilj EU STAR projekta je da se tokom trajanja projekta uništi 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju.

Projekat EU STAR će omogućiti održivu sposobnost demilitarizacije u BiH kroz prenos znanja i iskustva tokom posljednjih 6 mjeseci implementacije projekta (24+6), kroz koji će se osigurati da oprema, znanje i iskustvo budu u potpunosti prenešeni na državne vlasti kao i osigurati potpunu održivost i kontinuitet projekta u budućnosti.

EUSTAR projekat u potpunosti finansira Evropska unija u iznosu od 2,793,346.66 eura, a implementiraće se  u periodu od 1. 6. 2017. do 30. 11. 2017. godine.

 

Aktivnosti / rezultati projekta EU STAR

  1. Komponenta 1
    Uništavanje zaostataka rata – direktna pomoć u značajnom smanjenu količina municije kroz sigurno i okolišno prihvatljivo uništavanje do 3.000 tona municije, uključujući nestabilnu i nesigurnu municiju kao i kompleksne sisteme naoružanja,
  2. Komponenta 2
    Prenos znanja i iskustva o uništavanju municije – osiguravajući da sve potrebne vještine i znanje o uništavanju municije budu prenesene sa projekta i projektnih ugovarača na Oružane snage BiH.

Projekat će se implementirati u bliskoj saradnji UNDP-a, MO BiH/OS BiH, Delegacije EU i Snaga Evropske unije u BiH (EUFOR), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, i NATO štaba u BiH, kako bi se osigurala koordinacija implementacije aktivnosti na uništavanju nesigurne i nestabilne municije i kompleksnih sistema naoružanja.

 

Strategic framework / SDGs

Projekat će direktno adresirati strateške ciljeve iz Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u Bosni i Hercegovini 2016 – 2020, međunarodne i političke obaveze BiH koje proizilaze iz Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, strateški prioritet BiH koji se odražava iz nedavno predate aplikacije za pristupanje Evropskoj uniji BiH i obaveza BiH koji proizilaze iz procesa pristupanja EU, sa fokusom na pravnu stečevinu EU i poglavlja 24 – Pravda, sloboda i sigurnost, kao i obaveze BiH iz reformske agende 2015 – 2018 u oblasti Vladavine prava i dobrog upravljanja.  

Projektne aktivnosti su sačinjene da doprinesu međunarodnim obavezama BiH koje se odnose na Ugovor o trgovini oružjem (ATT), ostvarenju Cilju održivog razvoja 16“Promovisati mirna i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijeđivanju pristupa pravdi za sve, te izgradnji efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima” i UNDP-ovom strateškom planu 2014 – 2017, ishod 5 “Zemlje su sposobne da smanje vjerovatnoću od konflikta, i umanje rizik od prirodnih katastrofa uključujući klimatske promjene”.  

EU STAR projekat

Ciljevi održivog razvoja čije ostvarenje pomaže EU STAR projekat

Status:

aktivan

Početak projekta:

01. 06. 2017. godine

Završetak projekta:

30. 11. 2019. godine

Sektor:

Pravda i sigurnost

Donator

Evropska unija

Vrijednost projekta

EUR 2.793.346,66

Partneri na projektu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija, Ministarstvo odbrane/obrane BiH - Oružane snage BiH, Delegacija Evropske unije u BiH, EUFOR, OSCE, Ministarstvo spoljnih poslova SAD, Komanda NATO u BiH.

 

Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (2013-2016)
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 58. sjednici održanoj 24. jula 2013. godine usvojilo Strategiju za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (2013-2016).

UNDP UNDP širom svijeta