Projekat za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem (CIAT)

Kako bi se unaprijedila sigurnost ljudi i zajednica u Bosni i Hercegovini, a i u Evropskoj uniji i susjednim državama, UNDP u partnerstvu i uz finansijsku pomoć Vlade SR Njemačke i Vlade Francuske realizira Projekat za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem.                                                   

Unapređenje sigurnosti granica kroz sprečavanje ilegalne trgovine oružjem glavni je cilj ovog projekta kojim se Bosni i Hercegovini nastoji pomoći u usklađivanju sigurnosnih propisa, standarda i praksi sa onima u državama članicama EU poput Njemačke i Francuske.

Projekat je rezultat francusko-njemačke inicijative za sveobuhvatnu kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja (SALW) na Zapadnom Balkanu. Njegove aktivnosti su u potpunosti usklađene sa Mapom puta za pronalaženje održivog rješenja za kontrolu naoružanja na Zapadnom Balkanu do 2024. godine kojim je predviđeno da Zapadni Balkan postane sigurniji region i izvoznik sigurnosti sa sveobuhvatnim i održivim mehanizmima koji su u potpunosti usklađeni sa standardima Evropske unije (EU) i međunarodnim standardima.

UNDP projekat CIAT realizira u bliskoj saradnji sa svim nadležnim sigurnosnim institucijama i organizacijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou sa ciljem unapređenja sposobnosti i stručnosti pripadnica i pripadnika policijskih snaga kroz seriju specijaliziranih obuka. Zahvaljujući praktičnom znanju i najboljim praksama razvijenim kroz UNDP-ov Centar za kontrolu malog i lakog oružja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC) i druge projekte u sektoru pravosuđa i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, Razvojni program Ujedinjenih nacija predvodi uvođenje novih rješenja i procesa koji za rezultat imaju povećanje opšte sigurnosti granica.

Status:

Ongoing

Funding Support by

Realizacija sredstava u prethodnoj godini

U toku inicijalne faze projekta (2017-2018) 1.500 pripadnica i pripadnika policijskih snaga prošlo je obuku za otkrivanje naoružanja uz korištenje najmodernije opreme koju je osigurala Vlada Njemačke. Ukratko po završetku obuke i uvođenju novih procedura i opreme Granična policija je otkrila četiri pošiljke ilegalnog naoružanja i narkotika.                                              

Ohrabrujući rezultati u unapređenju sigurnosti granica ostvareni u inicijalnoj fazi ukazuju na ogromni potencijal projekta CIAT koji se realizira od januara 2019. godine.

Projekat CIAT će biti usmjeren na realizaciju tri konkretne mjere:

  1. Kapacitete svih policijskih agencija na svim nivoima treba unaprijediti kroz organiziranje posebnih obuka i nabavku odgovarajuće opreme za detekciju oružja;
  2. Zakonodavci u državi moraju uskladiti politike i aktivnosti usmjerene na sprečavanje ilegalne trgovine oružjem vodeći računa o njihovoj usklađenosti sa politikama i aktivnostima u Evropskoj uniji;
  3. Podrška boljoj saradnji i koordinaciji između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u cilju efikasnog sprečavanja nezakonitog krijumčarenja oružjem.

 

Misija projekta CIAT

Projekat CIAT ima za cilj unapređenje opšte sigurnosti građana i zajednica u Bosni i Hercegovini i u EU kroz unapređenje kapaciteta i sposobnosti te podršku Ministarstvu sigurnosti, odnosno Graničnoj policiji BiH kao njegovom tijelu, te policijskim agencijama na kantonalnom i entitetskom nivou u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem u Bosni i Hercegovini.

Više o projektu CIAT

Kapaciteti Granične policije BiH za borbu protiv nezakonite trgovine oružjem biće unaprijeđeni kroz nabavku specijalizirane opreme posljednje generacije zahvaljujući kojoj će zaplijenjeno naoružanje biti detektirano na 55 međunarodnih graničnih prelaza u zemlji. Pored toga, na procesuiranju ovih krivičnih djela sinhronizirano će raditi više od 1.500 pripadnica i pripadnika policijskih snaga, koji su već prošli obuku u okviru projekta CIAT, uz primjenu novih procedura koje su također bile predmet obuke organizirane u okviru projekta. Ova stručna znanja biće prenesena svim ostalim policijskim agencijama na osnovu čega će te agencije izraditi vlastite procedure i organizirati obuku za 2.000 pripadnica i pripadnika policije iz svih agencija.

Također, naročita pažnja će biti posvećena unapređenju međuagencijske saradnje na državnom i regionalnom nivou čime će biti obuhvaćeno pet ministarstava na državnom nivou i tri agencije za provođenje zakona koje učestvuju u legalnom izvozu/uvozu/transportu naoružanja u Bosni i Hercegovini. Ova razmjena informacija i najboljih praksi biće ostvarena kako na državnom tako i na regionalnom nivou sa tri susjedne države, Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

Troškovi realizacije projekta CIAT za period od 40 mjeseci iznose 2,7 miliona EUR.

Aktivnosti / rezultati projekta CIAT

Komponenta 1

Dalje jačanje kapaciteta Granične policije BiH kroz organiziranje obuka i unapređenje postojećih IT kapaciteta – U okviru projekta biće provedena detaljna analiza potreba GP BiH te predložene dodatne mjere neophodne za efikasno pružanje podrške GP BiH u narednom periodu. Nakon obuke organizirane za 1.500 pripadnica i pripadnika GP BIH, u okviru projekta će se organizirati stručne obuke za istražitelje i inspektore koji direktno učestvuju u radu na slučajevima ilegalne trgovine oružjem.

Komponenta 2

Unapređenje operativne saradnje između GP BiH i drugih državnih organa u sprečavanju, otkrivanju, provođenju istraga i odvraćanju od nezakonite trgovine SALW, municijom i eksplozivnim sredstvima.      

Druga komponenta projekta posvećena je unapređenju međuinstitucionalne saradnje. Sve policijske agencije na kantonalnom i entitetskom nivou biće upoznate sa procedurama izrađenim za potrebe Granične policije BiH, a u okviru projekta biće omogućena izrada procedura za svaku od ovih agencija u skladu sa njihovim potrebama.  Posebna pažnja će se posvetiti osmišljavanju zajedničkih obuka za GP BiH i ostale agencije, uz podršku tužiteljstava, čime će projektom biti obuhvaćen kompletan tok istrage i oduzimanja naoružanja u stvarnim situacijama. U okviru ovog projekta, ukupno 2.000 pripadnika i pripadnica policijskih snaga iz svih policijskih agencija u zemlji proći će obuku o načinu otkrivanja i procesuiranja nezakonite trgovine oružjem. Ove obuke će biti jedinstvene s obzirom na to da podrazumijevaju zajednički rad i učešće različitih agencija čime se jača policijska saradnja. Bosna i Hercegovina će na ovaj način dobiti jedan sinhroniziran pristup otkrivanju i oduzimanju ilegalnog oružja koji će se primjenjivati u svim policijskim agencijama.

Komponenta 3

U okviru projekta će za GP BiH biti nabavljena posebna specijalistička oprema za uobičajene provjere na graničnim prelazima i za patroliranje duž granice. Za potrebe redovnih provjera  u okviru projekta će biti nabavljeni skeneri, endoskopi i detektori. Endoskopi i detektori nabavljeni u 2018. godini pokazali su se efikasnim u četiri slučaja otkrivanja i oduzimanja ilegalnog naoružanja i narkotika. Pored toga, za potrebe patroliranja duž granice u okviru projekta će biti nabavljene termovizijske kamere i dvogledi. U okviru projekta će također biti nabavljena i određena količina opreme za detekciju za sve policijske agencije u zemlji za koje će biti organizirana obuka.

Projekat će kroz ove tri komponente prvenstveno osposobiti GP BiH i ostale policijske agencije za efikasniju borbu protiv ilegalne trgovine oružjem na taj način doprinoseći  ostvarivanju težnji zemlje za pridruživanjem  EU i ispunjavanju standarda u skladu sa državnim i međunarodnim obavezama.

Strateški okvir / SDG

Projekat će doprinijeti realizaciji Programa održivog razvoja  do 2030. godine i ostvarivanju SDG 16 „Promovirati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, omogućiti svima pristup pravdi i izgraditi efikasne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima“. Projekat će naročito doprinijeti ostvarivanju potcilja SDG 16.4.  „Do 2030. godine značajno smanjiti  nezakonite tokove novca i oružja, unaprijediti pronalaženje i vraćanje ukradene imovine i boriti se protiv svih oblika organiziranog kriminala“. To će se postići kroz ciljano osposobljavanje, obuku i međuagencijske aktivnosti koje će za rezultat imati bolju saradnju između nadležnih sigurnosnih institucija u BiH u sprečavanju ilegalne trgovine oružjem.        

Pored toga, projekat će kroz svoje aktivnosti praktično doprinijeti ostvarivanju SDG 5 s obzirom na to da će doprinijeti osnaživanju žena. Žene će uglavnom koordinirati aktivnosti vezane za rad policije u zajednici u okviru projekta i učestvovati u izradi novih planova rada potvrđujući tako svoju ulogu u sistemu GP BiH. Projekat je u skladu sa Strateškim planom UNDP-a za period 2018 – 2021. i njegovim Učinkom 3 „Jačanje otpornosti na sukobe i krize“ s obzirom na to da je GP BiH dobila, po prvi put, proceduru za reagiranje u vanrednim situacijama u slučaju otkrivanja većih količina naoružanja i eksplozivnih sredstava na graničnim prelazima.

Trening Granične policije BiH - otkrivanje krijumčarenog oružja

Ciljevi održivog razvoja čijem ostvarivanju projekat CIAT doprinosi

Status:

u toku

Početak projekta:

01. 01. 2019. godine

Okvirni datum završetka:

31. 12. 2021. godine

Područje:

Pravda i sigurnost

Donatori

Savezna Republika Njemačka

Republika Francuska

Vrijednost projekta

2,7 miliona eura

Glavni partneri:

Ministarstvo sigurnosti BiH (MS), Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), svih 13 enitetskih i kantonalnih policijskih agencija / ministarstava unutrašnjih poslova

 

UNDP UNDP širom svijeta