Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast

Čime se projekat bavi?

 Dinarske Alpe

Sektor turizma u Bosni i Hercegovini (BiH) je jedna od svijetlih tačaka na ekonomskom radaru države. Iako ohrabrujući, učinak turističke industrije je daleko ispod potencijala zbog raznih izazova kao što su nerazvijenost i neadekvatno upravljanje mnogim turističkim dobrima, nedovoljno razvijena turistička infrastruktura i smještajni objekti, slabe institucionalne i poslovne veze unutar samog sektora, ali i sa drugim srodnim sektorima, kao i, još uvijek, loša globalna slika BiH koju je potrebno promijeniti putem djelotvornog brendiranja države i marketinških kampanja.

Via Dinarica je koncept koji povezuje sedam država i teritorija kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi: od Slovenije do sjeverne Albanije. Srce ove „mega staze“, slične stazama Via Alpina i Apalači, je u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.  

Ovaj projekat je inicijativa USAID-a i UNDP-a, koji se fokusira na dio Via Dinarice u BiH i koji se provodi u saradnji sa lokalnim partnerima. Osmišljena je sa sveukupnim ciljem da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.

Via Dinarica je platforma koja služi za promociju i razvoj lokalnih zajednica i malih poduzeća aktivnih na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou u oblasti ugostiteljstva, usluga i turizma, kao i poljoprivrede i kulturnog nasljeđa.

Šta mi radimo?

 Katun u mjestu Gradina iznad sela Umoljani, gdje posjetioci mogu kupiti organski domaći džem, sok i med

Cilj projekta je uspostava koridora Via Dinarica, sa svoje tri glavne staze – bijelom, zelenom i plavom – kao turističkog proizvoda lokalnih zajednica koje tu žive i njime upravljaju, a koji osigurava održive prihode širokom spektru aktera. U svrhu postizanja ovog cilja, projekat Via Dinarica će:

 • Procijeniti i mapirati sve tri staze Via Dinarice u BiH;
 • Unaprijediti turističku infrastrukturu i ojačati kapacitete pružatelja turističkih usluga duž staza;
 • Promovirati, tržišno plasirati i ojačati identitet Via Dinarice u državi i inostranstvu; i
 • Podržati uspostavu partnerskih mreža i saradnju među relevantnim akterima duž staza Via Dinarice u BiH, kao i sa višim organima vlasti.

Šta smo do sada postigli? Selo Ljuta na planini Treskavica u Bosni i Hercegovini

Neki od već ostvarenih rezultata u prvoj projektnoj godini:

 • Uspostavljena saradnja s državinim i entitetskim ministarstvima, velikim brojem lokalnih zajednica i širokim spektrom nevladinih organizacija i poduzeća iz oblasti turizma u prirodi, koji su locirani na stazama Via Dinarice;
 • Više od 300 km bijele i zelene staze Via Dinarice procijenjeno i obilježeno GPS koordinatama;
 • 450 filtera za vodu distribuirano stanovništvu u poplavama pogođenom području duž zelene staze Via Dinarice;
 • Kompletirana procjena: a) planinarskih domova, kuća i skloništa; b) privatnih smještajnih objekata i c) pružatelja usluga iz oblasti turizma u prirodi, na bijeloj stazi Via Dinarice;
 • Razvijene i objavljene šeme malih grantova za: a) planinarske domove, kuće i skloništa; b) privatne smještajne objekte, c) poduzeća aktivna u oblasti turizma u prirodi na bijeloj stazi Via Dinarice, d) organizacije dvojakog kapaciteta iz područja koja su bila ugrožena poplavama duž zelene staze Via Dinarice, aktivnim u oblasti turizma u prirodi, a koje su učestvovale u akcijama spašavanja i izgubile vlastitu opremu tokom poplava koje su zadesile BiH u 2014. godini;
 • Kroz turističke radionice, ojačani kapaciteti preko 40 nevladinih organizacija i pružatelja turističkih usluga, koji su locirani duž staza Via Dinarice.

Galerija fotografija

Hand-knit Bosnian Slipper Socks

Nastavak aktivnosti

 • Pružiti podršku održivoj rehabilitaciji i valorizaciji javnih i privatnih turističkih dobara duž staza, sa sveukupnim ciljem povećanja konkurentnosti i stvaranja dodatne vrijednosti integriranoj turističkoj ponudi;
 • Učvrstiti vrijednosti turističkih destinacija i ostalih lokaliteta preporučenih za posjetu na stazama Via Dinarice, kroz unaprijeđenje kvalitete turističkih objekata, infrastrukture i turističkih usluga;
 • Unaprijediti vještine i kapacitet lokalnih, ekonomskih i javnih aktera potrebnih za razvoj održivog i integriranog turističkog proizvoda i poslovnih praksi, time direktno pomažući zapošljavanje i ostvarenje prihoda u lokalnoj zajednici; i
 • Promovirati Via Dinaricu i obilje njenih prirodnih i kulturalnih resursa i potencijala, time doprinoseći stvaranju nove i pozitivne slike države i regije.

 

Ko finansira projekat?

DONATOR DONIRANI IZNOS
USAID $ 984.258
UNDP $ 502.748

UNDP UNDP širom svijeta