Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Čime se projekat bavi?

Oblikovanje vizije za budući sistem strateškog planiranja u Republici Srpskoj Oblikovanje vizije za budući sistem strateškog planiranja u Republici Srpskoj

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pokrenut je 2008. godine kao zajednička incijativa Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini (BiH), s ciljem usklađivanja integriranog i inkluzivnog strateškog planiranja na lokalnom nivou.  U okviru prethodne dvije faze, ILDP je pružio značajan doprinos u standardizaciji strateških načina planiranja i razvoja na lokalnim nivoima vlasti,  te podržao 40 opština i gradova širom BiH u kreiranju i implementiranju njihovih strategija razvoja. Taj način planiranja je korišten i na kantonalnom nivou i za svih 10 kantonima je pružena podrška u izradi njihovih strategija integriranog razvoja. Projekat je također pomogao u kreiranju temelja za osnivanje sistema strateškog planiranja na nivou entitea, uključujući finansijske mehanizme koji pružaju ciljanu podršku provedbi lokalnih razvojnih prioriteta širom zemlje. U okviru faze konsolidacije, ILDP nastoji povećati i integrirati stvaranje znanja i sistema koji su započeti u 2008 godini.
 
ILDP se implementira u partnerstvu  sa Vladom Švicarske, te Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom za pravdu Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i samouprave Republike Srpske, Savezima općina i gradova Federacije BiH i Republike Srpske i partnerskim jedinicama lokalne samouprave.

Šta mi radimo?

Unapređenje obrazovnih objekata u ruralnim područjima u općini Doboj Istok.Unapređenje obrazovnih objekata u ruralnim područjima u općini Doboj Istok.

ILDP pomaže domaćim partnerima da afirmišu i sistem funkcionalnog planiranja i upravljanja razvojem na nižim nivoima vlasti, koji će ojačati učinkovitu provedbu javnih politika i time doprinijeti boljim rezultatima razvoja. Mehanizmi javnog finansiranja na nivou entiteta će osnažiti sistem i osigurati vertikalnu povezanost između javnih fondova viših nivoa vlasti i lokalnih prioriteta. Takođe, doprinijet će poboljšanju javnih usluga na lokalnom nivou,  te rastu prihoda stanovništva i boljoj kvaliteti života. U fazi konsolidacije, ILDP će podržati 30 jedinica lokalne samouprave i 10 kantona u jačanju kapaciteta da bi mogli efikasno zadovoljiti potrebe građana i ubrzati razvoj putem inkluzivnog, odgovornog i na rezultatima zasnovanom sistemu planiranja i upravljanja razvojem.
 
ILDP pruža podršku domaćim partnerima na nižim nivoima vlasti (entiteti, kantoni, Brčko Distrikt, gradovi i opštine), da afirmiraju funkcionalan sistem planiranja i upravljanja razvojem, i ostvare tri glavna rezultata:
1.    Prvi rezultat: Strukture zadužene za planiranje na nivou eniteta usmjeravaju sistem planiranja i upravljanja razvojem, koji karakteriše vertikalna i horizontalna kordinacija i veća odgovornost prema građanima;
2.    Drugi rezultat: Jedinice lokalne samouprave i kantonalne vlasti efikasno zadovoljavaju potrebe građana i ubrzavaju rast putem inkluzivnog planiranja i upravljanja razvojem;
3.    Treći rezultat: Građani i socio-ekonomski partneri preuzimaju proaktivne uloge u upravljanju razvojem i imaju koristi od unaprijeđenih javnih usluga

Šta smo do sada postigli?  • Gotovo 8 godina, ILDP je radio na sistematizaciji strateškog planiranja i upravljanja razvojem nižih nivoa vlasti u državi, otvarajući tako put za sveobuhvatan uvezan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u BiH.
  • ILDP je podržao kreiranje standardiziranog metodološkog pristupa u razvoju planiranja na lokalnom nivou, što je rezultiralo da je preko 50% jedinica lokalne samouprave širom države pripremilo svoje razvojne strategije na integriran način. Procesi planiranja su bili vođeni principima održivog razvoja i socijalne uključenosti;
  • ILDP je pružio značajan doprinos uvođenju sistemskog pristupa upravljanja razvojem na lokalnom nivou u 40 općina i gradova širom države, što je rezultiralo time da su lokalne razvojne strategije bile ključne platforme za pripremu budžeta i investicija jedinica lokalne samouprave;
  •  Pristup planiranju i upravljanju razvojem na lokalnom nivou je uspješno prenesen i na kantonalni nivo u FBiH. Svih deset kantona je usvojilo razvojne strategije koje su kreirane na inkluzivan i participativan način, koji je uključivao i jedinice lokalne samouprave u tim kantonima;
  • ILDP je otvorio put za usvajanje novih regulatornih okvira za planiranje i upravljanje razvojem u oba entiteta. U FBiH projekat je podržao partnere u participativnoj izradi Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, koji je usvojen u 2017. godini, i kojim je uspostavljen cjelokupan sistem strateškog planiranje i upravljanja razvojem u ovom entitetu. Slična podrška je bila ponuđena i partnerima u Republici Srpskoj.
  • ILDP je podržao osnivanje lokalnih razvojnih Finansijskih mehanizama na nivou entiteta, kao sredstvo javnog finansiranja, koje treba da ojača vertikalnu koherentnost javnih politika na svim nivoima vlasti i podrži provedbu prioriteta definisanih u lokalnim strategijama.
  • Od uspostave u 2014, oba entitetska finansijska mehanizma su dodijelili preko USD 3,5 miliona za 44 projekta lokalnog razvoja na konkurentskim osnovama. Ti projekti su poboljšali kvalitet usluga u sektorima javne uprave, zdravstva, obrazovanja i komunalnih usluga za više od 103.000 građana (uključujući 17.062 građana iz marginaliziranih grupa), te doprinijeli povećanju prihoda za  2.400 građana i kreiranju 529 novih radnih mjesta. Oslanjajući se na rad ILDP-a, EU pruža dodatnu finansijsku potporu ovim mehanizmima finansiranja, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Očekivani rezultati projekta tokom ILDP faze konsolidacije:

•    Funkcionalni sistem planiranja i upravljanja razvojem na nižim nivoima vlasti doprinosi boljem kvalitetu života građana i integraciji BiH u EU.
•    Poboljšana implementacija strategija razvoja i pružanja usluga na nižim nivoima vlasti.
•    Smanjene ekonomske, društvene  i teritorijalne nejednakosti putem kordiniranog pristupa aktera na državnon nivou i nižim nivoima vlasti.
•    Ojačana ukupna sposobnost primanja sredstava (uključujući finansijska sredstva iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć -IPA II) na lokalnim i kantonalnim nivoima vlasti, i omogućeni dodatni finansijski izvori za realizaciju razvojnih prioriteta i zadovoljavanje potreba građana
•    Povećana uključenost građana u javni životi i procese donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i provođenje veće kontrolu nad rezultatima rada svojih vlada

Ko finansira projekat?

Partneri
Iznos (u dolarima)
Vlada Švicarske $  5.060.729
UNDP $  404.858
Ukupni budžet
$  5.465.587

Geografska pokrivenost

UNDP UNDP širom svijeta