Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) (faza 1)

Čime se projekat bavi?

Print

Lokalni organi vlasti  su nivoi vlasti koji su najlakše dostupni građanima, a također posjeduju i najveći razvojni potencijal. Općinske uprave su takođe i najdinamičniji akteri vlasti, koji su svjesni potrebe stvaranja boljih uslova života i pomoći u kreiranju radnih mjesta za svoje građane. Politički zastoji, kao i kompleksno ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini (BiH), međutim, urotili su se da uspore tempo reformi, obeshrabre investiranje i pogoršaju rastuće socijalne nejednakosti.


Lokalne vlasti, kao ključne institucije koje pružaju osnovne javne usluge u BiH, nastavljaju da se suočavaju sa nezadovoljstvom korisnika,  pitanjima kvalitete usluga, te održivosti i pristupa, koji je posebno problematičan u ruralnim područjima. Trenutno, manje od 40%*  stanovništva u zemlji ima priključke na javni sanitarni sistem, dok se 90%**  od prikupljenih otpadnih voda pušta u vodotoke bez ikakvog tretmana, što rezultira ozbiljnim zagađenjima i prirodne vode i tla. Osim toga, većina vodovoda u zemlji nisu finansijski u potpunosti samoodrživi, što predstavlja dugoročni rizik na planu vodosnabdijevanja.


Kao odgovor na te izazove, Vlada Švicarske pokrenula je 2016. godine Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). Projekat je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u domenu  Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.

*Strategiija upravljanja vodama FBiH (2010-2022);

**Strategija upravljanja vodama RS (2015-2024)

Kako će MEG projekt doprinijeti poboljšanju usluga vodosnabdijevanja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u BiH?

MEG (2)


MEG projekt će nastojati da poboljša općinske kapacitete, pružajući pomoć u primjeni kvalitetnih javnih politika i upravljanja procesima, što treba da inicira uzajamno djelovanje lokalnih donosioca odluka i građana, te podrži kapitalne investicije za pokretanje održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Ove aktivnosti bit će realizovane u saradnji sa 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (koji su na konkurentan način izabrane iz šire grupe od 31 potencijalnog kandidata među jedinicama lokalne samouprave), te kompanija iz privatnog sektora, relevantnim institucijama na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.


Za podršku i održavanje promjena uvedenih na na lokalnom nivou, MEG projekt će podsticati poboljšanja regulatornog okvira u skladu sa  relevantnim EU standardima, i prema decentralizovanom i unaprijeđenom sistemu pružanja usluga.


Projekat će podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700.000 građana, uključujući i 40.000 socijalno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i poboljšanih uvjeta za razvoj privrednog sektora.

Očekivani rezultati MEG projektaU okviru realizacije MEG projekta, očekuju se sljedeći rezultati:

  • Rezultat 1: Jedinice lokalne samouprave, koje su podržane putem MEG projekta, primjenjuju efikasne sisteme upravljanja razvojem koje odlikuje jači legislativni nadzor i veća odgovornost prema građanima.

MEG projekt će podržati općinska vijeća i administraciju u jedinicama lokalne samouprave, i to putem razvoja kapaciteta i poboljšanja koja će dovesti do kvalitetnih javnih politika i sistema upravljanja. Posebna pažnja će biti pružena općinskim vijećima u jedinicama lokalne samouprave, u jačanju njihove ulogu u demokratskom sistemu na lokalnim nivoima. To između ostalog podrazumijeva praktične obuke na tim poslovima, te preglede i podršku unapređenju organizacije vijeća lokalne samouprave, kao i procedura i njihove interakcije sa građanima i jačanje odgovornosti prema građanima.

  •  Rezultat 2: Građani i kompanije na izabranim lokacijama će imati koristi od dobre kvalitete usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave u okološnim i ekonomskim sektorima.

S ciljem poboljšanja svih javnih usluga koje pružaju  jedinice lokalne samouprave, a posebno onih koji se odnose na sektore zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja, MEG projekat će početi od vodosnabdijevanja i kanalizacije, kao i usluga koje se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja. Podrška za pružanje drugih usluga, poput upravljanja čvrstim otpadom, je takođe jedna od opcija, a to će zavisiti od konkretnih prioriteta partnerskih jedinica lokalne samouprave. Takođe, moguće je  podržati više međusobno povezanih oblasti, i to u sektoru zelene ekonomije gdje bi se povećale ekonomske mogućnosti, uz osiguranje zaštite životne sredine.

  •  Rezultat 3: Poboljšanje regulatornog okvira na višim i lokalnim nivoima vlasti, i proaktivno umrežavanje će ubrzati reforme specifične za pojedine sektore, te omogućiti efikasnije pružanje javnih usluga na lokalnom nivou.

MEG projekat će podržati lokalne organe vlasti, kao i institucije vlasti na višim (kantonalnim, entitetskim, državnim) nivoima, u poboljšanju regulatornog okvira, s posebnim naglaskom na ekonomske i okolišne sektore te javne službe koje se bave ovim pitanjima. Osim toga, projekt će podržati odabrana kantonalna i entitetska ministarstava u poboljšanju procesa kreiranja javnih politike i razvoju kapaciteta. Podrška će biti pružena i postojećim profesionalnim mrežama, s obzirom na njihovu ključnu ulogu u poboljšanju dobre prakse upravljanja jedinicama lokalne samouprave u cjelini, a  posebno u segmentu pružanja javnih usluga.

Kako bi MEG projekt mogao doprinijeti realizaciji Ciljeva održivog razvoja (COD/SDG)?

Cilj održivog razvoja 6:  Čista voda i sanitarni uslovi - Osigurati sanitarne uslove i pristup pitkoj vodi za sve

Podrška će biti pružena jedinicama lokalne samouprave u procjeni i ublažavanju rizika za vodosnabdijevanje i sisteme odvođenja otpadnih voda,  koji proizilazi iz prirodnih nepogoda kao što su poplave i klizišta. Rizici od zagađenja vode će također biti pažljivo ispitani da bi se smanjili i ublažili rizici od izbijanja zaraznih bolesti koji se mogu javiti kao posljedica prirodnih katastrofa.

Cilj održivog razvoja 10: Smanjenje nejednakosti-Smanjiti nejednakost između i unutar država

SDG ikone latinica

MEG projekat će podržati jedinice lokalne samouprave u osmišljavanju javnih politika i pružanja javnih usluga na način koji podržava pristup za marginalizirane skupine - posebno u oblasti vodosnabdijevanja, kao i pristup do mogućnosti zapošljavanja. Socijalno isključene grupe uključuju nezaposlene žene i mlade, dugotrajno nezaposlene osobe; osobe sa invaliditetom; povratnike i interno raseljena lica; Rome.

Cilj održivog razvoja 11: Održivi gradovi i zajednice - Učiniti gradove i naselja inkluzivnim, bezbjednim, izdržljivim i održivim

SDG ikone latinica

MEG projekat će u potpunosti raditi u okviru postojećih institucionalnih okvira i sistema, umjesto stvaranja paralelnih struktura i procesa, što omogućava prilagođenu podršku i pomoć, optimalno korištenje resursa i održive rezultate na nivou sistema.

Cilj održivog razvoja 16: Mir, pravda i snažne institucije-Promovisati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

SDG ikone latinica

MEG projekat će nastojati da integriše pitanja socijalne inkluzije u svim fazama ciklusa javne politike, kao i putem pomoći poboljšanom  pristupu javnim uslugama. Projekat će na taj način raditi sa svim a lokalnim akterima da bi ih senzibilizirao i učinio odgovorniji prema potrebama i pitanjima socijalne inkluzije.

Ko finansira MEG projekat?

2016. - 2020.
DONATOR
 IZNOS
Vlada Švicarske
11.450.000 CHF

Lista jedinica lokalne samouprave izabranih za učešće u MEG projektu: 11 u Federaciji BiH, 7 u Republici Srpskoj

No.   
Opštine i gradovi Kanton 
Entitet
1. Bihać Unsko-sanski kanton FBiH
2.
Bosanska Krupa Unsko-sanski kanton FBiH
3.   
Cazin Unsko-sanski kanton FBiH
4. 
Doboj       
  RS
5. 
Gračanica      
Tuzlanski kanton FBiH
6.
Gradačac     
Tuzlanski kanton FBiH
7. 
Gradiška      
  RS
8. 
Kalesija    
Tuzlanski kanton FBiH
9.   Kostajnica      
  RS
10. 
Kozarska Dubica       
  RS
11.
Prijedor       
  RS
12.   Prnjavor      
  RS
13. 
Sanski Most       
Unsko-sanski kanton FBiH
14.   Teslić      
   RS
15.   Tešanj      
Zeničko-dobojski kanton FBiH
16. Tuzla  
Tuzlanski kanton FBiH
17. Velika Kladuša 
Unsko-sanski kanton FBiH
18.
Žepče Zeničko-dobojski kanton
FBiH

* The boundaries and names shown and the designations used on the maps on this site do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

UNDP Around the world