Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi

Čime se projekat bavi?

MIAProject

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji živa je svrstana u jednu od 10 hemikalija sa najštetnijim uticajem po javno zdravlje. Nažalost, zagađivanje živom još uvijek se ne rješava na odgovarajući način u Bosni i Hercegovini (BiH). Proizvodnja na lokalnom nivou ne postoji, ali BiH ne raspolaže sa informacijama o uvozu proizvoda i hemikalija koje sadrže živu ili njene spojeve, korištenju žive u različitim industrijskim procesima ili značajnim izvorima ispuštanja žive u okoliš.

Ujedno sve je veća zabrinutost zbog opasne prirode antropogenih emisija i ispuštanja žive i njenih spojeva koji imaju štetne posljedice po ljudsko zdravlje i okoliš.  Iz ovog razloga važno je izvršiti procjenu trenutne situacije upravljanja živom i izazove kako bi se postavili ključni   prioriteti za BiH po ovom pitanju. Ovaj proces predstavlja i obavezu BiH kako bi se ispunili međunarodni zahtjevi i proces pridruživanja Evropskoj uniji.

U 2016. godini Bosna i Hercegovina je obezbijedila sredstva od Globalnog fonda za okoliš za realizaciju Projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi”. Projekt implementira UNDP, a partneri u realizaciji aktivnosti su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta BiH.

Minamatska konvencija o živi predstavlja globalni sporazum čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od različitih uticaja žive i proizvoda koji sadrže živu. Konvencija je usvojena u oktobru 2013. godine u Japanu.

Šta mi radimo?

Projekt će izvršiti inicijalnu procjenu stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupom Minamatskoj konvenciji o živi i uspostavili temelji za njenu buduću provedbu.

Procjena stanja žive će se pripremiti u skladu sa GEF-ovim smjernicama (GEF/C.45/Inf.05 stav 19) kroz implementaciju četiri komponente, kao i pete komponente o integrisanju identificiranih prioriteta po pitanju žive.

 1. Poduzeti procjenu zakonskih propisa i politika po pitanju provođenja odredbi Konvencije
 2. Poduzeti inicijalnu procjenu stanja žive u sljedećim kategorijama:
 • skladišta žive i/ili živinih spojeva i procedure uvoza i izvoza, uključujući i procjenu uslova skladištenja;
 • zalihe žive, uključujući izvore, aktivnosti recikliranja i količine;
 • sektori koji koriste živu i količine na godišnjem nivou, uključujući proizvodne procese i proizvode kojima je dodata živa (u Bosni i Hercegovini nema vađenja/iskopavanja zlata koje se obavlja u manjem obimu i u zanatske svrhe (eng. Artisanal and Small Scale Gold Mining -ASGM));
 • trgovanje živom i spojevima koji sadrže živu.
 1. Identificirati izvore emisije žive i izvore ispuštanja žive u tlo i vodu.
 2. Procijeniti institucionalne potrebe i kapacitete za implementaciju Konvencije.
 3. Integrirati prioritete Bosne i Hercegovine po pitanju žive u politike i planove kako bi se povećao značaj prioritetnih intervencija po pitanju žive.

Paralelno će se podizati svijest rizičnih grupa stanovništva kao i institucionalni kapaciteti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini kako bi se kreiralo okruženje u kojem će sve interesne strane imati tačne informacije o okolnostima po pitanju stanja žive.

Projekt doprinosi:

 • Kreiranju temelja za implementaciju Konvencije, nakon što joj BiH pristupi
 • Ispunjavanju međunarodnih i obaveza BiH nastalih u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji
 • Smanjenju štetnih uticaja žive na javno zdravlje i okoliš

Projekt se realizuje kroz dvije komponente:

 • Uspostava poticajnog okruženja za pristupanje BiH Minamatskoj konvenciji -  uspostavljanje radne grupe za regulisanje pitanja žive u BiH, analiza politika, regulatornog okvira i institucionalnih kapaciteta za implementaciju Konvencije, podizanje svijesti donosioca odluka i rizičnih grupa stanovništva o uticaju žive na zdravlje i okoliš, uvrštavanje minimalno jedne prioritetne intervencije po pitanju žive u politike/planove u BiH
 • Priprema profila BiH i izvještaja o inicijalnoj procjeni stanja žive - jačanje institucionalnih kapaciteta za realizaciju Konvencije, realizacija inicijalne procjene stanja žive, priprema Izvještaja o inicijalnoj procjeni o stanju žive u BiH

Očekivani rezultati Projekta:

 • Uspostavljena radna grupa za regulisanje pitanja žive u BiH sa najmanje dva sastanka održana tokom trajanja Projekta
 • Pripremljen Izvještaj o procjeni postojećeg i potrebnog strateškog i legislativnog okvira i institucionalnih kapaciteta za provođenje Konvencije
 • Realizovane aktivnosti podizanja svijesti o živi za donosioce odluka i rizične grupe stanovništva
 • Najmanje jedna prioritetna intervencija po pitanju žive integrisana u postojeće BiH politike/planove
 • Organizovana obuka kako bi započele aktivnosti izrade inventara žive
 • Inventar žive proveden i opis sektora po korištenju žive pripremljen
 • Pripremljen Izvještaj inicijalne procjene o stanju žive u BiH (MIA izvještaj) za pristupanje i provođenje Konvencije

Šta smo postigli do sada?Realizovane aktivnosti:

Aktivnosti u toku:

Ko finansira projekat?

Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca uz budžet od 200.000 američkih dolara.

 

2016

GEF

$  92,000

2017

GEF

$  108,000

UNDP UNDP širom svijeta