Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini

Čime se projekat bavi?

Sistem za analizu rizika od katastrofa (DRAS)

Katastrofe nepovoljno utiču na privredni rast zemlje ugrožavajući postignute rezultate razvoja te uzrokujući ljudske žrtve i ekološke štete. Značajno povećani gubici uzrokovani katastrofama u Bosni i Hercegovini (BiH) tokom proteklih decenija - efekti klimatskih promjena koji se manifestuju u učestalijim ekstremnim vremenskim događajima poput poplava iz maja 2014.godine - signaliziraju da je neophodno raditi na sveobuhvatnom smanjenju rizika od katastrofa (Disaster Risk Reduction - DDR).

DRR je sistematičan pristup utvrđivanju, procjeni, prevencij i odgovoru na katastrofe koji počiva na razumijevanju da su katastrofe posljedica loših razvojnih odluka. Rješavanje ovog problema prevazilazi kapacitete civilne zaštite te je potrebno uključiti sve relevantne sektore društva. S obzirom da je struktura upravljanja DRR-om u BiH decentralizovana i složena, međuinstitucionalna koordinacija i efikasan DRR ostaje izazov.

Katastrofe sa kojima se suočava BiH su poplave, klizišta, šumski požari, mine i neeksplodirana ubojita sredstva, ekološka/hemijska kontaminacija, zemljotresi, ekstremna hladnoća i snježne padavine i klimatske promjene.

Šta mi radimo?

Od 2103. godine UNDP u Bosni i Hercegovini realizuje projekt “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini” koji finansiraju Ministarstvo prostornog planiranja Federacije BiH (FBiH), općine iz Federacije BiH, Republika Turska i UNDP.

Projekt ima za cilj da podrži napore na unapređenju okvira za upravljanje rizicima od katastrofa sa posebnom fokusom na jačanje otpornost jedinica lokalnih samouprava koje su najdirektnije pogođene katastrofama i klimatskim rizicima u Bosni i Hercegovini.
 

Projekt se oslanja na ranija iskustva i inicijative u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i drugih lokalnih inicijativa u BiH, kao i globalnu stručnost UNDP-a kod prevencije katastrofa i oporavka.

Projekt se realizuje kroz dvije komponente:

  • Unaprijeđen ambijent za smanjenje rizika od katastrofa - jačanje institucionalnog i okvira politika za DRR kroz podršku naporima Platformi za smanjenje rizika od katastrofa na državnom i entitetskom nivou, izrada relevantnih planova i studija.
  • Osnaženo upravljanje rizicima od katastrofa na lokalnom nivou -  unaprjeđenje otpornost jedinica lokalne samouprave koje su najdirektnije pogođene katastrofama i klimatskim rizicima.


Očekivani rezultati Projekta:

  • Podrška državnoj i entitetskim platformama za smanjenje rizika od katastrofa
  • Podrška u izradi relevantnih planova i studija u skladu s postojećim politikama i zakonima
  • Osiguravanje alata i podrške za uključivanje DRR u razvojne planove
  • Jačanje kapaciteta za pripravnost i odgovor na katastrofe
  • Unapređenje procjena rizika od katastrofa na lokalnom nivou korištenjem novih tehnologija
  • Realizacija strukturalnih mjera za smanjenje rizika od klizišta i poplava 10 jedinica lokalne samouprave

Šta smo do sada postigli?UNDP UNDP širom svijeta