Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini

Čime se projekt bavi?

undp-kgz-goal--wash-launch

Dugoročni izazov za sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini je nedostatak finansijske održivosti vodovodnih preduzeća. Kapaciteti za adekvatno finansijsko planiranje i upravljanje su ograničeni, a računovodstvene prakse nisu usklađene sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva i međunarodnih profesionalnih standarda. Bez sistema upravljanja, vodovodna preduzeća nisu u mogućnosti investirati u opremu, održavanje infrastrukture, razvoj, niti obračunati stvarnu cijenu za usluge. Ako se institucionalne slabosti ne otklone, nastaviće se problemi sa isporukom i kontrolom kvaliteta vode.

CILJ PROJEKTA
Doprinijeti održivom razvoju komunalnih preduzeća koja pružaju kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda obezbijeđenjem zdravog životnog okruženja stanovništvu, uz paralelno jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije.

Šta mi radimo?

U sklopu Projektnih aktivnosti pripremljena su dva dokumenta: "Studija o najboljem načinu administrativnog pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja,  odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda" i "Metodologija za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini", koji čine osnovu za testiranja metodologije u dvije jedinice lokalne samouprave i njihovim komunalnim preduzećima.  

KLJUČNE AKTIVNOSTI

 • Testirati Metodologiju u vodovodima općina Tešanj i Teslić, kako bi se unaprijedila finansijska i operativna održivosti komunalnih preduzeća
 • Podizati svijest i jačati kapacitete ključnih aktera za usvajanje i implementaciju metodologije
 • Podizati svijest o važnosti uključivanja nacrta metodologije za određivanje cijena i regulatornog/ih tijela u strukturu BiH legislative koja uređuje pružanje komunalnih usluga, sa ciljem uspostave regulatornog tijela na odgovarajućem administrativnom nivou, kako bi se izvršila primjena tarifne metodologije koja će omogućiti dugoročno održivo poslovanje komunalnih preduzeća

Šta smo do sada postigli?Realizovane aktivnosti:

 • U okviru Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH načelnicima i općinskim vijećnicima predstavljena metodologija
 • Održane tematske radionice u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli za 50 predstavnika nevladinog sektora
 • Organizovane posjete 200 učenika i nastavnika osnovnih škola vodovodnim preduzećima u Banja Luci, Bosanskom Petrovcu, Istočnoj Ilidži i Neumu
 • Održan konsultativni sastanak sa članovima Projektnog odbora i vladinih institucija na temu „Regulatornog okvira za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u BIH“
 • Predstavljene aktivnosti projekta na RENEXPO BiH konferenciji
 • Obilježeni Svjetski dan zaštite okoliša i Svjetski dan voda
 • Pripremljen set edukativnih materijala za: općinske vijećnike „Smjernice za vijećnike pri razmatranju zahtjeva za promjenu cijene vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“, krajnje korisnike/građane „Kako voda dolazi do Vaše slavine?“, djecu „Savjeti kako možemo smanjiti potrošnju vode“
 • Izrada Metodologije je uvrštena u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Federacije BiH iz 2017. Za usvajanje i primjenu Metodologije, treba da se usvoji Uredba o metodologiji koja definiše najniže tarife za vodne usluge od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Projekt je pripremio dva dokumenta "Studiju o najboljem načinu administrativnog pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja,  odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda" i "Metodologiju za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini".

Kako Projekt doprinosi ispunjavanju globalnih Ciljeva održivog razvoja (SDGs)?

SDG 6: Čista voda i sanitarni uslovi – Osigurati pristup vodi i sanitarnim uslovima za sve

Udio stanovništva koje koristi usluge sigurnog snabdijevanja vodom za piće – jedan od ključnih principa koji se treba poštovati, kako je definirano u tarifnoj metodologiji, je princip jednakosti. On posebno naglašava obavezu lokalne zajednice da svim svojim stanovnicima osigura snabdijevanje ispravnom vodom, uključujući i onima koji žive u ruralnim i udaljenim područjima do kojih gradska vodovodna mreža ne doseže. Ako se primijeni, ovaj princip će dovesti do rasta udjela stanovništva koje koristi usluge sigurnog snabdijevanja vodom za piće.

Promjena u efikasnosti korištenja vode tokom vremena – tarifna metodologija se snažno fokusira na ekonomsku efikasnost preduzeća zaduženh za vodovod i kanalizaciju (VIK), što je još jedan ključni princip koji se treba poštovati. On zahtijeva provođenje mjera koje vode do kontrole neprihodovane vode i tjera komunalna preduzeća da smanje stvarne gubitke prije nego što razmotre bilo kakav novi zahvat vode. Još jedan princip koji je definiran tarifnom metodologijom je princip ekološke efikasnosti, koji zahtijeva primjenu rastućih blok tarifa kao sredstva za podršku efikasnoj potrošnji vode.

Nivo vodnog stresa: zahvatanje slatke vode kao udio raspoloživih resursa slatke vode
– tarifna metodologija se snažno fokusira na ekonomsku efikasnost ViK preduzeća i zahtijeva provođenje mjera koje vode do kontrole neprihodovane vode i efektivnog smanjenja stvarnih gubitaka, što će sačuvati vodu od prekomjernog zahvata i tako smanjiti zahvatanje kao udio raspoloživih resursa slatke vode.

 

UNDP UNDP širom svijeta