Jačanje institucionalnih kapaciteta i tijela za borbu protiv korupcije

Čime se projekat bavi?

Prema Izvještajima o humanom razvoju (Human Development Reports), postoji sve više dokaza da napori u borbi protiv korupcije doprinose promovisanju transparentnosti i odgovornosti u procesima donošenja odluka. Iako je korupcija teško mjerljiv fenomen, zbog njene kompleksnosti, pojavljuje se sve više dokaza o korelaciji između indikatora korupcije i indikatora ekonomskog i humanog razvoja. Zemlje koje su dobile nizak broj bodova u prevalenciji ili percepciji korupcije imaju tendenciju da budu među zemljama koje uživaju veći prosperitet, prilike  i individualne slobode.

Agenda 2030 za održivi razvoj, naš plan za okončanje siromaštva i osiguravanje dostojanstvenog života za sve, prepoznaje potrebu za borbu protiv korupcije u svim njenim aspektima i poziva na značajno smanjenje nelegalnih finansijskih tokova.

Šta mi radimo?

UNDP promoviše principe demokratskog upravljanja u implementaciji antikorupcijskih intervencija. Aktivnosti se implementiraju na sistemski način proizilazeći iz Strategije za borbu protiv korupcije i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC). Projekat se fokusira na institucionalizaciju praktičnih i pragmatičnih mjera antikorupcije u ciljanim institucijama Bosne i Hercegovine, te pružanju treninga za razvoj kapaciteta partnerskim institucijama.

Projekat direktno radi sa sektorom za javne nabavke i sprovođenje zakona. U ovoj fazi, aktivnosti biti usmjerene na jačanje njihovih kapaciteta za prevenciju i borbu protiv korupcije. Projekat također pruža podršku Parlamentarnoj skupštini BiH, uredima za reviziju i tužilaštvima. Agencije za javne nabavke i sprovođenje zakona će učestvovati u ekstenzivnim treninzima koji će, na osnovu prethodnih porcjena kapaciteta, ciljati tačke podložne korupciji u svakoj od institucija. Cilj je da se izgradi platforma za razmjenu iskustava između revizora i tužilaca, a kojom će se poboljšati upotreba revizorskih izvještaja u tužilačkoj praksi.

Rad sa Parlamentarnom skupštinom BiH će se bazirati na osnivanju ogranka Globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije (GOPAC). Ovaj mehanizam će unaprijediti parlamentarne kapacitete za nadgledanje upotrebe određenih izvora prihoda vlade, te će unaprijediti opće kapacitete za borbu protiv korupcije.

Pomoć projektnim partnerima će se ogledati u upotrebi naučnih i naprednih statističkih metoda za procjenu kapaciteta, kao i omogućiti UNDP-u da pruži podršku utemeljenu na dokazima, posebno prilagođenu za svaku pojedinačnu instituciju.

U sažetku, UNDP će pružiti podršku u četiri generičke oblasti:

 • Implementaciji trening programa i uspostavljanju institucionalnih mehanizama za borbu protiv korupcije;
 • Pružanje tehničke i savjetodavne podrške;
 • Stvaranje platforme za dijalog, saradnju i koordinaciju;
 • Razmjenu međunarodnih i regionalnih iskustava i prakse.

Šta smo do sada postigli? • Izrađena je i usvojena Strategija za borbu protiv korupcije za BiH.
 • Sprovedena je procjena kapaciteta Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, a u toku je implementacija preporuka za unaprijeđenje njenog rada.
 • Nadzorni kapaciteti Parlamentarne skupštine BiH su poboljšani.
 • Pilotirana je platfoma za dijalog između ureda za reviziju i tužilaštava.
 • Osiguran je softver i oprema za prijavljivanje korupcije.
 • Kapaciteti za borbu protiv korupcije odabranih institucija su unaprijeđeni.

Nastavak aktivnosti

 1. Jačanje kapaciteta Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) za koordinaciju implementacije Strategije za borbu protiv korupcije;
 2. Unapređivanje nadzornih kapaciteta Parlamentarne skupštine BiH u području antikorupcije
 3. Poboljšanje saradnje, koordinacije i dijaloga o borbi protiv korupcije između ključnih institucija u BiH;
 4. Jačanje antikorupcijskih mehanizama u odabranim institucijama i obučavanje državnih službenika o iskorijevanju korupcije u javnim institucijama;
 5. Promocija civilnog angažmana i društvene odgovornosti kroz osnaživanje mladih i žena i participaciju civilnog društva i medija.

Ko finansira projekat?

Donator                             
Donirani iznos (izraženo u dolarima)
Ambasada Kraljevine Norveške u BiH i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške
2013-2016
2014 98.676,77
2015 118.992,25
2016 106.488,49
Ukupno 324.157,51

UNDP UNDP širom svijeta