Biti LGBTI osoba u istočnoj Evropi

Čime se projekat bavi?

undp-rbec-lgbti-balkans-pr

Uprkos poboljšanju u proteklih nekoliko godina, položaj lezbejki, gejeva, biseksualnih, transeksualnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini je i dalje težak. Zbog stigme, diskriminacije i nasilja, kao i nedovoljno podsticajnih javnopolitičkih okvira, ljudska prava LGBTI osoba nisu u potpunosti poštovana, niti zaštićena. Također nije zadovoljavajuća situacija u kojoj se nalaze organizacije civilnog društva koje se zalažu za prava LGBTI osoba u BiH, uslijed ograničenih kapaciteta i finansijskih sredstava, te nedovoljnih mogućnosti vođenja dijaloga sa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti, kao i zbog sve užeg prostora za angažman civilnog društva.

UNDP uz podršku USAID-a implementira jednogodišnji regionalni projekat za istočnu Europu, sa posebnim fokusom na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju, i Srbiju, koji je dizajniran tako da doprinese smanjenju nejednakosti i isključenosti i borbi protiv homofobije i transfobije.

Cilj projekta je smanjenje nejednakosti i isključenosti, i borba protiv homofobije i transfobije kojima su izložene LGBTI osobe u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj  jugoslovenskoj  Republici Makedoniji i Srbiji.

Šta želimo postići

undp-rbec-lgbti-albania-human-rights

Cilj projekta je jačanje baze podataka, izrada izvještaja „Biti LGBTI osoba u.... " za sve četiri odabrane države, izrada instrumenata zagovaranje na jezicima spomenutih država, iniciranje dijaloga između donosioca odluka izvršne, zakonodavne i sudske vlasti sa LGBTI organizacijama civilnog društva, njihovim saveznicima i drugim akterima. Projekt u konačnici ima za cilj smanjenje nejednakosti i isključenosti LGBTI osoba.

Ko finansira projekat? 

DONATOR DONIRANI IZNOS

USAID

499.856 američkih dolara

   
   

 

UNDP UNDP širom svijeta