Preuzmite dokumente
LOD metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva
Preuzmite anekse
1.Obrazac oglasa za novine
2.Uputstva za objavljivanje oglasa
3.Formulari za evid. izdate dokumentacije
4.Formulari za evid. primljene dokumentacije
5.Formulari potvrde prijema BH
6.Smjernice za podnosit. i krit. za odabir
7.Projektni prijedlog
8.Pregled budžeta i plan potrošnje
9.Logički okvir logička matrica
10.Plan aktivnosti i promocije
11.Administrativni podaci o podnosiocu projekta
12.Finansijski indetifikacioni formular
13.Izjava o podobnosti
14.Lista za provjeru
15.Obrazac izjave o neprist. i povjer.
16.Primjer zap. JLS komis. sa sastanka o odabiru komisije za za ocjenu projekata
17.Odluke o uspost. komisije za ocjenu projekata OCD
18.Smjernice za rad komisije za ocjenu projekata
19.Individualni formular za ocjenu projekata
20.Zbirni formular za ocjenu projekata
21.Obrazac zapisnika o radu komisije
22.Obrazac tabele sa rezultatima
23.Smjernice za izvještavanje o napretku
24.Obrazac periodičnog narativnog izvještaja
25.Obrazac periodičnog finansijskog izvještaja
26.Obrazac finalnog narativnog izvještaja
27.Obrazac finalnog finansijskog izvještaja
28.Smjernice za praćenje provedbe projekata OCD
29.Obrazac izvještaja za praćenje provedbe projekta
30.Obrazac kon. izvještaja o radu OCD i rez. proj.

LOD metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva

17. jun 2016.

Raspodjela javnih fondova predstavlja ozbiljan zadatak za svaku javnu administraciju ili organ uprave. Pravilna raspodjela javnih sredstava potvrđuje dobre namjere vlasti da odgovorno upravlja javnim sredstvima, uključujući transparentnu javnu potrošnju i odgovarajuće pružanje usluga građanima. Raspodjela budžetskih sredstava, naročito sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave, cilj je ove metodologije kako bi se što korisnije (efektivnije i efikasnije) i transparentnije izvršio prenos sredstava na organizacije civilnog društva (OCD). Iako je ovaj metodološki pristup fokusiran na jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini, on se jednostavno može primijeniti i na ostale organe uprave i nivoe vlasti.

Metodološki pristup za transparentnu raspodjelu fondova namijenjenih organizacijama civilnog društva razvijen je na osnovu potrebe za jednostavnim alatima koje mogu koristiti prvenstveno lokalne zajednice za raspodjelu vlastitih budžetskih sredstava, ali i zahtjeva OCD za pojednostavljenim i jasnim instrukcijama o načinu pristupa ne samo finansijskim sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave već i sredstvima koja dolaze iz drugih izvora.

Jačanje lokalne demokratije – LOD svoj pristup bazira na iskustvima prethodnih projekata koje je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) provodio na polju lokalne samouprave (SUTRA program) u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno na iskustvima u radu sa više od četrdeset jedinica lokalne samouprave, od kojih neke već koriste ovaj pristup. Takođe, ovaj model ima za cilj kombinaciju preporuka Evropske unije (EU) u upravljanju projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management − PCM), kao i smjernice EU o pristupu evaluaciji projektnih prijedloga, te osiguravanje instrumenata za efikasno trošenje javnih fondova. Jedan od osnovnih ciljeva ovog pristupa, nazvanog jednostavno LOD metodologija, jeste da se osigura kvalitet u procesima planiranja i provedbe projekata, te uniformnost u korištenju alata i dokumentacije za uspješnu provedbu i praćenje projekata i javne potrošnje fondova dodijeljenih OCD za pružanje usluga na lokalnom nivou i druge relevantne aktivnosti koje OCD provode u lokalnoj zajednici.

UNDP UNDP širom svijeta