Analiza ekonomskog uticaja pandemije COVID-19 u BiH

Analiza ekonomskog uticaja pandemije COVID-19 u BiH

28. maj 2020.

Analiza ekonomskog uticaja (EIA) predstavlja pregled trenutnog stanja u ekonomiji BiH, s naglaskom na ekonomsku situaciju ranjivih društvenih grupa i posljedice pandemije COVID-19 na privredne grane. Cilj ove analize je identificirati utjecaj mjera primijenjenih u borbi protiv COVID-19 pandemije, poput karantene, zatvaranja poduzeća i poremećaja globalnih lanaca opskrbe na ekonomiju BiH, kao i reakcije poslovnog sektora na ovakve šokove. Konačno, cilj je identificirati mogućnosti za rješavanje takvog utjecaja na privatni sektor. Posebna se pažnja posvećuje malim i srednjim preduzećima, izvozno orijentiranim kompanijama, kao i onima iz sektora usluga i poljoprivrede / proizvodnje hrane. Analiza ekonomskog uticaja namijenjena je informiranju relevantnih zainteresiranih strana u svrhu reakcija i intervencija koje vode k oporavku kako bi se smanjio negativan utjecaj na kompanije, institucije, zajednice i društvo.

UNDP UNDP širom svijeta