Priručnik za programsko budžetiranje za jedinice lokalne samouprave u BiH

Priručnik za programsko budžetiranje za jedinice lokalne samouprave u BiH

3. sep 2020.

Finansiran od strane Vlade Švajcarske i implementiran od strane Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija (UNDP), Projekat MEG je 12-godišnja intervencija u domenu lokalne uprave u Bosni i Hercegovini. Opšti cilj projekta je definisan na sljedeći način: lokalne samouprave, kojima su dodeljene odgovarajuće nadležnosti i finansije, poboljšale su svoje demokratsko upravljanje, primjenile dobre javne politike i sisteme upravljanja učinkom, i pružile javne usluge na inkluzivan, efikasan i efektivan način, posebno one u ekonomskom i ekološkom sektoru. Jedan od očekivanih rezultata u okviru projekta jeste i povećana transparentnost, rodna ravnopravnost, odgovornost i efikasnost upravljanja budžetom u ciljanim lokalnim upravama i u tu svrhu planirana je aktivnost kojom će se postići značajna poboljšanja u partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS).

UNDP UNDP širom svijeta