• 3. okt 2013.

  Ovo je šesti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, a kojim se ispituje tematsko pitanje humanog razvoja. Ove godine, Izvještajem su analizirani različiti aspekti i uzroci socijalne isključenosti u BiH i daju se preporuke za promociju socijalne inkluzije. Koncept socijalne inkluzije, koji je u srcu donošenja socijalnih politika u EU, je veoma podudaran i sa humanim razvojem i sa pristupima zasnovanim na ljudskim pravima i socio-ekonomskom razvoju. Ovi pristupi koriste analize ekonomskih i socijalnih prava i uzimaju u obzir sva prava relevantna za povećanje izbora pojedinaca da žive pristojan i smislen život. Pored toga, dijele zajedničku brigu o jednakosti, nediskriminaciji i inkluzivnom učešću.

 • 2. okt 2013.

  Ovaj dokument je obuhvatan izvještaj o statusu poslijeratne Bosne i Hercegovine, na način kako su je analizirali i predstavili eksperti iz BiH. Široki krugovi su ga odobrili kao pregled znakova političkih, socijalnih i ekonomskih pitanja sa kojima se suočava BiH. Tokom perioda pregleda, država je prolazila kroz višestruku tranziciju; od rata do mira, od hitne pomoći do razvojne pomoći, od ekonomije sa centralnim planiranjem do slobodnog tržišta, i, najvažnije, od socijalizma do demokratije.

 • 3. okt 2013.

  Izvještaj ulazi u pozitivne i negativne efekte društvenog kapitala za šire procese demokratizacije i socijalne kohezije. Istraživanje ispituje članstvo u klubovima, društvima, organizacijama i udruženjima u BiH, ili „društveni život“. Sa pozitivne strane, građansko društvo se posmatra kao društvo koje osnovu za više povezivanja i različite društvene veze i, kao takvo je, više inkluzivno. Osnaživanje društvenog života u BiH bi pomoglo da se prevaziđu neka od drugih znatnijih podjela. Za razliku od toga, Izvještaj takođe prikazuje negativnu stranu društva koje je toliko zasnovano na porodičnim vezama i potencijalu za te mreže da proizvode i reprodukuju nejednakosti putem nepotizma, klijentelizma i prijateljstva.

 • 3. okt 2013.

  Izvještaj daje opsežan pregled socio-ekonomske situacije u državi šest godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Počinjući sa pregledom ekonomskog napretka postignutog u tom vremenskom periodu, Izvještaj prikazuje neka od kritičnih područja humanog razvoja, uključujući zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, ravnopravnost polova i kriminal. Sam Izvještaj je značajno postignuće, jer uvodi procjenu Indeksa ljudskog razvoja (engl. HDI) u Bosni i Hercegovini, uprkos znatnim ograničenjima podataka o stanovništu.

 • 3. okt 2013.

  Ovo je peti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, i drugi koji se bavi drugačijom sektorskom temom – temom lokalne uprave. Preteča je u određenom broju aspekata: po prvi put daje procjenu BiH za Indeks ljudskog siromaštva i Mjeru za rodnu osnaženost; prati razvojni učinak na pod-nacionalnom nivou; bavi se direktno donosiocima odluka; i koristi nove mislioce kao autore saradnike.

 • 3. okt 2013.

  Prism Research – a market, media and social research agency – for the purpose of examination of rural development in Bosnia and Herzegovina (B&H) within NHDR 2012 report, conducted a quantitative survey research by gathering data about various topics linked with rural life in rural areas of B&H.

 • 3. okt 2013.

  "Gdje ću biti 2015. godine?" je slogan koji je izabran za promociju ovogodišnjeg Nacionalnog izvještaja o humanom razvoju, koji se fokusira na Milenijumske razvojne ciljeve (engl. MDG) na čije su se postizanje do 2015. godine obavezale sve države. Set univerzalnih MDG sa ciljevima prilagođenim za BiH daju zlatnu mogućnost za državu i njene građane da razgovaraju o tome gdje država i njeni građani žele da budu 2015. godine i kako žele da žive u kontekstu prevashodnog izazova Evrope.

 • 20. maj 2016.

  Izvještaj se fokusira na nedavne katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Hrvatsku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Preventivno djelovanje u cilju smanjenja rizika na nivou zajednica sve se više prepoznaje kao jedini najdjelotvorniji i najekonomičniji način smanjenja rizika od katastrofa i sprečavanja gubitaka usljed hazarda ubuduće.

UNDP UNDP širom svijeta