• 12. mar 2014.

  Postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) je od posebnog značaja za BiH i njene građane, prvenstveno zbog posljedica rata i aktivnosti koje su potom uslijedile da osiguraju održivi razvoj. U 2003. godini, BiH je u prvu Srednjoročnu strategiju razvoja za period 2004-2007. (PRSP) ugradila MRC indikatore kako bi se mogla pratiti implementacija ove Strategije.

 • 12. avg 2010.

  Milenijumska deklaracija, koju su usvojile 189 članice Ujedinjenih nacija u septembru 2000. godine, bio je veoma važan trenutak za globalnu saradnju u XXI vijeku. Te godine je definirano i osam konkretnih Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC-a) koji bi se trebali postići na globalnom nivou do 2015. godine. Ovi ciljevi predstavljaju ljudske potrebe i osnovna prava koja bi moralo imati i uživati svako ljudsko biće.

 • 12. sep 2004.

  Ovaj dokument je u biti sofisticirani nastavak posla započetog prošlogodišnjim Izvještajem o humanom razvoju u kojem su globalni ciljevi prilagođeni domaćem, BIH kontekstu. Rezultat je funkcionalni okvir za praćenje napretka u dostizanju MRC-a i predstavlja osnovu za buduće UNDP-ove periodične izvještaje o tom napretku. Svi ciljevi i indikatori su provjereni, te uvedene su i neke značajne inovacije. Glavni cilj je bio da se izvještaj učini praktičnim i korisnim okvirom pri donošenju političkih odluka, budući da građani BiH treba da znaju, ne samo gdje žele biti 2015, nego i kako da to postignu.

 • 12. jun 2003.

  “Gdje ću ja biti u 2015?” je odabrani slogan za promociju ovogodišnjeg Izvještaja o humanom razvoju koji je u potpunosti posvećen Milenijumskim razvojnim ciljevima, a na koje su se sve zemlje obavezale da ih dosegnu do 2015 godine. Univerzalni MRC sa svojim zadacima posebno prilagođenim kontekstu BiH predstavljaju zlatnu priliku da ova zemlja i njeni građani započnu otvorenu diskusiju oko toga gdje zemlja i njeni ljudi žele biti 2015 godine, posebno u kontekstu uključivanja u Evropu kao posebno važnog izazova.

UNDP UNDP širom svijeta