Preuzmite Izvještaj
Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH

Treći nacionalni izvještaj (TNC) BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) BiH

11. jul 2017.

Vijeće ministara BiH je 23.05.2017. godine usvojilo Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (TNC) i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) koji su predati UNFCCC sekretarijatu u Bonu.  

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je uz finansijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao UNFCCC kontakt institucijom za BiH, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije BiH i Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta implementirao projekat „Treći izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama“ koji je rezultirao izradom Trećeg nacionalnog izvještaja i Drugog dvogodišnjeg izvještaja o emisiji stakleničkih plinova Bosne i Hercegovine.

TNC i SBUR izvještaji služe kao značajni strateški dokumenti za održivi razvoj, te povezuju zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena sa ključnim pitanjima socio-ekonomskog razvoja zemlje.  U okviru TNC i SBUR izvještaja ažurirane su i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene, inventar gasova staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena, ranjivost na klimatske promjene i preduzete korake za adaptaciju na klimatske promjene, kao i informacije o javnoj svijesti, obrazovanju, obuci, sistemskom istraživanju, te prenosu tehnologija. Priprema i predaja ovih izvještaja je obaveza koju Bosna i Hercegovina, kao država potpisnica UNFCCC-a, ima u skladu sa Odlukom 17/CP8 i ostalim relevantnim dokumentima Konvencije.

Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova Bosne i Hercegovine su pripremljeni uz podršku 48 domaćih eksperata i aktivno učešće relevantnih institucija. Rad na pripremi ovih izvještaja je ujedno unaprijedio kapacitete BiH institucija kako bi u budućnosti mogle raditi na pripremi narednih nacionalnih izvještaja.  Nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama (NC) se predaje svake četiri godine, a Izvještaj o emisiji stakleničkih plinova u BiH (BUR) svake dvije godine.

Izvještaj navodi da je u posljednjih pet godina Bosna i Hercegovina suočena sa nekoliko izuzetnih ekstremnih klimatskih i vremenskih epizoda koje su uslovile značajne materijalne i finansijske deficite, kao i gubitke ljudskih života. Dva najznačajnija događaja su suša iz 2012. i poplave tokom 2014. godine. Dodatno:

  • U periodu od 2002. do 2013. godine najznačajniji izvor CO2  je bio energetski sektor koji je u ovom dvanaestogodišnjem period pridonio sa oko 53% cjelokupnih emisija CO2-eq, slijedi poljoprivreda (14%), industrijski procesi (6%) i otpad (5%). Udio emisija iz ostalih sektora u ukupnim emisijama u tom periodu iznosi oko 22%.
  • Povećanje temperature vazduha na godišnjem nivou se kreće u rasponu od 0,4 do 1,0°C, dok porast temperature tokom vegetacionog perioda (april – septembar) ide i do 1,2°C. Povećanja temperature tokom posljednjih četrnaest godina još su više izražena. U analiziranom periodu svi indeksi toplih temperaturnih ekstrema imaju pozitivne trendove, dok su indeksi hladnih temperaturnih ekstrema sa negativnim trendom.

UNDP UNDP širom svijeta