Procjena kapaciteta za odgovoru na katastrofe i Mapa puta za BiH

11. dec 2018.

Bosna i Hercegovina (BiH) je veoma izložena čestim i destruktivnim katastrofama. Iz teorije i prakse znamo da negativne efekte katastrofa treba svesti na najmanju moguću mjeru putem preventivnog djelovanja prije nego što dođe do katastrofe. Ovakve mjere zahtijevaju koordiniran pristup široke lepeze aktera kao što su nadležni za prostorno planiranje, za ekonomsko planiranje, socijalnu zaštitu, vodoprivredu, i drugi, koji često u svom svakodnevnom poslu nemaju dodira sa civilnom zaštitom.

BiH kontinuirano napreduje u razvoju takvog koordiniranog pristupa ali se još uvijek znatno oslanja na strukture sistema zaštite i spašavanja. Sistem zaštite i spašavanja u BiH je odraz kompleksne administrativne strukture u zemlji i njenog utjecaja na institucionalno uređenje i mehanizme koordinacije. Sistem također karakteriziraju često nedostatni kapaciteti za provođenje savremenih pristupa smanjenju rizika od katastrofa (DRR).

U okviru IDRM projekta urađena je ova Procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za Bosnu i Hercegovinu (Mapa puta) putem participativne sistematske procjene postojećih kapaciteta za odgovor na svim administrativnim nivoima u BiH1.

UNDP UNDP širom svijeta